Prijemni.rs
Maturang
 • Rudarsko-geološki fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6437 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo 17, a odbranilo doktorsku disertaciju 448 kandidata.

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu je jedini fakultet u našoj zemlji koji školuje inženjere za dve različite oblasti: geologiju i rudarstvo. Naši nastavni programi su već godinama usaglašeni sa programima najpoznatijih fakulteta i univerziteta slične ili iste delatnosti u svetu. Studije su multidisciplinarne ali i konkretne - one pripremaju mlade kadrove za različite zadatke u praksi.

Danas je Rudarsko-geološki fakultet institucija koja ispunjava standarde savremenog visokog obrazovanja i mladim ljudima pruža mogućnost da se uz pomoć međunarodno priznatih stručnjaka, vrsnih predavača i korišćenjem savremene opreme i literature obrazuju za različita zvanja u okviru rudarske i geološke inženjerske struke. Studiranje na nekom od smerova Rudarsko - geološkog fakulteta idealno je za mlade ljude koji vole prirodu i izazov da je proučavaju.

Osim standardnog školovanja, rada u laboratoriji i za računarom, budući inženjeri rudarstva i geologije imaju i terensku praksu kao deo obavezne nastave. Odlazak na teren je najlepši deo nastavnih obaveza. U prirodnom ambijentu, studenti se direktno upoznaju sa prirodnim fenomenima i procesima koje proučavaju. Zajednički boravak uvek je prilika za druženje i uspostavljanje komunikacije izmedu studenata i nastavnog osoblja, što je jedan od osnovnih preduslova uspeha savremene nastave.

Studijski programi

Rudarsko-geološki fakultet je osavremenio nastavne planove i programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom kao dokumentom kojim su evropske zemlje dogovorile školovanje studenata u Evropi po jednoobraznom i ujednačenom sistemu. Ovo znači da su diplome našeg Fakulteta ekvivalentne sa odgovarajućim diplomama evropskih i drugih zemalja.

Novi model studiranja omogućuje studije u trajanju od 3 ili 4 godine (osnovne akademske studije) + 2 ili 1 godine (diplomske akademske studije – Master) + 3 godine (doktorske studije). Nastava se izvodi u vidu predavanja, vežbi i praktične terenske nastave. Kurseve studenti slušaju jedan semestar (pola školske godine), a uveden je novi način polaganja ispita, zasnovan na sistemu kredita (ESPB) za svaki predmet, pri čemu je minimalni broj kredita po godini 60.

Organizaciju studijskih programa karakteriše fleksibilnost tako da studenti preko izbornih predmeta odlučuju o stepenu i karakteru usmerenja. Stečeno obrazovanje otvara mogućnost širokog izbora usmerenja i lak transfer i kombinovanje različitih specijalnosti. Nepoloženi ispiti se ne mogu prenositi u sledeću godinu studija, ali je polaganje ispita olakšano, kroz ocenjivanje putem testova, kolokvijuma, seminara i sl. Predviđena su 3 redovna i 2 apsolventska ispitna roka za proveru znanja. Istovremeno, studenti imaju pravo da daju ocenu o kvalitetu rada nastavnika i saradnika, što bitno utiče na kvalitet nastavnog procesa.

Studijski programi osnovnih akademskih studija

Rudarski odsek

Osnovne akademske studije, na studijskim programima u okviru Rudarskog odseka, se ostvaruju kroz 240 ESPB bodova, u trajanju od četiri akademske godine. U prve dve godine studija studenti se edukuju iz oblasti prirodno-matematičkih nauka (fizika, hemija, matematika, mehanika, informatika). Takođe se edukacija vrši iz opštih inženjerskih disciplina (termodinamika, osnove mašinstva i elektrotehnike, tehnologija materijala) i specifičnih geoloških disciplina (osnove geologije, mineralogija, petrografija i ležišta mineralnih sirovina). Treća i četvrta godina studija se sastoje od obaveznih i izbornih predmeta raspoređenih na jedanaest modula u okviru tri studijska programa:

 • Rudarsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo nafte i gasa

Geološki odsek

Osnovne akademske studije, na studijskim programima u okviru Geološkog odseka čine studije u trajanju od 3 ili 4 godine (180 ili 240 240 ESPB bodova). Studenti osnovnih akademskih studija imaju obaveznu terensku nastavu, kao i obaveznu stručnu praksu, koja se izvodi u privrednim i naučno-istraživačkim organizacijama., čime se obezbeđuje kompletnije obrazovanje i sticanje kompenrecija za rad u struci. Na ovom odseku studenti mogu odabrati jedan od 4 studijska programa:

 • Geologija
 • Hidrogeologija
 • Geotehnika
 • Geofizika

Studijski programi diplomskih akademskih - master studija

Fakultet izvodi sedam studijskih programa na diplomskim akademskim studijama. Svi studijski programi ispunjavaju standarde propisane Zakonom, imaju usklađenu strukturu i između njih postoji potreban stepen usaglašenosti. Kvalifikacije stiču svršeni studenti koji su pokazali znanje i razumevanje iz oblasti studiranja, koje dopunjuje znanje stečeno na studijama prvog nivoa. 

Studenti stiču znanja iz odgovarajućih specijalnosti koja umeju da primene pri rešavanju problema, imaju sposobnost da integrišu znanja, da zaključuju na osnovu nepotpunih informacija i da razmišljaju vodeći računa o etičkim aspektima i aspektima zaštite životne sredine. Svršeni studenti su sposobni da na jasan način prenesu znanje stručnoj i široj javnosti i osposobljeni su za nastavak akademskog obrazovanja na doktorskim studijama.

Rudarski odsek

 • Rudarsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo nafte i gasa

Geološki odsek

 • Geologija
 • Hidrogeologija
 • Geotehnika
 • Geofizika

Studijski programi doktorskih studija

U skladu sa svojim trenutnim resursima Rudarsko-geološki fakultet izvodi četiri studijska programa na doktorskim studijama. Očekivano je da kvalifikacije, koje označavaju završetak doktorskih studija, stiču studenti koji pokazuju sistematsko i kompleksno razumevanje oblasti i specijalnosti studiranja i koji su ovladali veštinama i metodama u tom području, koji su sposobni za koncipiranje, planiranje i izvođenje istraživanja i to samostalno i u multikulturnom i multietničkom okruženju, čija istraživanja pomeraju granice znanja a objavljeni rezultati predstavljaju reference i na međunarodnom nivou, koji su sposobni za kritičku analizu i sintezu novih ideja i koji su sposobni za prenošenje i promociju svojih ideja.

 • Rudarsko inženjerstvo
 • Geologija
 • Hidrogeologija
 • Geotehnika

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog