Prijemni.rs
Maturang
  • Stomatološki fakultet u Pančevu

O fakultetu

Stomatološki Fakultet u Pančevu je prvi privatni Fakultet u oblasti medicinskih nauka u Srbiji. Postoji i radi uspešno od 2002. godine. Svojim formiranjem pridružio se velikom broju privatnih stomatoloških fakulteta, kako u Evropi tako i u svetu. Kako bi se postavljeni ciljevi uspešno realizovali, iskorišćena su iskustva naših profesora, iskustva evropskih stomatoloških fakulteta, iskustva državne i privatne stomatološke prakse kao i poruke Bolonjske deklaracije. 

Stomatološki fakultet u Pančevu je samostalna obrazovna visokoškolska, zdravstvena i naučna ustanova, koja je akreditovana za integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije, doktorske akademske studije, zdravstvene specijalizacije i naučno istraživački rad. Razvija naučno-istraživački rad i obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti bolesti zuba, protetike, bolesti usta, oralne hirurgije sa implantologijom, ortodoncije, dečije i preventivne stomatologije i javnog zdravlja. Pored toga, na Fakultetu se realizuju zdravstvene specijalizacije i organizuje kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje iz svih oblasti stomatologije.

Naučno-istraživačka delatnost Fakulteta je orijentisana ka bazičnim i primenjenim naučno-istraživačkim projektima i inovacijama tehnološkog razvoja. Nastavnici i saradnici Fakulteta aktivno učestvuju u realizaciji većeg broja projekata koje finansira Republičko ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Pored toga, Fakultet učestvuje u regionalnim međunarodnim projektima sa više zemalja u okruženju.

Kvalitet nastavnog procesa se obezbeđuje profesionalnim radom nastavnika i saradnika. Od ukupnog broja predmeta u svih pet godina studija, 98% je pokriveno nastavnicima i saradnicima u stalnom radnom odnosu. 

Ciljevi obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu su bazirani na prenošenju naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stomatologije kroz upotrebu savremenih stomatoloških materijala, tehnika i tehnologija u svakodnevnom radu sa pacijentima. Fakultet je obezbedio najsavremenije tehnologije (KAVO-stomatološke stolice, laseri-FOTONA, CAD - CAM, ortopan sa telerendgenom, ....) za optimalan rad svakog studenta. Poslovnom politikom u zdravstvenom radu Fakultet je omogućio da svaka generacija studenata, specijalizanata i doktoranata ima dovoljno pacijenata.

Stomatološki fakultet ima saradnju sa većim brojem renomiranih zdravstvenih institucija u Srbiji. Ta saradnja se realizuje dvosmerno a preko međusobno potpisanih sporazuma.

Fakultet poseduje sertifikat standarda SRPS ISO 9001: 2008; Od septembra 2004. član je organizacije ADEE( Association for Dental Education in Europe - asocijacija stomatoloških obrazovnih ustanova u Evropi).

Konstantno samovrednovanje kvaliteta rada nastavnika i saradnika, kako u nastavi tako i u svim drugim procesima rada, ima za svrhu stalno unapređenje ukupnog kvaliteta nastavnog procesa. Dosadašnja iskustva naših svršenih studenata, koji rade kako u državnoj tako i u privatnoj praksi, kao i interesovanje budućih brucoša, nam ukazuju da smo na dobrom putu.

Na Fakultetu svake godine gostuje veći broj viziting profesora sa poznatih svetskih stomatoloških fakulteta.

Studijski programi

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu studenti imaju mogućnost da pohađaju: 

  • integrisane akademske studije, 
  • specijalističke akademske studije, 
  • doktorske akademske studije, 
  • zdravstvene specijalizacije.

Integrisane akademske studije

Studijski program Integrisanih akademskih studija stomatologije ima za cilj obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog tako i privatnog sektora. Imajući u vidu da jedino stručno visokoobrazovani kadrovi mogu doprineti daljem razvoju stomatologije, usavršavanju i osavremenjavanju tehnologija rada u području stomatologije, što za krajnji cilj ima očuvanje i unapređenje zdravlja usne duplje, a time i celokupnog zdravlja stanovništva. Obrazujući ove kadrove, Stomatološki fakultet u Pančevu istovremeno daje svoj doprinos cilju povećanja broja stanovnika sa visokim obrazovanjem u zemlji.

Krajnji ishod Integrisanih akademskih diplomskih studija stomatologije je da diplomirani doktori stomatologije mogu samostalno da rade u stomatološkim ordinacijama i da su kompetentni za izvođenje svih stomatoloških intervencija, koje se obavljaju na nivou opšte stomatologije, kao i mogućnost nastavka edukacije na specijalističkim akademskim studijama ili doktorskim akademskim studijama stomatologije, uz podrazumevajuće bavljanje naučnoistraživačkim radom. Po okončanim studijama i odbrani završnog rada, student stiče stručni akademski naziv – doktor stomatologije.

Integrisane akademske studije stomatologije traju 15 trimestara – pet godina u obimu od 300 ESPB bodova. Svaka godina studija se vrednuje sa 60 ESPB bodova.

Specijalističke akademske studije

Specijalističke akademske studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu traju jednu godinu i podeljene su na tri trimestra sa ukupno 60 ESPB bodova. Studijski program je koncipiran tako da student ima mogućnost da bira predmete iz odgovarajuće specijalističke grane stomatologije koja predstavlja njegovo polje interesovanja.

Doktorske akademske studije

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija stomatologije je obrazovanje doktora medicinskih nauka – stomatologije, koji će svojim naučnim potencijalom, znanjem i stručnošću u potpunosti zadovoljiti potrebe za takvim kadrovima u fakultetskim i naučnoistraživačkim ustanovama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je razvoj i unapređenje stomatoloških nauka, razvoj kritičkog mišljenja studenata i kritičke analize dosadašnjih istraživanja na polju stomatologije, a time i obrazovanje kadrova, koji su u potpunosti osposobljeni da samostalno i stručno vode originalna naučna istraživanja, da kompetentno učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka, koji su od interesa za stomatološku nauku, kao i da obrazuju i obučavaju mlađe kadrove.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog