Prijemni.rs
Maturang


DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

1. Broj slobodnih mesta za upis studenata:

Na fakultet se može upisati ukupno 12 studenata, i to:
- 6 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 6 samofinansirajućih studenata
Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Studijski program

 Budžet   Samofinansiranje   Ukupno  Školarina za državljane Srbije (RSD) Školarina za strance (EUR)
Inženjerski menadžment - doktorske studije 6 6 12 200.000,00 4500
Ukupno 6 6 12    

 

2. Uslovi konkurisanja:

1. Doktorske akademske studije može upisati lice sa završenim osnovnim i master akademskim studijama u polju tehničko - tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih i društveno - humanističkih nauka sa stečenih najmanje 300 espb, uz uslove koji su definisani Pravilima doktorskih studija Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. 
                                                
2. Doktorske akademske studije može upisati lice sa stečenim nazivom magistra nauka u polju tehničko - tehnoloških nauka ili u polju društveno - humanističkih nauka, uz uslove koji su definisani Pravilima doktorskih studija Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

3. Polaganje prijemnog ispita

Nije predviđeno Pravilnikom Fakulteta

4. Konkursni rok:

Prvi konkursni rok: 

 • termini za prijavljivanje:  9. - 13. oktobar 2023. godine 
 • preliminarna rang lista:   16. oktobar 2023. godine
 • konačna rang lista: 18. oktobar 2023. godine
 • upis:  19.  i 20. oktobar 2023.godine

Drugi konkursni rok: 

 • termini za prijavljivanje:  23. i 24.  oktobar 2023.godine 
 • preliminarna rang lista:   25. oktobar 2023. godine
 • konačna rang lista:  27. oktobar 2023. godine
 • upis:   30.oktobar i  31. oktobar 2023.. godine

Treći konkursni rok: 

 • termini za prijavljivanje:  9. i 10.  novembar 2023.godine 
 • preliminarna rang lista:   13. novembar 2023. godine
 • konačna rang lista:  15. novembar 2023. godine
 • upis:   16.  i  17. novembar 2023.. godine

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

Na konkurs je potrebno podneti sledeća dokumenta:
-   prijavu na konkurs (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta), 
- original ili overene fotokopije:diploma osnovnih  akademskihi master/magistarskih studija
- uverenja  o  položenim  ispitima na oba nivoa studija
- lična karta na uvid
- očitana lična karta ili kopija lične karte
- objavljene naučne radove
- dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:

 • originalna dokumenata iz prethodnog stava
 • komplet obrazaca za upis (kupuje se u skriptarnici Fakulteta); 
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm; 
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa 
 • dokaz o uplati 1. rate školarine za samofinansirajuće studente.

6. Novčane naknade:

 • prijava na konkurs: 10.000,00 dinara
 • za upis:   12.000,00 dinara

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Redosled kandidata za upis utvrđuje  se na osnovu sledećih kriterijuma a prema  Pravilima doktorskih studijaTehničkogfakulteta „MihajloPupin“ u Zrenjaninu. (Pravilnik se može videti na sajtu Fakulteta).

 • Prosečna ocena studiranja (osnovne i master/magistarske studije)
 • Dužina studiranja 
 • Naučno istraživački rad (indeks kompetentnosti u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja naučuno istraživačkih rezultata, Sl. Glasnik br. 35/07)
 • Za kandidate koji su stekli uslov za upis, a ne upišu se u roku predviđenom konkursom   smatraće se da su odustali od upisa i u tom slučaju pravo upisa stiče sledeći kandidat sa rang liste. 
 • Primljeni kandidati koji su na konkurs podneli overene fotokopije dokumenata, prilikom upisa MORAJU  podneti ORIGINAL dokumenta.

Kandidati koji su započeli ili završili dokotorke studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi imaju prvo na upis na studijski program Inženjerski menadžment – doktorske studije na osnovu posebne odluke Komisije za upis prema usklađenosti dva programa te se donosi odluka o tome na koju godinu studija se kandidat upisuje.

Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija  u ovom statusu.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Prigovor se može podneti najkasnije u roku od 24 sata, od objavljivanja  preliminarne rang liste, lično na Tehničkom fakultetu «Mihajlo Pupin» u Zrenjaninu. Prigovor se podnosi Komisiji za upis  studija, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 48 sati od prijema prigovora. Skreće se pažnja kandidatima da se strogo pridržavaju navedenih rokova, jer se neblagovremeno podneti prigovori NEĆE UVAŽITI.

9. Upis stranih državljana:

dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata
1. nostrifikovana diploma o završenim  osnovnim  i master/magistarskim akademskim  studijama, 
2. dokaz da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje,
3. da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.
Nostrifikovana diploma mora se predati pri upisu, inače se upis ne može sprovesti.

10. Napomena:

Kadnidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu,što kandidati potvrđuju davanjem izjave pri upisu.

kontakt telefoni za dobijanje informacija:

Dekanat: 023/550-515, Studentskaslužba:  023/550-530, 023/550-531, 023/550-532     

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog