Prijemni.rs
Maturang
 • Farmaceutski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450.

Od osnivanja pa do kraja školske 2020/21. godine,  do 30.9.20201. godine na Farmaceutskom fakultetu diplomiralo je 11330 studenata na osnovnim studijama, 2687 na integrisanim akademskim studijama, završilo specijalističke akademske studije 1586 studenata, specijaliziralo 1431- specijalizacija za potrebe zdravstva, odbranjeno je 295 magistarskih teza i 274 doktorskih disertacija i završilo doktorske akademske studije 167 studenata.

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda.

Fakultet ostvaruje svoju delatnost preko radnih jedninica. Radne  jedinice  Fakulteta su:  Radna jedinica  Katedre, Radna  jedinica Laboratorije, Radna jedinica Centri i Radna jedinica Zajedničke službe. Radnu jedinicu Katedre sačinjava devetnaest (19) katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju i instrumentalne metode, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju, analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, toksikologiju “Akademik Danilo Soldatović“, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku i kliničku farmaciju, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, patobiologiju. Radnom jedinicom Zajedničke službe rukovodi sekretar Fakulteta. 

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Fakulteta, odvija se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja sa problematikom koja je najvećim delom određena planovima i programima projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Programa međunarodne naučne saradnje.

Stručne aktivnosti nastavnika i saradnika povezane su sa intenziviranjem saradnje sa kolegama iz prakse, ali i sa boljim kvalitetom i većim obimom poslova koje Fakultet obavlja po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima.

U okviru zdravstvene delatnosti oformljen je Centar za kontinuiranu edukaciju koji aktivno radi već nekoliko godina. Kroz ovaj Centar, Fakultet učestvuje u procesu stalnog stručnog usavršavanja diplomiranih farmaceuta i kontinuiranog praćenja i prenošenja savremenih kretanja farmaceutske nauke i prakse. Centar organizuje kurseve kontinuirane edukacije iz svih oblasti farmaceutske struke. Pored ovog, osnovan je Centar za naučno-istraživački rad studenata, dok je formiranje Centra za razvoj farmaceutske prakse i Centra za inovacije u toku. Na Farmaceutskom fakultetu postoji »Fond prof. dr Ivan Berkeš« za nagrađivanje najboljih studenata, a krajem 2007. godine uspostavljena je i Godišnja nagrada za najbolje naučne radove asistenata, saradnika i studenata doktorskih studija.

Misija Farmaceutskog fakulteta kao visoko-obrazovne ustanove je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i rad u kliničkom laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što sveukupno doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema.

Studenti farmacije, stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu leka, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javonšću u zemlji i inostranstvu, a takođe se bavi i izdavačkom delatnošću.

Studijski programi

Integirsane akademske studije 

 • Studijski program Farmacija
 • Studijski program Farmacija - medicinska biohemija

Master akademske studije

 • Dijetetski i kozmetički proizvodi u unapređenju kvaliteta života

Specijalističke akademske studije

Studijski programi

 • Biohemijska dijagnostika 
 • Biološki lekovi 
 • Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi
 • Toksikološka procena rizika
 • Puštanje leka u promet 
 • Farmaceutska zdravstvena zaštita 
 • Farmaceutski menadžment i marketing 
 • Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa 
 • Kozmetologija 
 • Industrijska farmacija 

Doktorske akademske studije

 • Faramaceutske nauke

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog