Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet ekološke poljoprivrede

O Fakultetu

Fakultet ekološke poljoprivrede deo je Univerziteta Educons. 

Fakultet ekološke poljoprivrede obrazuje inženjere poljoprivrede koji će se baviti organskom proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane. Na osnovnim, a potom na master studijama, edukacija započinje sa osnovnim znanjima iz svih vidova klasične poljoprivredne proizvodnje koja se zatim primenjuju na zahteve proizvodnje organske ili zdravstveno bezbedne hrane uz primenu ekoloških principa.

Da bi se ostvarila proizvodnja visoko vredne i zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje ekoloških principa potreban je novi profil stručnjaka, sa specifičnim teoretskim i primenjenim znanjima baziranim na novim tehnologijama koja obuhvataju upravljanje, korišćenje i očuvanje prirodnih resursa uz ekonomsku dobit, poboljšanje i unapređenje socijalne strukture ruralnih sredina.

Svi programi su akreditovana prema Pravilniku o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa (Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju-NAT).

Studijski programi 

Osnovne akademske studije 

Studijski program na Fakultetu ekološke poljoprivrede na osnovnim akademskim studijama traje 4 godine (8 semestara) na kojima se stiče 240 ESPB, a po završetku studija student dobija zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede

U strukturi studijskog programa na osnovnim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno stručni, akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki i stručno-aplikativni. Studijski program se sastoji od obaveznih predmeta i izbornih predmeta. Student može izborom izbornih predmeta (kojih ima 6 u toku osnovnih studija) da oblikuje svoj akademski profil. U toku studija obavezna je stručna praksa (2, 3. i 4. godina). Na kraju 8. semestra radi se završni rad i posle polaganja istog dobija se diploma.

Studijski programi: 

  • Organska biljna i stočarska proizvodnja
  • Oganska poljoprivreda

Master akademske studije

Studijski program na Fakultetu ekološke poljoprivrede na Master akademskim studijama traje 1 godinu (2 semestra) na kojima se stiče 60 ESPB, a po završetku studija student dobija zvanje Master inženjer poljoprivrede.

U strukturi studijskog programa na diplomskim akademskim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno-stručni i stručno-aplikativni. Master program po strukturi odgovara sličnim programima u EU. Studijski program se sastoji od obaveznih predmeta i izbornih predmeta. Student može odabirom određenih izbornih predmeta da oblikuje svoj master profil. Ove studije su na mnogo višem nivou i vezane su za istraživački rad, korišćenje različitih metoda, stručnu praksu, korišćenje strane literature itd. U toku ovih studija obavezna je stručna praksa (1. i 2. semestar). U drugom semestru se radi se zavšni rad, a posle polaganja istog dobija se diploma.

Studijski programi: 

  • Ekološka poljoprivreda

Doktorske akademske studije

Doktorske studije Poljoprivredne nauke su prvi put akreditovane 2015 godine, a reakreditovane 2020 godine. Po završetku dokrtorskih studija student stiče naziv: DOKTOR NAUKA – BIOTEHNIČKE NAUKE.

Cilj doktorskih studija je obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad i dalji nastavak akademske karijere na univerzitetu u oblasti poljoprivrede i srodnih oblasti. One se organizuju na Fakultetu za ekološku poljoprivredu Educons Univerziteta, i predstavljaju treći nivo sticanja znanja. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv i originalan doprinos kandidata nauci i praksi.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog