Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

1948. osnovana je Viša pedagoška škola, preteča današnjeg Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, prva visokoškolska ustanova južno od Beograda. Prva generacija studenata upisana je školske 1949/50 godine. U okviru Više pedagoške škole u Nišu formirana je Grupa za fizičko vaspitanje (trajanje studija dve godine).

1971. odlukom Vlade Republike Srbije osnovan je Filozofski fakultet, kao sedmi član Univerziteta u Nišu. U okviru Filozofskog fakulteta, osnovana je Studijska grupa za fizičku kulturu. 1999. Odlukom Vlade Republike Srbije osnovan je Fakultet fizičke kulture u Nišu, kao novi član Univerziteta u Nišu.

2006. odlukom Saveta Univerziteta u Nišu, Fakultet fizičke kulture menja ime u - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Od akademske 2007/2008 godine studijski programi Fakulteta, odvijaju se po principima Bolonjske deklaracije.

Misija fakulteta objedinjava obrazovanje, naučnoistraživački rad i učešće u razvoju društvene zajednice kroz javno delovanje. Vizija Fakulteta ogleda se u perspektivnim, atraktivnim, savremenim i proverljivim studijskim programima koji u osnovi imaju primenu fizičkih aktivnosti u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Permanentno unapređenje svih oblika rada i razvijanja kulture kvaliteta omogućava da Fakultet postane uporediv sa drugim fakultetima.

U ostvarenju misije i vizije Fakultet će raditi na unapređenju teorije i prakse primene fizičkih aktivnosti, pri čemuće nastojati da kontinuirano sarađuje sa srodnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, drugim institucijama Univerziteta u Nišu, kao i sa srodnim inostranim univerzitetima i fakultetima.

Studijski programi

Studije prvog stepena 

1. FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

 • Naziv studijskog programa: OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, FIZIČKO VASPITANjE I SPORT
 • Vrsta studijskog programa / nivo studija: Osnovne akademske studije / prvi nivo studija
 • Akademski naziv: Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.
 • Trajanje studijskog programa / broj bodova: Četiri godine (osam semestra) / 240 ESPB

Svrha studijskog programa Osnovnih akademskih studija, fizičko vaspitanje i sport je usmerena na sticanje dve grupe znanja. Prva grupa se odnosi na usvajanje znanja iz osnovnih antropoloških disciplina, a druga se odnosi na pedagoška znanja, umenja i navike, koje su neophodne za rad na obrazovanju i vaspitanju dece u nastavi fizičkog vaspitanja i sporta. Na ovaj način studijski program razvija kompetencije kojima se obezbeđuje sposobnost i znanje planiranja i realizovanja nastavnih planova i programa za nastavni predmet fizičko vaspitanje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i stručno pedagoško planiranje i realizaciju sportskih aktivnosti u školskim sportskim društvima i sekcijama što doprinosi razvoju fizičkog vaspitanja i sporta pa su stoga društveno opravdane i korisne.

2. SPORT

 • Naziv studijskog programa: OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE, SPORT
 • Vrsta studijskog programa / nivo studija: Osnovne strukovne studije / prvi nivo studija
 • Akademski naziv: Strukovni trener u sportu
 • Trajanje studijskog programa / broj bodova: Tri godine (šest semestra) /180 ESPB

Svrha studijskog programa Osnovnih strukovnih studija, sport, za sticanje stručnog naziva strukovni trener u sportu je da obrazuje i osposobi studente za samostalan stručni rad na organizaciji i realizaciji trenažnih procesa i takmičenja u oblasti sporta, da se studenti kroz kvalitetno i efikasno ovladavanje znanjima i praktičnim iskustvima mogu uključiti u profesionalni i stručni rad u sportu. Na osnovu usvojenih teorijskih i praktičnih znanja, budući trener je osposobljen za primenu stručnih i naučnih znanja i veština u trenažnom procesu u okviru svih uzrasnih kategorija i svih nivoa sportske kvalifikacije. 

3. SPORT

 • Vrsta studijskog programa: STRUKOVNE SPECIJALISTIČKE
 • Trajanje i obim studija: Jedna godina (dva semestra) / 60 ESPB
 • Akademski naziv: Specijalista trener

Ciljevi studijskog programa

 • Obrazovati studente da kroz kvalitetno i efikasno ovladavanje produbljenim znanjima, iskustvima i veštinama, mogu odgovorno da rešavaju složene probleme u profesionalnom radu u izabranom sportu.
 • Osposobiti studente za efikasno profesionalno angažovanje u sportskim klubovima, radi realizacije trenažnog procesa sa sportistima različitih kategorija i uzrasta.

Studije drugog stepena

1. FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

 • Naziv studijskog programa: MASTER AKADEMSKE STUDIJE, FIZIČKO VASPITANjE I SPORT
 • Vrsta studijskog programa / nivo studija: Master akademske studije / drugi nivo studija
 • Akademski naziv: Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta
 • Trajanje studijskog programa / broj bodova: Jedna godina (dva semestra) / 60 ESPB

Svrha studijskog programa Master akademskih studija, fizičko vaspitanje i sport za sticanje stručnog naziva master profesor fizičkog vaspitanja i sporta je efikasna realizacija planirane nastave, usmerene na sticanje specifičnih znanja i veština neophodnih za profesionalni rad i razvoj master profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Svrha studijskog programa Master akademskih studija, fizičko vaspitanje i sport je da master profesori fizičkog vaspitanja i sporta budu obrazovani i kompetentni za samostalno obavljanje poslova u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, da samostalno ili pod mentorstvom učestvuju u projektima naučnih i stručnih istraživanja u naučno-obrazovnoj oblasti fizičko vaspitanje i sport i drugim projektima u kojima su predmet istraživanja fizičke aktivnosti. 

2. FIZIČKO VASPITANJE, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE

 • Naziv studijskog programa: MASTER AKADEMSKE STUDIJE, FIZIČKO VASPITANJE, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE
 • Vrsta studijskog programa / nivo studija: Master akademske studije / drugi nivo studija
 • Akademski naziv: Master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
 • Trajanje studijskog programa / broj bodova: Jedna godina (dva semestra) / 70 ESPB

Svrha studijskog programa Master akademskih studija, fizičko vaspitanje, fizička aktivnost i zdravlje je da sistematskom i planskom nastavom obezbedi kvalitetna, savremena, specijalna naučna, stručna i aplikativna znanja i veštine iz oblasti fizičkog vaspitanja, fizičke aktivnosti i zdravlja. Ova znanja su master profesorima neophodna za kompetentno profesionalno angažovanje:

 • u planiranju i realizovanju nastave fizičkog vaspitanja u školskim ustanovama;
 • u planiranju i realizovanju planova vežbanja i treniranja radi zdravlja;
 • u planiranju i realizovanju fizičkih aktivnosti u organizacijama koje koriste fizičke aktivnosti za ostvarivanje svojih delatnosti;
 • u realizaciji rada sa licima kojima je potrebno adaptivno vežbanje.

Studije trećeg stepena

1. SPORTSKE NAUKE

 • Naziv studijskog programa: DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE, SPORTSKE NAUKE
 • Vrsta studijskog programa / nivo studija: Doktorske akademske studije / treći nivo studija
 • Akademski naziv: Doktor nauka - fizičko vaspitanje i sport
 • Trajanje studijskog programa / broj bodova: Tri godine (šest semestra) / 180 ESPB

Kadrovi koji se obrazuju na ovim studijama osposobljeni su da samostalno vode relevantna i originalna naučna istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, da mogu kritički da procenjuju istraživanja drugih autora i da ih koriste kao činjenični materijal u sopstvenim istraživanjima. Na ovaj način studijski program razvija kompetencije koje doprinose razvoju fizičkog vaspitanja i sporta pa su stoga društveno opravdane i korisne, što je u skladu sa osnovnim zadatkom Fakulteta (da savremenim studijskim programima obrazuje visokostručne kadrove u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije), kao i sa drugim osnovnim i posebnim zadacima i ciljevima Fakulteta.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog