Prijemni.rs
Maturang


KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE 
STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI 


TEHNIČKI  FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“ u Zrenjaninu 
Adresa:  Đure Đakovića bb 
Telefon: 023/550-515, Faks:   023/550-520 
Studentska služba, telefon: 023/550-530  
Žiro račun:  840-1271666-43 
E-mail:  dekanat@tfzr.uns.ac.rs 


MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 1. Broj slobodnih mesta za upis studenata:

Na fakultet se može upisati ukupno 176 studenata, i to:

- 86 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 90 samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 Studijski     program  Budžet   Samofinansiranje 

 Ukupno 

 Školarina za državljane Srbije (RSD)

 Školarina za strane (EUR)
Informacione tehnologije 32 32 64 110.000,00 1500
Mašinsko inženjerstvo 16 16 32 100.000,00 1500
Inženjerski menadžment 14 18 32 100.000,00 1500
Odevno inženjerstvo 8 8 16 100.000,00 1500
Informatika, tehnika i tehnologija u obrazovanju  16 16 32 100.000,00 1500
Ukupno 86 90 176    

 

2. Uslovi konkurisanja: 

Studije drugog stepena, master akademske studije, koje traju godinu dana i nose 60 ESPB,može upisati lice ukoliko je prethodno završilo osnovne akademske studije ostvarivši najmanje 240 ESPB kao i lice koje je steklo visoko obrazovanje u trajanju ne manjem od osam semestara po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine.

3. Polaganje prijemnog ispita: 
Nije predviđeno. 

4. Konkursni rok:  
Prvi konkursni rok: 

 • termini za prijavljivanje:  9. - 13. oktobar 2023. godine 
 • preliminarna rang lista:   16. oktobar 2023. godine
 • konačna rang lista: 18. oktobar 2023. godine
 • upis:  19.  i 20. oktobar 2023.godine

Drugi konkursni rok: 

 • termini za prijavljivanje:  23. i 24.  oktobar 2023.godine 
 • preliminarna rang lista:   25. oktobar 2023. godine
 • konačna rang lista:  27. oktobar 2023. godine
 • upis:   30.oktobar i  31. oktobar 2023.. godine

Treći konkursni rok: 

 • termini za prijavljivanje:  9. i 10.  novembar 2023.godine 
 • preliminarna rang lista:   13. novembar 2023. godine
 • konačna rang lista:  15. novembar 2023. godine
 • upis:   16.  i  17. novembar 2023.. godine

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata: 
Na konkurs je potrebno podneti sledeća dokumenta:

 • Prijavu na konkurs,
 • Original ili overena fotokopija: 
 • Diploma osnovnih akademskih studija
 • uverenje  o  položenim ispitima
 • kopija lične karte
 • dokaz o uplati nanade za prijavu na konkurs. 
 • nastavni planovi i programi svih prethodno završenih studija  za kandidate koji nisu završili prethodne nivoe studija na Tehničkom fakultetu “ Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu
 • dokaz o uplati troškova vrednovanja studijskog programa
 • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:

 • originalna dokumenata iz stava 2. tačka 1. i 2. ovog člana; 
 • jedan obrazac ŠV-20 i indeks; 
 • jednu fotografiju formata 4,5 x 3,5 cm; 
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata; 
 • dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente; 

Fakultet odnosno Univerzitet prilikom upisa kandidata izdaje kandidatu indeks kojim se dokazuje status studenta. 
Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Prilikom konkurisanja kandidat dobija prijavni list sa pratećom dokumentacijom. Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše 2 (dva) studijska programa. Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i sekundarnu želju pod (2). Prijavni list se predaje na šalteru Studentske službe. 
Strogo je zabranjeno predavanje više prijavnih listova.

6. Novčane naknade: 

 • prijava na konkurs: 7.500,00 dinara
 • za upis:  10.000,00 dinara

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi: 
Redosled kandidata za upis utvrđuje  se  na  osnovu  kriterijuma: visine  proseka ostvarenom  na  osnovnim   akademskim studijama, kompatibilnost studijskog programa na osnovnim studijama (utvrđuje se broj diferencijalnih ispita sa osnovnih studija), i dužinu studiranja u graničnim slučajevima. Uslovi su bliže definisani u Pravilniku o upisu studenata na studijske programe i kriterijuma za upis na master studije koji su usvojeni na naučno nastavnom veću Fakulteta i javno dostupni na sajtu Fakulteta. 
Za kandidate koji su stekli uslov za upis, a ne upišu se u roku predviđenom konkursom   smatraće se da su odustali od upisa i u tom slučaju pravo upisa stiče sledeći kandidat sa rang liste.  

Nakon rangiranja svih prijavljenih kandidata po osnovnoj želji, ukoliko preostane nepopunjenih mesta na studijskim programima, vrši se raspoređivanje kandidata po sekundarnoj želji, prema broju stečenih bodova  na lični zahtev kandidata.
Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija na teritoriji Srbije, što svaki kandidat potvrđuje davanjem izjave pri upisu. 
Kandidati koji se u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu, što kandidati potvrđuju davanjem izjave pri upisu. 
Primljeni kandidati koji su na konkurs podneli overene fotokopije dokumenata, prilikom upisa moraju podneti original dokumenta. 

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled: 

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 24 časa od trenutka njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi prodekanu za nastavu preko Studentske službe. 
Prodekan za nastavu donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora i objavljuje se konačna rang lista. Odluka prodekana za nastavu je konačna. 

Ako rangirani kandidati do popune broja objavljenog Konkursom, nakon objavljivanje konačne rang liste, ne izvrše upis u roku koji je određen za upis, umesto njih se obaveštavaju sledeći kandidati prema redosledu utvrđenom po konačnoj rang listi za Fakultet, sve dok se ne upiše konkursom određeni broj. 

PODNOŠENjE PRIMEDBI I NjIHOVO REŠAVANjE VRŠI SE U STRIKTNO ODREĐENIM VREMENSKIM TERMINIMA. SKREĆE SE PAŽNjA KANDIDATIMA DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH ROKOVA, JER SE NEBLAGOVREMENO PODNETE PRIMEDBE NEĆE UVAŽAVATI. 

9. Upis stranih državljana: 

Strani državljani školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Prilikom upisa stranih državljana, visokoškolska ustanova je dužna da vodi računa da ne prekorači ukupan broj studenata odobren dozvolom za rad. Strani državljani sami finansiraju svoje školovanje, a visinu nadoknade za studije određuje visokoškolska ustanova. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose nostrifikovanu diplomu o stečenom visokoškolskom obrazovanju.
Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu dokaz: 
- da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju; 
-da vladaju jezikom studija, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije. 
Ukoliko kandidat stekne pravo na upis, dužan je da dostavi nostrifikovanu diplomu do kraja upisnog roka, u suprotnom se upis ne može sprovesti.

10. Napomena: 

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne studije u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, imaju pravo da se u školskoj 2022/2023. godini upišu primenom afirmativnih mera u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Kadnidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu,što kandidati potvrđuju davanjem izjave pri upisu.

kontakt telefoni za dobijanje informacija:

Dekanat: 023/550-515, Studentska  služba:  023/550-530, 023/550-531, 023/550-532     

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog