Prijemni.rs
Maturang
 • Geografski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet je obrazovno-naučna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu i kao takav predstavlja državni fakultet. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet deluje samostalno na principima akademske slobode i akademske autonomije, a poslove u okviru svojih delatnosti obavlja pod nazivom: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (u daljem tekstu: Geografski fakultet).

Geografski fakultet akreditovan je kao visokoškolska ustanova od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, nakon čega je od strane nadležnog ministarstva izdata i dozvola za rad.

Od osni­va­nja do da­nas, Geografski fakultet i be­o­grad­ska ge­o­graf­ska ško­la imaju vo­de­će me­sto u raz­vo­ju na­uč­ne ge­o­gra­fi­je i prime­ni na­uč­nih re­zul­ta­ta u raz­li­či­tim pod­ruč­ji­ma nacionalnog i međunarodnog obrazovnog i naučno-istraživačkog prostora.

Osnovne delatnosti kojima se Geografski fakultet bavi, visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima.

Geografski fakultet je visokoškolska ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz sledećih užih naučnih oblasti: Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Kartografija, Opšta geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Geoprostorne osnove životne sredine, Demografija i Geografski informacioni sistemi.

Na Geografskom fakultetu aktivno studira preko 1500 studenata. Nastavno-naučni kadar čini preko 70 nastavnika i saradnika, koji neguju interdisciplinarni pristup obrazovanju kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice  i praktičan rad.

Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Geografskog fakulteta.

Kroz realizaciju projekata, Geografski fakultet ostvaruje saradnju sa najznačajnijim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima.

Takođe, od svog osnivanja Geografski fakultet ima jasno, tradicionalno opredeljenje za poštovanje i primenu najviših standarda kvaliteta i kao takav teži permanentnom unapređenju celokupne delatnosti i razvijanju kulture kvaliteta. U skladu sa tim, Geografski  fakultet redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta ustanove, akreditovanih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

Studijski programi

Na Geografskom fakultetu realizuju se studije prvog, drugog i trećeg stepena, tačnije studijski programi osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih akademskih studija. Od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, odnosno Nacionalnog tela za akreditaciju Republike Srbije, akreditovano je sledećih 12 studijskih programa:

 • Studijski program Geografija – OAS
 • Studijski program Turizmologija – OAS
 • Studijski program Prostorno planiranje – OAS
 • Studijski program Demografija – OAS
 • Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine – OAS
 • Studijski program Geografija – MAS
 • Studijski program Turizmologija – MAS
 • Studijski program Prostorno planiranje – MAS
 • Studijski program Demografija – MAS
 • Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine – MAS
 • Studijski program Geografski informacioni sistemi – MAS
 • Studijski program Geonauke – DAS

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog