Prijemni.rs
Maturang
 • Građevinsko-arhitektonski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučna ustanova na kojoj se obavljaju studije prvog, drugog i trećeg stepena, kao i studije za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja iz oblasti građevine i arhitekture. 

Tehnički fakulteta u Nišu osnovan je 1. oktobra 1960. godine, čime su stvoreni uslovi za početak visokoškolske nastave iz oblasti elektronike, mašinstva i građevine. 1968. godine Elektronski odsek Tehničkog fakulteta prerasta u Elektronski fakultet, a 1971. godine Mašinski i Građevinski odsek Tehničkog fakulteta postaju posebni fakulteti. 

U okviru fakulteta nalaze se katedre:

 • Katedra za matematiku, fiziku i informatiku
 • Katedra za vizuelne komunikacije
 • Katedra za urbanizam i prostorno plamniranje
 • Katedra za zgrade za stanovanje
 • Katedra za konstrukcije i konstrukcijske sisteme arhitektonskih objekata
 • Katedra za javne zgrade
 • Katedra za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija
 • Katedra za materijale i konstrukcije
 • Katedra za vodoprivredu
 • Katedra za hidrotehniku
 • Katedra za saobraćajnice
 • Katedra za građevinsku geotehniku

Studijski programi

Građevinsko-arhitektonski fakultet izvodi osnovne, diplomske i doktorske akademske studije. Fakultet je akreditovan, sa akreditacijom svih studijskih programa koje realizuje, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskim procesom.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

1. GRAĐEVINARSTVO 

Na akreditovanom studijskom programu Osnovnih akademskih studija Građevinskog inženjerstva (OAS GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO) na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, studenti se, u trajanju od 4 godine (osam semestara), školuju za inženjera građevine i stiču zvanje diplomirani inženjer građevinarstva.

U četvrtom semestru studenti biraju jedan od četiri modula u okviru studijskog programa:

 • izborni modul KONSTRUKCIJE
 • izborni modul HIDROTEHNIKA
 • izborni modul SAOBRAĆAJNICE
 • izborni modul ZGRADARSTVO

2. UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRADITELJSTVU

Na akreditovanom studijskom programu Osnovnih akademskih studija Upravljanje projektima u graditeljstvu (OAS UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRADITELJSTVU) na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, studenti se, u trajanju od 4 godine (osam semestara), školuju za inženjera menadžmenta i stiču zvanje diplomirani inženjer menadžmenta

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE

1. ARHITEKTURA

Na akreditovanom studijskom programu integrisanih akademskih studija arhitekture (IAS ARHITEKTURA) na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, studenti se, u trajanju od 5 godina (deset semestara), školuju za inženjera arhitekture i stiču zvanje master inženjer arhitekture.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
2. UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRADITELJSTVU
3. INŽENJERSKI MENADŽMENT RIZIKA OD PRIRODNIH KATASTROFA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

1. GRAĐEVINARSTVO
2. ARHITEKSTURA

U cilju afirmacije struke, dodatnog obrazovanja i informisanja studenata, saradnika i nastavnika, kao i šire stručne javnosti, na Fakultetu se organizuju predavanja uglednih naučnika i stručnjaka, naučni i stručni skupovi, prezentacije novih domaćih i inostranih proizvoda iz oblasti građevinarstva i arhitekture, itd.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog