Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta „Union - Nikola Tesla“ je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja svoju viziju i misiju realizuje obrazovnim, naučnim i stručnim angažovanjem.

Ovaj fakultet ima za cilj da širi, unapređuje i promoviše znanje, da motiviše kreativnost i podrži težnju za usavršavanjem iz oblasti nauke o zaštiti životne sredine u cilju postizanja održivog društveno-ekonomskog razvoja.

Studenti se na ovom fakultetu obrazuju za identifikaciju, analizu, procenu različitih uticaja na životnu sredinu, kao i za planiranje, programiranje i projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Plan i program omogućuje razumevanje najbolje teorije, prakse i standarda iz oblasti nauke o zaštiti životne sredine, kao i njihove primene kroz nezavisno i kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema.

Osnovni cilj studijskih programa Zaštita životne sredine na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijamana Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih istraživačkih poslova sa ciljem sticanja akademskih naziva:

 • Diplomirani analitičar zaštite životne sredine;
 • Master analitičar zaštite životne sredine;
 • Doktor nauka - nauke o zaštiti životne sredine.

Na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta „Union - Nikola Tesla“ razvija se sposobnost za kreativni kako samostalni, tako i timski rad. Težimo da kod studenata razvijamo sposobnost za inovativno mišljenje, savremeni pristup problemima u zaštiti životne sredine, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih standarda i tehnologija u zaštiti životne sredine i podstičemo istraživačk duh. Ostvaruje se saradnja sa velikim brojem institucija javnog, privatnog i civilnog sektora i omogućuje studentima da pored teoretskih steknu i praktična iskustva.

Studijski programi 

Studijski programi koji se mogu pohađati na fakultetu: 

 • Zaštita životne sredine (OAS/MAS/DAS)

Osnovne akademske studije

Na osnovnim akademskim studijama Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, realizuje se studijski program – Zaštita životne sredine u trajanju od četiri godine i stiču 240 ESPB bodova. Nakon savladavanja studijskog programa stiče se zvanje  diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Svrha studijskog programa OAS-Zaštita životne sredine je da obrazuje kadar profila – diplomirani analitičar zaštite životne sredine. Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje obaveznih i izbornih predmeta akademsko obrazovanje iz oblasti zaštite životne sredine kontinuirano unapređuje. Studijski program omogućava primenu znanja i veština i osposobljavanje za stručni rad u privrednim delatnostima. Stečene kompetencije i veštine, na ovom nivou studija, predstavljaju korpus fundamentalnih znanja za nastavak obrazovanja na master studijama zaštite životne sredine i srodnih profila.

Specifična vrha studijskog programa OAS - Zaštita životne sredine je obezbeđivanje analitičara zaštite životne koji poseduje kompetencije, znanja i veštine koje se, pre svega, odnose na prevenciju, kontrolu i sanaciju zagađenja vazduha, vode i zemljišta, upravljanje otpadom, racionalno korišćenje prirodnih resursa, korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i osposobljenost da učestvuje u pisanju različitih studija koje se odnose na stanje životne sredine.

Osnovni cilj studijskog programa OAS Zaštita životne sredine jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti zaštite životne sredine iz prirodno-matematičkog poljai naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine,sa ciljem sticanja akademskog naziva - Diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Master akademske studije

Na master akademskim studijama Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, realizuje se studijski program – Zaštita životne sredine u trajanju od jedne godine i stiču 60 ESPB bodova. Nakon savladavanja studijskog programa stiče se zvanje master analitičar zaštite životne sredine.

Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine na master akademskim studijama na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste sticanje obrazovanja i postizanje odgovarajućih kompetencija i produbljenih akademskih znanja neophodnih za kompetentan rad u oblasti zaštite životne sredine, bazirajući se pri tome na principima održivog razvoja, kao preduslovu za opstanak i napredak čovečanstva. Studijski program obezbeđuje svršenom Master analitičaru zaštite životne sredine kompetencije koje su društveno opravdane i korisne u skladu sa potrebama društva, kao što su analiza i kontrola kvaliteta vode, vazduha i zemljišta i procenom i analizom antropogenog uticaja na životnu sredinu.

Osnovni cilj studijskog programa Zaštita životne sredine na master akademskim studijama na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih, kreativnih i istraživačkih poslova u oblasti zaštite životne sredine iz prirodno-matematičkog polja i naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine. U tom cilju će se kod studenata na ovom studijskom programu, proširiti razumevanje ključnih koncepata zaštite životne sredine i produbiti razumevanje novih naučnih dostignuća i savremenih tehnologija u ovoj oblasti i unaprediti već stečene veštine. Na taj način će se studenti osposobiti da samostalno planiraju, kritički procenjuju, prilagođavaju i primenjuju metodologije za rešavanje brojnih konkretnih problema sa kojima se u praksi mogu susresti, čime se omogućava dublje razumevanje određenih, specijalizovanih grana zaštite životne sredine.

Doktorske akademske studije

U skladu sa principima Bolonjske deklaracije, doktorske studije traju šest semestara i nose 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvarenih 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.

Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije student stiče akademsko zvanje DOKTOR NAUKA – NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE.

Svrha studijskog programa doktorskih studija - Zaštita životne sredine je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje akademskih i stručnih poslova u oblasti zaštite životne sredine koji će imati vodeću ulogu u naučnoj oblasti – nauke o zaštiti životne sredine, uz primenu i razvoj savremenih naučnih pristupa, a u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine i osvajanju poboljšanih metoda i rešenja u domenu naučnih i primenjenih istraživačkih projekata koji doprinose kritičkoj proceni postojećih sistema i donošenju odluka u vezi sprovođenja mera za njihovo unapređenje i inoviranje i opštem razvoju društva. Studenti na ovom studijskom programu stiču sve neophodne kompetencije za visoko obrazovne profile iz oblasti nauka o zaštite životne sredine, visok nivo znanja i razumevanja, dobijaju podsticaj za samostalni naučno-istraživački rad, kreativnost i razvoj i primenu originalnih ideja u praksi, što ih kvalifikuje za naučno-istraživački rad u oblasti zaštite životne sredine, objavljivanje radova u naučnim časopisima, aktivno učešće na naučnim konferencijama, uključivanje u naučno-istraživačke projekte i dr.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog