Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet u Nišu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Univerzitetu

Oslanjajući se na poluvekovnu tradiciju u koju su svoje znanje, rad, energiju i entuzijazam ugradile generacije vizionara sadašnje i buduće akademske zajednice koja je uzgajala intelektualnu elitu ne samo ovog dela Srbije, već i mnogo šireg regiona, imamo čast, ali i veliku odgovornost da dosledno nastavimo putem u koji su najbolji deo sebe ugrađivali najbolji. Ovaj put nije lak, ali je jedini moguć ako se za cilj ima doslednost, prosperitet i izvesnija budućnost, uz poštovanje dostojanstvene prošlosti i praćenje tokova koje nameću potrebe savremenog načina života.

Prateći savremene tokove u kojima Univerzitet mora da ima lidersku poziciju nastojimo da održimo i ojačamo karakteristike jakog istraživačkog univerziteta sa rastućom komponentom transfera znanja i tehnologije prema društvu. Najveća pažnja poklanja se svim nivoima studija koje se realizuju na našem Univerzitetu, a koje su važne za sticanje znanja kroz istraživanje. Sistematsko unapređenje kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada rezultira prepoznatljivošću svih fakulteta u sastavu Univerziteta po svojoj nastavnoj izvrsnosti. Izvrsnost u nastavi temelji se na kvalitetnim naučnim istraživanjima koja obezbeđuju sticanje novih znanja u velikom broju disciplina podstičući interdisciplinarnost.

Univerzitet u Nišu sa 14 fakulteta u svom sastavu predstavlja jaku intelektualnu osnovu za razvoj i uspostavljanje partnerskog odnosa sa značajnim privrednim subjektima i lokalnom samoupravom, ali i međunarodnim institucijama.

Polazeći od temeljne postavke automnomije Univerzitet odgovorno ostvaruje poslovnu efikasnost koja se odražava kroz savremeni način upravljanja i funkcionisanja u svim njegovim delovima, sa posebnim aspektom na oblikovanje i uvođenje efikasnije koordinacije, unapređenje administrativnih servisa i informacionih i komunikacionih tehnologija, koji su na raspolaganju svim fakultetima. Posebna pažnja posvećuje se obezbeđenju i unapređenju kvaliteta.

Odgovorno negujući uspostavljenu saradnju i gradeći nove mostove saradnje sa univerzitetima, istraživačkim centrima i multinacionalnim kompanijama, uspostavljamo i jačamo mrežu čiji je primarni cilj  omogućavanje mobilnosti studenata, ali i transfer znanja i savremenih tehnologija. Studenti Univerziteta u Nišu, sada istaknuti naučni radnici i nastavnici u najvišim zvanjima na prestižnim univerzitetima, istraživači priznati u svetskoj naučnoj javnosti prava su referenca naše visokoškolske ustanove, ali i dobar uzor mladim akademskim građanima da se mogu postići zavidni rezultati uz optimalno korišćenje savremenog načina studiranja i lično zalaganje pri čemu dobri rezultati ne izostaju.

Univerzitet danas

Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima 14 fakulteta.

 • Građevinsko-arhitektonski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Elektronski fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Pedagoški fakultet u Vranju
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet
 • Tehnološki fakultet u Leskovcu
 • Fakultet umetnosti
 • Fakultet zaštite na radu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Filozofski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

Od osnivanja Univerziteta u Nišu do danas, diplomiralo je  76.369  studenata, od čega 1.379 stranih državljanina. Akademski naziv magistar nauka steklo je 2.689 kandidata,  zvanje master 10.150  poslediplomaca, a titulu doktor nauka dobila su 2.653 kandidata.

Univerzitet u Nišu je prvi put akreditovan 31.01.2009.godine u okviru trećeg ciklusa akreditacije visokoškolskih ustanova Srbije, u kojem su akreditovani i univerziteti u Beogradu i Novom Sadu. Nakon pet godina, sproveden je novi postupak akreditacije, a Odluku o akreditaciji Univerzitet u Nišu je dobio 14.11.2014. godine.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije akreditovni su i fakulteti Univerziteta u Nišu.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog