Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet u Novom Pazaru (privatni)

O Univerzitetu

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost realizacije programa razmjene studenata.

Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna saradnja:

American City University (ACU), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut „Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši studenti deo školovanja obave u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu (Mađarska); Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara (BiH); Univerzitet u Bihaću (BiH); Državni univerzitet u Tetovu (MK); Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ (MK).

Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope, odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od zajedničkog interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika; bezteretnu razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa; intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.

Da je kvalitetno visoko obrazovanje mladih najvažniji cilj kojem stremimo dokazuju i brojni drugi vidovi saradnje, kao što je saradnja sa: Ambasadom SAD-a u primjeni FORECAST i drugih studijskih programa, saradnja sa „Gete institutom“ iz Beograda, itd.

Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog prostora, uz misao o dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Univerzitet obavlja obrazovnu, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno – istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Departmani i studijski programi

 • Pravne nauke
  • Pravo (opšte pravo)
  • Pravo (pravo unutrašnjih poslova)
 • Ekonomske i računarske nauke
  • Poslovna ekonomija
  • Poslovna informatika
  • Informatika
 • Pedagoške i psihološke nauke
  • Vaspitač djece predškolskog uzrasta
  • Psihologija
 • Umjetnost i filološke nauke
  • Likovna umjetnost — Slikarstvo
  • Modni dizajn
  • Grafički dizajn
  • Bosanski jezik i bošnjačka književnost
  • Srpski jezik i književnost
  • Engleski jezik i književnost
  • Njemački jezik i književnost

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog