Prijemni.rs
Maturang
 • Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Prirodno-matematički fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački i stručni rad u svim oblastima obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine, izdvajanjem odgovarajućih studijskih grupa iz sastava Filozofskog fakulteta u Nišu. Danas je u sastavu Fakulteta šest Departmana: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija i ekologija.

Naučnoistraživački rad, pored obrazovnog, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Fakultet poseduje veći broj laboratorija, naučnoistraživačku i računarsku opremu, potrebnu za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Istraživanja se odvijaju na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2021. godini koji je Fakultet potpisao sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i kroz aktivnosti u okviru bilateralnih projekata, ERASMUS+ i HORIZON 2020 programa. Pored nastavnika i saradnika, u radnom odnosu je i veliki broj istraživača. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa privrednim organizacijama i IT firmama ostvaruje se kroz zajedničke projekte i organizovanje seminara, radionica i kurseva.

Od osnivanja Fakulteta do danas je preko 5000 studenta završilo sve nivoe studija. Nastavni i naučnoistraživački proces na Fakultetu izvodi 129 nastavnika, 19 saradnika i 53 istraživača.

Studijski programi

Akademske studije prvog stepena (osnovne akademske trogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

1. osnovne akademske studije Matematika

2. osnovne akademske studije Računarske nauke

3. osnovne akademske studije Fizika

4. osnovne akedemske studije Hemija

5. osnovne akademske studije Biologija

6. osnovne akademske studije Geografija

Akademske studije drugog stepena (master akademske dvogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

1. master akademske studije Matematika 

 • Opšta matematika
 • Matematički modeli u fizici
 • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

2. master akademske studije Računarske nauke 

 • Razvoj softvera 
 • Upravljanje informacijama

3. master akademske studije Fizika 

 • Opšta fizika 
 • Primenjena fizika 
 • Fizika-informatika

4. master akademske studije Hemija 

 • Istraživanje i razvoj
 • Profesor hemije

5. master akademske studije Primenjena hemija 

 • Primenjena hemija 
 • Hemija životne sredine

6. master akademske studije Biologija

7. master akademske studije Ekologija i zaštita prirode

8. master akademske studije Geografija

9. master akademske studije Turizam

Akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske trogodišnje studije) organizuju se po sledećim studijskim programima:

1. doktorske akademske studije Matematika,

2. doktorske akademske studije Računarske nauke,

3. doktorske akademske studije Fizika,

4. doktorske akedemske studije Hemija,

5. doktorske akademske studije Biologija,

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog