Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Komunikacije i informacione tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program Komunikacije i informacione tehnologije omogućava da studenti koji su završili osnovne akademske studije steknu dodatna znanja i neophodne veštine koja pružaju široke mogućnosti zaposlenja i daljeg usavršavanja, pre svega u oblasti komunikacionih tehnologija i sistema, ali i šire u oblasti elektrotehnike i računarstva.

Nastava na master studijama na studijskom programu Komunikacije i informacione tehnologije traje jednu školsku godinu (dva semestra – ukupno 30 nedelja). Opterećenje studenata na kursevima iskazuje se preko ESPB bodova, poštujući preporuke Bolonjske deklaracije. Struktura studijskog programa obezbeđuje ravnomerno opterećenje po semestru od 30 ESPB po semestru. Ukupan broj bodova potreban za sticanje akademskog naziva master inženjer elektrotehnike i računarstva je najmanje 300 ESPB bodova. Uslov za upis na studijski program je najmanje 240 ESPB.
U okviru studijskog programa postoje dva modula (počevši od prvog semestra):

 • Komunikacije i obrada informacija (KIK) i
 • Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije (KSI).

Nastava na studijskom programu realizuje se kroz:

 • obavezne i izborne predmete (svi su jednosemestralni),
 • stručnu praksu ili timski projekat (3 ESPB), kroz koju se student upoznaje sa najnovijim stručno-tehnološkim saznanjima i elementima timskog rada
 • studijski istraživački rad (u oba semestra sa po 7 ESPB), sa ciljem sticanja samostalnosti u istraživačkom radu i osposobljavanja studenta da pristupi izradi master rada, i
 • master rad (15 ESPB).

Na oba modula u okviru izbornih grupa ponuđen je određeni broj predmeta sa drugih studijskih programa na master akademskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe i druge oblike nastave sa tri ili četiri časa aktivne nastave nedeljno, sa izuzetkom izbornih predmeta DSP algoritmi i programiranje i Projektovanje embeded sistema koji se izvode sa pet časova aktivne nastave nedeljno.

Na predavanjima nastavnik usmeno izlaže predviđeno gradivo, uz korišćenje savremene računarske i projekcione opreme.

Na vežbama (auditorne i/ili računarske), koje prate predavanja, rešavaju se konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Pored toga, radi boljeg usvajanja materije, predviđena je izrada domaćih zadataka, seminarskih radova ili projekata.

Aktivnost studenata tokom nastavnog procesa se vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta i koja su unapred poznata studentima. Broj časova aktivne nastave za studijski istraživački rad je 14 časova tokom cele školske godine, računato na nedeljnom nivou.

Student prijavljuje temu za Master rad na početku drugog semestra, a brani ga posle položenih svih predviđenih ispita. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome ostvari najmanje 60 ESPB.
Struktura predmeta zastupljenih u studijskom programu je:

 • Teorijsko-metodološki 27.25%
 • Naučno-stručni 38.82%
 • Stručno-aplikativni 33.93%

Master program

Modul Komunikacije i obrada informacija studentima nudi bogata teorijska i praktična znanja o savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama i sistemima primenjenim u oblasti mobilnih, satelitskih i optičkih komunikacija, kao i M2M i interneta povezanih uređaja. Studenti se osposobljavaju da rešavaju konkretne inženjerske probleme iz savremenih komunikacionih tehnologija uključujući senzorske i optičke mreže, mašinsko učenje u obradi informacija, kodovanje i kompresiju, zaštitu informacija, tehnologije bazirane na zvuku, programiranje komunikacionih platformi i softversko-hardverski interfejs.

Modul Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije nudi potrebna znanja vezana za sistemsko inženjerstvo savremenih komunikaciono-informacionih sistema (mobilne mreže, satelitski, radiodifuzni, kablovski i optički sistemi, pametni sistemi, pristupne i lokalne mreže itd.). Studenti se osposobljavaju za poslove projektovanja, razvoja i održavanja komunikacionih mreža, sistema i servisa, , računarskih mreža, multimedijalnih sistema, kao i primenu i uspešno praćenje trendova razvoja savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji servisa i usluga.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog