Prijemni.rs
Maturang
 • 9 koraka do ostvarenog cilja


Studenti se često suočavaju s brojnim izazovima i zahtevima na svom akademskom putu, a uspeh u studiranju zahteva pažljivo planiranje i disciplinu. Bez obzira na prirodu postavljenog cilja, bilo da je reč o uspešnom polaganju ispita, poboljšanju ocena ili prolasku godine, ostvarivanje tih ciljeva zahteva doslednost, organizaciju i jasnu strategiju. 

Ovaj tekst istražuje univerzalne korake koji će pomoći svakom studentu da se efikasno organizuje, bez obzira na konkretan cilj. 

Ciljati u metu

1. Definisanje cilja 

Prvi korak ka uspešnom ostvarivanju cilja leži u jasnom definisanju samog cilja. Ova početna faza zahteva temeljno razmišljanje, jer je važno da postavljeni cilj bude precizan, merljiv i ima određen vremenski okvir. Postavljanjem takvog jasnog i konkretnog cilja student stvara čvrstu osnovu za dalje planiranje i akciju.

Na primer, umesto uopštenih ciljeva, kao što je „želim bolje ocene”, student treba da identifikuje specifičnije ciljeve, kao što je „želim povećati svoju prosečnu ocenu iz predmeta X u naredna tri meseca”. Ovako precizno definisani ciljevi čine nameru studenta konkretnom i omogućavaju mu tačno merenje sopstvenog napretka, dok istovremeno postavljaju jasan vremenski okvir za postizanje tih ciljeva.

2. Analiza trenutne situacije 

Ovaj korak u postizanju ciljeva podrazumeva pažljivo razmatranje naših trenutnih sposobnosti, raspoloživih resursa i faktora okoline u kontekstu studiranja. Ukoliko je naš cilj povećanje prosečne ocene iz određenog predmeta, prvi korak bio bi analiza dosadašnjih uspeha iz datog predmeta. 

Nakon što sagledamo trenutnu situaciju, možemo prepoznati potencijalne prepreke, poput loših navika u učenju, nedostatka organizacije ili problema s koncentracijom. Na osnovu toga, osmislili bismo strategije za njihovo prevazilaženje, kao što su postavljanje redovnog rasporeda učenja, korišćenje tehnika za bolje pamćenje gradiva ili traženje dodatne pomoći od profesora ili mentora.

S druge strane, razumevanje sopstvenih motiva igra ključnu ulogu u održavanju doslednosti i upornosti tokom semestra. Ova analiza postavlja čvrste temelje za planiranje i omogućava nam bolju pripremu za izazove sa kojima ćemo se susresti na putu ka postizanju akademskog uspeha.

3. Planiranje

U fazi planiranja važno je da precizno definišemo konkretne korake koji nas vode ka ostvarivanju željenog cilja. Ključno je efikasno upravljati svojim vremenom i resursima kako bismo bili sigurni da ćemo postići cilj u okviru unapred određenog vremenskog okvira.

Stvaranje realističnog plana omogućava nam da jasno vizualizujemo sve korake koje ćemo preduzeti kako bismo postigli željeni cilj. Ovaj plan treba da bude precizan i merljiv, što olakšava praćenje napretka i omogućava nam da se prilagodimo u slučaju neočekivanih promena ili prepreka. 

Razmotrimo ponovo primer studenta koji želi da poveća ocenu iz određenog predmeta, recimo matematike. Cilj je do kraja semestra ocenu povećati sa šest na osam. U ovoj fazi student pristupa procesu planiranja kako bi unapredio svoje akademske rezultate. 

Student će identifikovati koje korake treba preduzeti da bi postigao svoj cilj. Na primer, odlučuje da će svakodnevno izdvojiti vreme za učenje matematike, rešavanje vežbi i postavljanje pitanja profesoru ukoliko mu nešto nije jasno. Takođe, planira da radi sa dodatnim materijalima kao što su udžbenici ili onlajn-resursi.

Planiranje podrazumeva i određivanje rokova. Student će postaviti rokove za svaku fazu svog plana, kao što su završetak određenih poglavlja ili rešavanje određenog broja vežbi svakog dana.

Jednom kada je plan postavljen, student će redovno pratiti svoj napredak. Može koristiti ocene sa testova i zadataka kako bi utvrdio da li je na pravom putu prema svom cilju. Ukoliko primeti da se nešto ne odvija kako je planirao, može preispitati svoju strategiju i napraviti potrebne promene.

4. Održavanje samodiscipline 

Održavanje samodiscipline može biti izazovno, ali postoje različite strategije koje vam mogu pomoći da postignete svoje ciljeve. Predstavljamo vam neke od koraka koje možete preduzeti:

 • Organizujte se: Organizacija je ključna za održavanje samodiscipline. Ukoliko ste unapred postavili konkretne ciljeve koji su dostižni, merljivi i vremenski ograničeni i razvili plan koji će vam pomoći da ove ciljeve ostvarite, biće vam lakše da se organizujete. Koristite planere, kalendare i druge alate kako biste pratili svoje obaveze i rokove.
 • Eliminišite smetnje: Identifikujte faktore koji vam oduzimaju vreme i energiju i pokušajte da ih svedete na najmanju moguću meru. To može uključivati smanjenje vremena provedenog na društvenim mrežama, televiziji ili drugim distrakcijama.
 • Postavite rutinu: Stvaranje svakodnevne rutine može vam pomoći da razvijete navike koje podržavaju samodisciplinu. To uključuje određivanje vremena za učenje, vežbanje, odmor i san.
 • Učite iz neuspeha: Neizbežno će se pojaviti prepreke i neuspesi. Važno je da ne odustajete kada se suočite s njima, već da naučite iz svojih grešaka i nastavite napred.
 • Vežbajte samokontrolu: Samodisciplina zahteva vežbanje kao i bilo koja druga veština. Praktikovanje kontrole nad svojim impulsima i prokrastinacijom može vam pomoći da postanete samodisciplinovaniji.

5. Praćenje napretka

Ključna komponenta u postizanju ciljeva je sistematsko praćenje napretka. Redovno praćenje pređenih koraka omogućava vam da ostanete fokusirani i motivisani, a takođe vam pruža priliku da prilagođavate svoj plan kako biste ostali na pravom putu.

Analiza postignuća i samoevaluacija su presudni koraci u ovom procesu, jer vam omogućavaju da bolje razumete šta funkcioniše i gde postoji prostor za poboljšanje. Kroz kontinuirano praćenje svog napretka stvorićete jasniju sliku puta koji vodi do vašeg cilja i razviti bolju sposobnost upravljanja svojim naporima kako biste postigli uspeh. Ovo nije samo mehaničko praćenje, već i prilika za učenje i rast kako biste postali efikasniji u ostvarivanju vaših ambicija.

6. Prevazilaženje prepreka 

Na putu ostvarivanja postavljenih ciljeva suočavanje s preprekama je neizbežno. Zbog toga je važno na vreme identifikovati i rešavati probleme koji se pojavljuju tokom ovog procesa. 

Studenti bi trebalo da razviju pozitivan i proaktivan pristup prema preprekama koje se pojavljuju tokom ostvarivanja njihovih ciljeva. 

 • Prihvatite prepreke: Prvi korak je prihvatanje da će prepreke biti prisutne na putu prema cilju. Ne treba da ih doživljavate kao nepremostive, već kao prilike za učenje i rast.
 • Analizirajte prepreke: Razmislite o uzrocima prepreka i dublje ih analizirajte. Kako su se pojavile? Da li postoji način da se spreče u budućnosti?
 • Razmislite o alternativnim pristupima: Ako se prvi plan ne ostvaruje onako kako ste zamislili, razmislite o drugim načinima za postizanje istog cilja. Fleksibilnost u razmišljanju je ključna.
 • Postavite realna očekivanja: Budite realni u vezi s vremenom i naporom potrebnim za prevazilaženje prepreka. Nerealna očekivanja mogu dovesti do stresa i demotivacije.
 • Ostanite motivisani: Ne gubite motivaciju kad se suočite s preprekama. Vizualizacija postizanja cilja i podsećanje na svoje „zašto” može vam pomoći da ostanete posvećeni.
 • Nastavite napred: Ne dozvolite preprekama da vas obeshrabre. Nastavite da radite na svom cilju sa odlučnošću i upornošću.

7. Evaluacija postignutog cilja

Nakon što postignemo cilj, ključno je izvršiti temeljnu evaluaciju postignuća kako bismo bolje razumeli proces koji smo prošli. Ova retrospektiva omogućava nam da identifikujemo šta je funkcionisalo, a šta može biti unapređeno. 

Iz sopstvenog iskustva možemo naučiti dragocene lekcije koje nam pomažu u daljem rastu. Takođe, nakon što ostvarimo prvi cilj, važno je da postavimo nove ciljeve, jer to održava našu motivaciju da dalje napredujemo. Kontinuirano postavljanje i ostvarivanje ciljeva postaje ključ za lični razvoj i postizanje sve većih uspeha.

8. Održavanje motivacije 

Motivacija može varirati tokom vremena, ali postoji niz strategija koje vam mogu pomoći da ostanete posvećeni svojim ciljevima. 

 • Postavite sebi pitanje „Zašto?”: Razmislite o tome kako će postizanje određenog cilja unaprediti vaš život, doprineti vašoj karijeri ili oblikovati vašu budućnost. Ovo razmišljanje o svom „zašto” može vam pružiti snažan izvor motivacije koji će vas voditi prema ostvarivanju cilja.
 • Podelite svoje ciljeve: Razgovarajte sa svojim prijateljima, porodicom ili mentorima o svojim ciljevima. Kada imate ljude koji vas podržavaju i prate vaš napredak, osećaćete veću odgovornost za njihovo ostvarivanje.
 • Vizualizacija: Vizualizacija postizanja svojih ciljeva može vam pomoći da ostanete motivisani. Zamislite sebe kako uspešno ostvarujete svoje ciljeve i kako se osećate nakon toga.
 • Postavite sistem nagrađivanja: Nagrade za postizanje određenih ciljeva mogu biti motivišuće. Nagradite sebe kada ostvarite napredak ili postignete neki važan cilj.
 • Praktikujte samomotivaciju: Naučite kako da sebe motivišete kada se suočite sa izazovima ili padom motivacije. Čitanje inspirativnih knjiga, slušanje motivacionih govora ili praćenje uspeha drugih mogu vam pomoći da ostanete motivisani.
 • Budite strpljivi: Ne očekujte trenutne rezultate. Postizanje ciljeva često zahteva vreme i trud. Imajte na umu da će biti i prepreka i neuspeha, ali to je sve deo procesa.
 • Održavajte ravnotežu: Ne zaboravite na svoje fizičko i emocionalno zdravlje. Vodite brigu o sebi, spavajte dovoljno, vežbajte i usmerite se na održavanje ravnoteže između akademskih obaveza i slobodnog vremena.

9. Potražite pomoć 

U većini slučajeva nećete moći sve da postignete sami. Zato je važno znati kada i od koga potražiti pomoć. Bez obzira na prirodu cilja, dobijanje podrške i saveta od drugih može značajno povećati šanse za uspeh.

Prvo, kada studenti traže pomoć, mogu iskoristiti dragocene resurse i iskustva svojih profesora, kolega ili mentora. Ovo omogućava pristup dodatnom znanju i veštinama, koji mogu ubrzati napredak prema cilju.

Drugo, podrška od drugih pruža dodatnu motivaciju. Kada znate da imate podršku, osećate se manje usamljeno u svom naporu i imate dodatnu odgovornost da ostanete posvećeni svojim ciljevima.

Treće, dobijanje povratnih informacija od drugih može pomoći u prepoznavanju slabih tačaka i pružiti smernice za poboljšanje. Ovo je posebno važno u akademskim ili karijernim ciljevima.

Konačno, interakcija s drugima može vam pomoći da razmotrite svoje ciljeve iz različitih perspektiva i otvoriti vrata novim prilikama i idejama.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: