Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac

Upis 21. generacije
 

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac, pravni sledbenik Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, (u daljem tekstu: Škola), osnovana je 1993. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br. 22-05-177/93-04, od 28.07.1993., i to kao Viša tehnička škola za industrijski menadžment. Time je ušla u obrazovni sistem Republike Srbije kao prva i jedina visokoškolska ustanova u društvenoj svojini koja se samofinansira, poslujući po tržišnim principima poslovanja.

Škola je Odlukom broj 612-00-1203/2006-04 od 02.06.2007. god. od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovana za studijski program osnovnih strukovnih studija, kao i Odlukom broj 612-00-687/2/2008-04 od 29.08.2009. god. za studijski program specijalističkih strukovnih studija. Dozvolu za rad broj 612-00-1120/2007-04 od 12.10.2007. godine, dopunu dozvole za rad broj 612-00-00987/2010-04 od 16.02.2011. godine i dozvolu za rad sa promenjenim nazivom broj 612-00-0034/103/2013-04 od 20.03.20013. godine, Škola je dobila od Ministarstva prosvete, kojima je odobreno izvođenje sledećih studijskih programa:

  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način,
  • Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, na tradicionalan način,
  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (60 ESPB), specijalističkih strukovnih studija, za 80 studenata, učenjem na daljinu.

Obrazovni proces na navedenim studijama realizuje se u okviru društveno-humanističkog polja, u naučnim oblastima Menadžment i biznis i Ekonomija.

Škola je do sada upisala 20 generacija studenata, a ukupno je diplomiralo preko 3000 studenata. Oko 60% je zasnovalo radni odnos odmah po završetku studija, a oko 50% je nastavilo školovanje na jednogodišnjim specijalističkim studijama u našoj Školi ili na drugim srodnim fakultetima.

Škola poseduje Kompjuterski edukacioni centar, opremljen savremenom računarskom tehnologijom, koji studentima pruža mogućnost samostalnog rada na računarima i korišćenja usluga Interneta.

Škola kroz sopstveni Izdavački centar izdaje sve potrebne udžbenike i ostalu literaturu, sa posebnim popustom za studente. Do sada je izdato 53 naslova, odštampanih u 150.000 primeraka knjiga. Škola je nastupala na preko 20 sajmova knjiga.

Škola ima Naučnu biblioteku otvorenog tipa, koja raspolaže sa blizu 3000 naslova i potpuno je kompjuterizovana.

Škola poseduje Web sistem - specijalizovanu integrisanu računarsku platformu za upravljanje procesom učenja na daljinu.

Škola poseduje Web sistem OJS (Open Journal Systems) sistem za pripremu (uređivanje) i objavljavinje časaopisa u elektronskom obliku.

Škola je dobitnik Vidovdanske plakete Grada Kruševca za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti obrazovanja.

OBELEŽJA STUDIJA

Studijski programi omogućavaju sticanje znanja iz menadžmenta, organizacije, ekonomike, tehnike, tehnologije i informatike, koja su veoma primenljiva u biznisu.

Svi predmeti su jednosemestralni i u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova - ESPB.

Predispitne i ispitne obaveze studenata se izražavaju u poenima i preračunavaju u završnu ocenu.

Posebna pažnja se posvećuje sticanju praktičnih znanja iz menadžmenta i ekonomije, obuci za rad na računaru, kao i učenju poslovnog engleskog jezika.

Praktična znanja stiču se kroz izradu seminarskih radova u poslovnim sistemima po sopstvenom izboru studenata.

Nastavni kadar čine iskusni nastavnici sa višegodišnjim predavačkim i privrednim iskustvom.

TROŠKOVI STUDIRANjA

Svi studenti se samofinansiraju, a oni koji redovno polažu ispite i imaju odgovarajući prosek ocena postaju stipendisti Škole, prema Pravilniku o troškovima studiranja i nagrađivanju studenata.

Škola obezbeđuje komplet udžbenika, čija je cena uračunata u upisninu.

POGODNOSTI ZA STUDENTE

Plaćanje školarine u više rata i beneficije u plaćanju školarine za uspešne studente.

Način organizovanja studija prilagođen studentima u radnom odnosu.

Po završetku studija, mogućnost nastavka studiranja na jednogodišnjim specijalističkim strukovnim studijama u Školi ili na drugim visokoškolskim ustanovama.

STUDIJSKI PROGRAMI


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog