Prijemni.rs
Maturang
 • Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Fakultetu

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu je osnovan, kao Odeljenje Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, 16. oktobra 1972. godine. Te godine upisana je prva generacija studenata matematike, biologije i fizike, a Odeljenje je počelo sa radom 23. oktobra 1972. Godinu dana kasnije počela je sa radom i studijska Grupa za hemiju. Odeljenje je, 15. aprila 1976. godine, preraslo u samostalni fakultet koji je, udruživanjem sa još pet fakulteta i dva instituta, postao jedan od osnivača Univerziteta Svetozar Marković, danas Univerzitet u Kragujevcu.

Osnovne delatnosti Fakulteta su: nastavno-obrazovna delatnost, istraživanje i razvoj u prirodno-matematičkim naukama, njima srodnim i interdisciplinarnim naukama i izdavačka delatnost. Fakultet, takođe, obavlja konsultantsku delatnost i delatnost zaštite prirodnih vrednosti, kao i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno-istraživačkog rada, a da se pri tome ne ugrožava kvalitet nastave i osnovnih delatnosti.

Nastavno-obrazovna delatnost Fakulteta organizovana je u okviru sledećih organizacionih jedinica: 

 • Institut za matematiku i informatiku, 
 • Institut za biologiju i ekologiju, 
 • Institut za fiziku, 
 • Institut za hemiju,
 • Katedra opšteobrazovnih predmeta. 

U okviru navedenih organizacionih jedinica, ili kao oblik interdisciplinarnog organizovanja i povezivanja, uspostavljene su posebne organizacione celine: 

 • Centar za zaštitu životne sredine, 
 • Centar za permanentno obrazovanje, 
 • Centar za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda - Akvarijum, 
 • Botanička bašta, 
 • Centar za radijacionu i hemijsku mutagenezu i antioksidacionu zaštitu, 
 • Centar za preklinička ispitivanja aktivnih supstanci, 
 • Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju (CERAMO).

Fakultet ostvaruje izuzetne rezultate u naučno-istraživačkoj delatnosti. Najveći deo istraživanja realizuje se na fundamentalnim, interdisciplinarnim i tehnološkim projektima finansiranim od resornog ministarstva Republike Srbije. Pored toga, naučne aktivnosti nastavnici i saradnici ostvaruju i u okviru međunarodnih projekata, različitih oblika međunarodne saradnje, kao i kroz saradnju sa privredom i širom društvenom zajednicom. 

Istraživački rad nastavnika rezultirao je objavljivanjem velikog broja naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima i značajnim učešćem na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Po broju naučnih radova publikovanih u inostranim naučnim časopisima Prirodno-matematički fakultet predstavlja jednu od tri najuspešnije naučne institucije u Republici Srbiji. U 2017. i 2018. godini, zahvaljujući pre svega, rezultatima nastavnog kadra sa Fakulteta, Univerzitet u Kragujevcu se našao među 500 najbolje plasiranih visokoškolskih institucija u svetu za oblast Matematika na prestižnoj Šangajskoj listi.

Studijski programi

Fakultet obrazuje stručnjake u okviru naučnih oblasti Matematika, Informatika, Biologija, Hemija i Fizika. Nastava se realizuje u okviru sledećih studijskih programa:

 • Osnovne akademske studije: Matematika, Informatika, Biologija, Ekologija, Fizika i Hemija;
 • Diplomske akademske studije: Matematika, Informatika, Biologija, Ekologija, Fizika i Hemija;
 • Doktorske akademske studije: Matematičke nauke, Računarske nauke, Biološke nauke, Fizičke nauke i Hemijske nauke.

Od školske 2018/19. godine, PMF učestvuje u realizaciji zajedničkog studijskog programa osnovnih akademskih studija Psihologija, čiji je nosilac Univezitet u Kragujevcu, zajedno za Fakultetom medicinskih nauka, Filološko-umetničkim fakultetom i Fakultetom pedagoških nauka.         


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog