Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11


O Fakultetu

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je visokoškolska ustanova čiji osnivač je Republika Srbija, s tim da su osnivačka prava preneta na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.  Škola ima dugu 40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske dece), iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača, a beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje strukovnih trenera u sportu, iz oblasti medicinskih nauka za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici osnovane 1993. godine, a ona  pravni sledbenik Pedagoške akademije u Subotici osnovane 1973. godine.

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za za nauku i tehnološki razvoj APV.

Studijski programi koje škola realizuje su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim Standardima.

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

Studijski programi osnovnih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

 • Studijski program osnovnih strukovnih studija STRUKOVNI VASPITAČ PREDŠKOLSKE DECE;
 • Studijski program osnovnih strukovnih studija za obrazovanje TRENERA;
 • Studijski program osnovnih strukovnih studija STRUKOVNI NUTRICIONISTA-DIJETETIČARA; 
 • Studijski program osnovnih strukovnih studija ZDRAVSTVENE NEGE (STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA); 
 • Studijski program osnovnih strukovnih studija STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR.

Specijalističke strukovne studije

 • Studije drugog stepena, specijalističke strukovne studije: Studijski program master strukovnih studija MASTER STRUKOVNI VASPITAČ.
 • Studije drugog stepena, specijalističke strukovne studije: Studijski program master strukovnih studija MASTER TRENER U SPORTU.

Obrazovanje tokom čitavog života 

Škola u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života van okvira studijskih programa. Programi obrazovanja tokom čitavog života realizuju se u formi:

 • programa kontinuirane edukacije u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;
 • programa inovacije znanja u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;

Programe obrazovanja tokom čitavog života donosi Nastavno veće Škole. 

Licu koje je savladalo program obrazovanja tokom čitavog života Škola izdaje odgovarajuće uverenje. 

Škola može organizovati i realizovati programe stručnog usavršavanja sa trajanjem do jedne godine za sticanje zvanja sportski operativni trener u okviru zanimanja trener. 


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog