Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za menadžment - Zaječar

O Fakultetu

Fakultet za menadžment u Zaječaru deo je Megatrend Univerziteta.

Fakultet za menadžment već dugi niz godina uspešno školuje visokostručne kadrove u oblasti primenjene ekonomije i savremenog menadžmenta. Fakultet je nosilac nekoliko internacionalnih priznanja i sertifikata: od strane Internacionalnog naučnog komiteta „Eduniversal Official Selection“ svrstan je među 1000 najboljih fakulteta menadžmenta i biznisa u svetu; poseduje sertifikat o kvalitetu od strane američke agencije ,,AQA International“; dobitnik je visokog priznanja grada Zaječara za doprinos razvoju.

Fakultet za menadžment u Zaječaru je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije.

Ciljevi Fakulteta za menadžment su: osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i kreativnu primenu postojećih znanja u praksi menadžmenta i biznisa; ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost studenata za samostalni stručni rad i kritičku ocenu postojećih znanja.

Fakultet za menadžment omogućava da ovladate znanjem, razvijete veštine i poslovne sposobnosti na svim nivoima visokog obrazovanja – osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta, osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta, osnovne studije ekonomije. Studijski programi, pored toga što studentima daju široka znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta, daju mogućnost da se svi ambiciozni studenti mogu aktivno uključiti u nastavni i naučno-istraživački proces.

Studijski programi 

Na Fakultetu za menadžment izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne strukovne/akademske studije

1. Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta

Ciljevi studijskog programa: Glavni cilj obrazovanja na predloženom strukovnom programu biznisa i menadžmenta je sticanje ukupnih kompetencija menadžmenta u poslovno – proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa koji se ostvaruje upravljanjem i analizom ekonomskih pokazatelja poslovnih aktivnosti. Vrhunski kvalitet zagarantovan je kvalitetom programa, kvalitetom strateških partnera, kvalitetom predavača i kvalitetom studenata.

Uslovi za upis na studijski program: predviđeno je polaganje prijemnog ispita iz dva predmeta od ponuđenih četiri – informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja

Stručni naziv: Završetkom osnovnih strukovnih studija – biznis i menadžment stiče se stručni naziv: strukovni menadžer.

2. Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta / studije na daljinu (DLS)

Ciljevi studijskog programa: Osnovni cilj ovog programa je da studente uvede u široki spektar teorijskih i praktičnih principa biznisa i menadžmenta. Studenti će moći da shvate ključne funkcije menadžmenta, a imaće i mogućnosti da primene osnovne menadžerske veštine poput rešavanja problema, timskog rada, komuniciranja, odlučivanja u uslovima neizvesnosti i kriza itd. Studijski program sadrži i bihevioristički pristup, koji posebno naglašava kvalitativne aspekte menadžmenta. Poseban cilj ovog studijskog programa je sticanje znanja iz biheviorističkih i menadžersko ekspertskih disciplina koje daju mogućnost studentima da uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija i ekspertskog znanja iskažu razumevanje ekonomskih i društvenih odnosa na relaciji kompanija – okruženje.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija – biznis i menadžment, stiče se stručni naziv: diplomirani menadžer.

Uslovi za upis na studijski program: predviđeno je polaganje prijemnog ispita iz dva predmeta od ponuđenih četiri – informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja.

3. Osnovne akademske studije ekonomije / studije na daljinu (DLS)

Ciljevi studijskog programa: Cilj studijskog programa je obrazovanje ekonomskih stručnjaka čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru ekonomije i poslovnog upravljanja. Funkcionalno gledano, cilj studijskog programa jeste da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena i problema, kako na biheviorističkoj, tako i na jakoj i pouzdanoj kvantitativno – statističkoj osnovi. Ovaj generalni cilj i orijentacija programa bi se postepeno i hijerarhijski ostvarivali, u zavisnosti od izbornih predmeta i nivoa obrazovanja studenata. S druge strane, cilj programa je da studentima pruži neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i analitičkih poslova u kompanijama, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija – ekonomija stiče se stručni naziv: diplomirani ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program: predviđeno je polaganje prijemnog ispita iz dva predmeta od ponuđenih četiri – informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja.

Master akademske studije

Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i primenu postojećih znanja u praksi, istraživanje i razvoj novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti ekonomije, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za kritičku ocenu postojećih i razvoj novih znanja, primenom naučno zasnovanih i u praksi dokazanih metodologija i programa istraživanja.

Akademski naziv: Završetkom diplomskih akademskih studija menadžmenta stiče se akademski naziv: master ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program: Uslov za  direktan upis Master akademskih studija Ekonomija jesu završene Osnovne akademske studije ekonomije sa najmanje 240 ESPB. Kandidati sa 240 ESPB u drugim nesrodnim naučnim oblastima imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz Ekonomije i Međunarodne ekonomije. Kandidati koji su završili Osnovne akademske studije iz oblasti Biznis i menadžment i ostvarili 240 ESPB imaju pravo upisa na master studijski program Ekonomija uz polaganje diferencijalnih ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija.

Doktorske studije

Svrha studijskog programa doktorskih studija Ekonomija i menadžment prirodnih resursa Fakulteta za menadžment Zaječar je usklađena sa misijom i cilјevima Fakulteta.

Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese dalјem razvoju naučnih oblasti ekonomije i menadžmenta, i to posebno u delu koji se odnosi na prirodne resurse i održivi razvoj, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan.

Istovremeno, svrha studijskog programa je da doprinese osposoblјavanju studenata za samostalna i originalna naučna istraživanja fenomena i problema vezanih za prirodne resurse (obnovlјive i neobnovlјive) i to prevashodno sa ekonomskog stanovišta.

Takođe, svrha studijskog programa je da podrži razvoj kritičkog mišlјenja studenata, i da ih, kroz produblјivanje i obogaćivanje njihovih ukupnih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja, osposobi za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja drugih, i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog