Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Međunarodno poslovanje i finansije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

PRIJAVE NA MASTER STUDIJE SU OTVORENE!

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE.

Zbirku pitanja za pripremu prijemnog ispita za upis na master strukovne studije možete preuzeti na linku:  Zbirka pitanja za pripremu prijemnog ispita – Upis 2020 (Master strukovne studije)"

Studijski program master strukovnih studija Međunarodno poslovanje i finansije je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja iz oblasti savremenog međunarodnog i finansijskog poslovanja. Imajući u vidu stateško opredeljenje Republike Srbije ka evrointegracijama, težnju ka razvijanju izvozno orijentisane privrede, kao i važnost uloge finansija u tim procesima, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu.


Studijski program je usklađen sa savremenim tokovima i naučnim saznanjima iz navedenih oblasti i koncipiran je tako da studentima obezbedi sticanje funkcionalnih znanja i veština pre svega iz oblasti međunarodnih poslova i načina njihovog finansiranja. Obavljanjem stručne prakse u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji, studenti će biti u prilici da rešavanjem konkretnih poslovnih problema praktično implementiraju teorijska znanja i da na takav način stečena iskustva iskoriste za izradu kvalitetnog završnog (master) rada.
Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni da obavljaju širok spektar poslova u finansijskim institucijama i ostalim preduzećima koja posluju u okviru međunarodnih tržišta. Neki od tih poslova su:

 • bankar,

 • broker,

 • investicioni savetnik,

 • konsultant u oblasti međunarodnih finansijskih poslova,

 • kreditni analitičar,

 • menadžer uvoznih/izvoznih poslova,

 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,

 • saradnik u upravljanju rizicima,

 • finansijski analitičar,

 • šef finansija itd.

Po završetku ovog studijskog programa, studentima će biti znatno olakšano sticanje prestižnih domaćih i međunarodnih licenci kao što su licencirani portfolio menadžer, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani „risk” menadžer i drugo.

 

I GODINA

R. br.

Šifra

Naziv

Semestar

Br. časova

ESPB

1.

17MST01

Ekonomika Evropske unije

1

3+3

8

2.

17MST02

Poslovni engleski jezik

1

3+3

8

3.

17MSA01

Ekonomika međunarodnih integracija

1

3+3

8

4.

Izborna korpa I

       
 

17MST07

Upravljanje porodičnim poslovanjem

     
   

Konkurentnost preduzeća i privrede

     

5.

17MSA02

Bankarsko poslovanje

2

2+2

6

6.

17MSA36

Investiranje u hartije od vrednosti (MPF)

2

3+2

6

7.

17SST23

Upravljanje finansijskim rizicima (MPF)

2

3+3

7

8.

Izborna korpa II

       
 

17MSA08

Poslovne strategije

     
 

17MSA09

Projektni menadžment

     

9.

 

Stručna praksa I (MPF)

2

0+0+5

4
 

II GODINA

R. br.

Šifra

Naziv

Semestar

Br. časova

ESPB

1.

17MOO01

Metodologija istraživačkog rada

3

2+2

7

2.

17MST04

Menadžment u spoljnoj trgovini

 

2+2

6

3.

17MST05

Globalizacija

3

4+4

8

4.

Izborna korpa III

       
 

17MSA11

Primena statističkih modela u poslovanju

     
 

17MSA12

Međunarodna poreska politika

     

5.

 

Stručna praksa II (MFP)

4

0+0+5

4

6.

17MST06

Međunarodno poslovno finansiranje

4

3+3

7

7.

Izborna korpa IV

       
 

17MSA13

Korporativne finansije

     
 

17MSA14

Organizaciono ponašanje

     

8.

17MSA06

Izrada završnog master rada

4

 

2

9.

 

Završni master rad

4

 

10

 

KONKURS za upis u I godinu master strukovnih studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu školske 2018/19. godine upisuje 50 samofinansirajućih studenata u I godinu master strukovnih studija:

 

Red. br.

Studijski program

Ukupan broj studenata za upis

1.

MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE

50

                    UKUPNO

50

 

Master strukovne studije traju 2 (dve) godine, 4 (četiri) semestra, u obimu od 120 ESPB.
Lice koje završi studijski program Međunarodno poslovanje i finansije stiče stručno zvanje: strukovni master ekonomista.


Pravo upisa u I godinu master strukovnih studija imaju sva lica koja su završila osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i lica koja su završila studije po ranijem zakonu, a ostvarila su najmanje 180 ESPB bodova.
Na master strukovne studije mogu se upisati studenti koji su završili Visoku poslovnu školu strukovnih studija ili drugu srodnu visokoškolsku ustanovu iz oblasti društveno-humanističkih nauka. O srodnosti visokoškolskih ustanova odlučuje Komisija za upis.
Na master strukovne studije mogu se upisati i studenti koji su završili i nesrodne visokoškolske ustanove pod uslovom da polože kvalifikacioni ispit.


Način rangiranja:
Redosled kandidata za upis na master strukovne studije utvrđuje Komisija za upis.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene tokom prethodnih studija i broja meseci završetka prethodnih studija.
Kandidati koji su završili nesrodne visokoškolske ustanove polažu kvalifikacioni ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija i Uvod u finansijsko poslovanje. Rezultat koji kandidat može postići na kvalifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 20 bodova.
Smatra se da je kandidat položio kvalifikacioni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko je na kvalifikacionom ispitu ostvario više od 10 bodova.


Podnošenje prijava na konkurs:
Prijave na konkurs podnose se 12.9-10.10.2022. godine od 8.00 do 14.00 časova.
Raspored polaganja kvalifikacionog ispita će biti objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Škole 10. 10. 2022. godine.
Kvalifikacioni ispit polagaće se 11. 10. 2022. godine.
Privremena rang-lista će biti objavljena 11. 10. 2022. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se 12. i 13, 14. 10. 2022. godine od 8.00 do 14.00 časova.


Upisna i druga dokumentacija:

 • diploma o završenoj visokoj školi i dodatak diplomi (overena fotokopija),

 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih škola i fakulteta),

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • fotokopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,

 • dokaz o uplati naknade troškova pripreme i organizacije kvalifikacionog ispita / prijave na konkurs (original uplatnica) na žiro račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.

Kandidati koji polažu kvalifikacioni ispit obavezni su da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose sledeće:

 • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20) kandidati kupuju isključivo u Skriptarnici Škole, prilikom upisa,

 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5,

 • dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 80.000,00 dinara (školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata),

 • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Žiro račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu


840-1752666-15
97        10223101693811
 

 
INFORMACIJE:
Telefoni: (0)21 485-4030, 450-101, 450-103
E-mail: studentska@vps.ns.ac.rs
Veb-sajt: www.vps.ns.ac.rs

 
D I R E K T O R
Dr Jelena Damnjanović, s.r.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog