Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet Educons

O Univerzitetu

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine, dinamična je visokoškolska ustanova koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove, a trenutno se u njenom sastavu nalaze:

Integrisani fakulteti

 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet zaštita životne sredine
 • Fakultet za studije bezbednosti
 • Fakultet za digitalnu produkciju
 • Fakultet ekološke poljoprivrede
 • Fakultet informacionih tehnologija
 • Učiteljski fakultet

Članice fakulteti

 • Fakultet za sport i psihologiju TIMS
 • Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Poslednjih godina Univerzitet Educons uspešno razvija značajne izmene u konceptu studiranja koje se odnose na način transfera znanja u nastavno-naučnoj oblasti. Takozvani BLENDED LEARNING koncept nastave prerastao je tradicionalni sistem predavanja (repetitivna matrica studiranja) na koji su profesori i studenti navikli. Umesto toga, nova matrica studiranja podrazumeva interaktivne razgovore i razmenu znanja kroz diskusije studenata u grupama sa profesorima (koji sada postaju korektori toka misli i zaključaka studenata u vezi sa tematizacijom određenih problema), u toku i mimo nastave, uz dodatno korišćenje svih tehnoloških pogodnosti (tablet računar, ipad, laptop računar, i sl.)

Druga važna inovacija u okviru novog modela studiranja na Univerzitetu Educons jeste tendencija da se Univerzitet transformiše u status FONDACIJE tj. fondirane ustanove (ugledni model ovakvog funkcionisanja uspostavljen je na Univerzitetu Stanford, SAD). Ovde je reč o ulasku Univerziteta u proces tzv. PROJEKTNOG STUDIRANJA, što podrazumeva suštinski novi nivo povezivanja sa kompanijama i formulisanje odnosa fondator (kompanija) i fondacija (Univerzitet), a to je, naposletku, esencijalna podrška životnom interesu studenta da pronađe  dobar i siguran posao, ali istovremeno i mehanizam koji pokreće njegov motiv za učenje. Studijski programi sada se sinhronizuju s realnim poslovnim potrebama kompanija, uz mnogo prakse, a one, opet, blagovremeno određuju konkretan broj studenata  koji žele da zaposle.

Treća krucijalna novina vezana za Univerzitet jeste formiranje MEĐUNARODNOG KAMPUSA UNIVERZITETA EDUCONS koji, kroz izuzetna ulaganja, nudi visok nivo studentskog standarda i predstavlja prvi primer takve vrste kada je u pitanju privatno visoko školstvo u regiji Zapadnog Balkana. Naime, od školske 2015/2016. godine, u sastavu Univerziteta nalazi se i moderno opremljen studentski dom, a od septembra iste godine zidanje kampusa biće nastavljeno priključivanjem sportske hale kojom će najzad biti ostvaren zdrav koncept studiranja, karakterističan za Zapad: učim – živim – bavim se sportom.

Misija Univerziteta Educons je da obezbedi funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja, omogućavajući svojim studentima sticanje primenljivih znanja i diploma za novo vreme koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima. Kod studenata razvijamo kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za preduzetničko, inovativno razmišljanje, nov pristup problemima i istraživački duh. Našom vizijom želimo da doprinesemo sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i preduzetništvu.

Vizija budućnosti Univerziteta Educons zasnovana je na činjenici da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope nalaze u promenama, procesu reformi i tranzicije ka građanskom, demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava i tržišnoj ekonomiji sa dominacijom privatnog vlasništva. Nadamo se da ćete nam ukazati poverenje u aktuelnom društvenom trenutku, poštujući, pre svega, akademsku slobodu, težnju ka obrazovnoj i sveukupnoj izvrsnosti, socijalnu odgovornost i transparentnost kao naše bazične vrednosti.

Studije

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije  nose 180/240 ESPB bodova i traju 3, odnosno 4 akademske godine. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. Ova diploma omogućava zaposlenje na tržištu rada ili nastavak diplomskih studija. Nastavak studija je moguć nakon određenog vremena provedenog u praksi.

 • Poslovna ekonomija
 • Zaštita životne sredine
 • Studije bezbednosti
 • Digitalna produkcija
 • Ekološka poljoprivreda
 • Informacione tehnologije
 • Učiteljski fakultet
 • Fakultet za sport i psihologiju TIMS
 • Projektni i inovacioni menadžment

Master akademske studije

Svim studentima koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili ukupno 180/240 ESPB bodova omogućeno je da nastave školovanje na master akademskim studijama i da ostvare dodatnih 60/120 bodova i na taj način zarade ukupno 300 ESPB bodova. Na kraju petogodišnjih studija, stiče se naziv diplomirani (naziv odgovarajuće struke) – master, uz, takođe, mogućnost zaposlenja na tržištu rada ili, pod određenim uslovima, nastavak studija na doktorskim studijama.

 • Poslovna ekonomija
 • Zaštita životne sredine
 • Studije bezbednosti
 • Digitalna produkcija
 • Ekološka poljoprivreda
 • Informacione tehnologije
 • Učiteljski fakultet
 • Fakultet za sport i psihologiju TIMS
 • Projektni i inovacioni menadžment

Doktorske akademske studije

Doktorske studije za cilj imaju da studente osposobi za samostalan naučno-istraživački rad i da im omogući sticanje svih neophodnih znanja i veština za uspešan razvoj karijere.

Korišćenjem savremenih naučnih znanja i metoda, studenti će kroz predavanja i mentorski rad razvijati kritičko mišljenje i steći visok nivo kompetencija primenjivih, ne samo u naučno-istraživačkim institucijama, nego i u širem poslovnom (umetničkom) okruženju.

Razvoj naučno-istraživačkih kompetencija studenata pratiće se kroz objavljivanje radova u naučnim časopisima, aktivno učešće na naučnim konferencijama, uključivanje u naučno-istraživačke projekte i dr.

Univerzitet Educons je izdavač vodećeg nacionalnog naučnog časopisa Poslovna ekonomija (kategorija M51) i tematskog zbornika radova. Tradicionalno, krajem maja svake godine Univerzitet organizuje međunarodnu naučnu konferenciju. Pored toga, Univerzitet učestvuje u realizaciji nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

U okviru doktorskih akademskih studija Univerziteta Educons realizuje se pet akreditovanih studijskih programa u pet različitih naučnih polja.

U skladu sa principima Bolonjske deklaracije, doktorske studije traju šest semestara i nose 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvarenih 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.

 • Studijski program POSLOVNA EKONOMIJA
 • Studijski program STUDIJE BEZBEDNOSTI
 • Studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • Studijski program POLJOPRIVREDNE NAUKE
 • Studijski programi FAKULTETA ZA SPORT I TURIZAM

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog