Prijemni.rs
Maturang
 • Saobraćajni fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Saobraćajni fakultet je najstariji fakultet ove vrste u regionu jugo-istočne Evrope i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Vlada FNRJ je, 13. septembra 1950. godine, donela uredbu kojom je osnovana Visoka saobraćajna škola (VSŠ) kao "najviša nastavno-vaspitna i naučna ustanova za spremanje visokoškolskih stručnjaka za eksploataciju saobraćajnih sredstava pojedinih grana saobraćaja, naučno-istraživački rad i učestvovanje u naučnom rešavanju problema iz oblasti saobraćaja".

Visoka saobraćajna škola počela je sa radom od jeseni 1950. godine u svojoj novoj zgradi na Banovom brdu u Beogradu (sadašnji Šumarski fakultet), kada je izvršen upis studenata istovremeno na prvu, drugu i treću godinu studija. U drugu i treću godinu upisivani su studenti sa proslušanom prvom, odnosno drugom godinom na srodnim tehničkim fakultetima (Mašinskom, Građevinskom, Elektrotehničkom).

Prve školske godine upisalo se oko 140 studenata na prvu godinu studija, a ukupno preko 450. Uredbom Vlade FNRJ je preneta nadležnost Savezne uprave u pogledu Visoke saobraćajne škole na NR Srbiju, a Savet za prosvetu, nauku i kulturu NR Srbije ukinuo je već 5. avgusta 1952. godine Visoku saobraćajnu školu kao samostalnu ustanovu i pripojio je tadašnjoj Visokoj tehničkoj školi (VTŠ) u Beogradu pod nazivom "Samostalni saobraćajni odsek" (SSO).

Novom reorganizacijom visokog školstva u Beogradu godine 1954. raspuštene su Velika tehnička škola i Velika medicinska škola, a fakulteti koji su se nalazili u okviru ovih škola ušli su u sastav Univerziteta u Beogradu. Uredbom br. 361 od 28. jula 1954. godine Izvršnog veća NR Srbije rešeno je da Samostalni saobraćajni odsek nastavi svoj rad u sastavu Mašinskog fakulteta.

Sve veće interesovanje privrede za inženjere saobraćaja doprinela je da Savet Mašinskog fakulteta donese odluku 6. aprila 1959. godine da se Savetu Univerziteta u Beogradu predloži osnivanje Saobraćajnog fakulteta. Savet Univerziteta je na svojoj sednici od 29. juna 1959. godine odlučio da se osnivanje Saobraćajnog fakulteta odloži za 1960/61. školsku godinu, ali da se već školskoj 1959/60. godini obavi upis studenata u prvu godinu Samostalnog saobraćajnog odseka pri Mašinskom fakultetu. Najzad je Zakonom o univerzitetima, 8. juna 1960. godine, Samostalni saobraćajni odsek pri Mašinskom fakultetu prerastao u Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Danas je Saobraćajni fakultet matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: tehnologija transporta, planiranje, tehnološko projektovanje, organizacija, eksploatacija, bezbednost, upravljanje, održavanje i ekonomika.

Studijski programi

Savladavanjem studijskog programa Saobraćaj studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravljaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok ljudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.

Trajanje studija je pet godina. Prve dve godine su zajedničke za sve profile. U trećoj, četvrtoj i petoj godini se slušaju predmeti koji se odnose na pojedine profile. U desetom semestru radi se diplomski rad.

Osnovne akademske studije na Fakultetu traju četiri školske godine i vrednuju se sa 240 ESPB, a realizuju se kroz sledeće module: 

 • Drumski i gradski transport (DT)
 • Železnički saobraćaj i transport (ŽE)
 • Logistika (LO)
 • Vodni saobraćaj i transport (VD)
 • Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije (PS)
 • Telekomunikacioni saobraćaj i mreže (TS)
 • Vazdušni saobraćaj i transport (VZ)
 • Drumski i gradski saobraćaj (DS)
 • Bezbednost drumskog saobraćaja (DB)

Master akademske studije na Fakultetu traju jednu školsku godinu, vrednuju se sa 60 ESPB i realizuju se kroz sledeće module:

 • Operaciona istraživanja u saobraćaju (MOI)
 • Bezbednost drumskog saobraćaja (MDB)
 • Železnički saobraćaj i transport (MŽE)
 • Vazdušni saobraćaj i transport (MVZ)
 • Vodni saobraćaj i transport (MVD)
 • Saobraćajno inženjerstvo (MSI)
 • Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama (MMT)
 • Logistika (MLO)
 • Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije (MPS)
 • Inženjerstvo drumskog i gradskog transporta (MIT)
 • Telekomunikacioni saobraćaj i mreže (MTS)

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog