Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Poslovni i pravni fakultet

Osnovne akademske studije - prvi stepen visokog obrazovanja

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija, odnosno prvog stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti na trećoj i četvrtoj godini studija obavljaju praksu u nekoj od kompanija, banki, sudova, instituta, zavoda, kulturnih ustanova i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Završetkom osnovnih akademskih studija na studijskim programima: Poslovni menadžment; Pravo; Informacione tehnologije, i Klasično slikarstvo, studenti stiču akademski naziv diplomirani menadžer, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema (240 ECTS) i stručni naziv likovni umetnik (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

 • sticanje visokih znanja u oblasti menadžmenta i biznisa, prava, elektrotehnike i računarstva, kao i umetničkih veština iz oblasti likovnih umetnosti sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja dela iz oblasti studija, koja se zasnivaju na prethodnom obrazovanju i koja su na nivou da omogućavaju korišćenje stručne i umetničke literature, ali istovremeno obuhvataju neke aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja i veštine iz oblasti poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • primenu svojih znanja i razumevanje struke na način koji ukazuje na profesionalni pristup poslu ili zvanju, sa sposobnostima koje se najčešće iskazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem problema unutar poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • stručan i analitičan pristup u prikupljanju i tumačenju potrebnih podataka, sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja prikupljenih podataka i likovnih dela;
 • objektivno razmišljanje o relevantnim društvenim, naučnim, umetničkim ili etičkim pitanjima u oblasti poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • korektno obaveštavanje stručne, umetničke i šire javnosti o svom radu i rezultatima rada u oblastima poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • uspešan nastavak studija na drugom ciklusu obrazovanja.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.
Uhvatite korak sa vremenom i izaberite pravu budućnost!

Master akademske studije - drugi stepen visokog obrazovanja

Svi studijski programi master akademskih studija, odnosno drugog stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti studija obavljaju praksu i rešavaju u master radu praktične probleme iz kompanija, banaka, sudova, instituta, zavoda, ustanova kulture i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Završetkom master akadenskih studija na studijskim programima: Industrijski i ekonomski menadžment; Informatički menadžment; Informacione tehnologije i sistemi), Poslovno pravo i Klasično slikarstvo student stiče akademski naziv: Master menadžer,  Master pravnik, Master inženjer informacionih tehnologija i sistema (60 ECTS) i stručni naziv Master likovni umetnik (120 ECTS). Kvalifikacije koje označavaju završetak master akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali znanje i razumevanje u oblasti menadzmenta i biznisa, prava, elektrotehnike i računarstva, informacionih tehnologija i sistemi, kao i umetničke veštine iz oblasti likovnih umetnosti, koje dopunjuje znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • koji su u stanju da primene znanje u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar obrazovno-naučnog odnosno obrazovno-umetničkog polja studija;
 • koji imaju sposobnost da integrišu znanje, rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
 • koji su u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i način zaključivanja stručnoj, umetničkoj i široj javnosti;
 • koji poseduju sposobnost da nastave studije na način koji će samostalno izabrati.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Doktorske akademske studije - treći stepen visokog obrazovanja

Svi studijski programi doktorskih akademskih studija, odnosno trećeg stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti studija obavljaju praksu i rešavaju u doktorskom radu praktične probleme iz kompanija, banaka, sudova, instituta, zavoda, ustanova kulture i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Univerzitet „MB“ vrši obrazovnu, naučnoistraživačku, inovacionu delatnost i transfer znanja. Naučnoistraživački rad je usmeren na fundamentalna i primenjena istraživanja u oblasti društveno-humanističkih, umetničkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Završetkom doktorskih akademskih studija na studijskim programima: Poslovni menadžment, Napredne informacione tehnologije i Klasično slikarstvo student stiče akademski naziv: doktor nauka – menadžment i biznis; doktor nauka – informacione tehnologije i sistemi i stručni naziv: doktor umetnosti – likovne umetnosti (180 ECTS). Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti koji su:

 • pokazali sistematsko razumevanje određenih naučnih oblasti studija u DHP i obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, pre svega: menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti;
 • savladali veštine i metode istraživanja u naučnim oblastima menadžmenta i biznisa i naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti;
 • pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene istraživanja u naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti;
 • pokazali sposobnost prilagođavanja procesa naučnih i umetničkih istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
 • originalnim istraživanjem i naučnim i umetničkim radom postigli ostvarenja koja proširuju granice znanja u oblastima menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti, koja su objavljena i koja su referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih naučnih i umetničkih ideja iz naučne oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničke oblasti likovnih umetnosti;
 • sposobni da prenesu stručna znanja i ideje iz oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti, kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu tehnološki, društveni ili kulturni napredak u naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog