Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11


VSOVSU

 

Istorijat 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je državna škola koja ima dugu 40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske dece), iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača, a beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje sportskih trenera. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici osnovane 1993. godine, a ona pravni sledbenik Pedagoške akademije u Subotici osnovane 1973. godine.. 

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu i svi studijski programi su akreditovani i dobijena je dozvola za njihovu realizaciju a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim Standardima. 

 

Delatnost i organizacija 

Obrazovnu delatnost Škola ostvaruje realizujući studijske programe osnovnih strukovnih studija (prvog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno - humanističke i Medicinske nauke:

 • Pedagoških nauka
 • Fizičkog vaspitanja i sporta
 • Medicinskih nauka

VSOVSU studije

Studijski programi osnovnih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

Obrazovnu delatnost Škola ostvaruje realizujući i studijske programe specijalističkih strukovnih studija (drugog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno - humanističke nauke iz oblasti:

 • Pedagoških nauka

Studijski programi specijalističkih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 1 (jedne) školske godine - 2 (dva) semestra, u obimu od 60 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za rad sa decom sa posebnim potrebama
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za fizičko vaspitanje
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za likovno vaspitanje

 

Obrazovanje tokom čitavog života 

Škola u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života van okvira studijskih programa. Programi obrazovanja tokom čitavog života realizuju se u formi:

 • programa kontinuirane edukacije u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;
 • programa inovacije znanja u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;

Programe obrazovanja tokom čitavog života donosi Nastavno veće Škole. 

Licu koje je savladalo program obrazovanja tokom čitavog života Škola izdaje odgovarajuće uverenje. 

Škola može organizovati i realizovati programe stručnog usavršavanja sa trajanjem do jedne godine za sticanje zvanja sportski operativni trener u okviru zanimanja trener. 

Za razvojno-istraživačku delatnost Škola nije akreditovana, ali njeni nastavnici i saradnici u nastavi ostvaruju značajne rezultate i u ovoj oblasti preko odgovarajućih institucija akreditovanih za naučnu, odnosno razvojno-istraživačku delatnost. 

 

Izdavačka delatnost 

Škola ima izdavačku delatnost, u okviru koje izdaje: udžbenike, monografije, zbornike radova i druge naučne i stručne publikacije, kao i informativno glasilo „Informator“. 

Bibliotečka delatnost obavlja se u okviru Biblioteke, u okviru koje se vrši prikupljanje, stručno obrađivanje, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe.

 

Ostale delatnosti Škole

 • Škola vrši prodaju na malo knjiga, skripti, brošura, obrazaca i drugog pisanog materijala, za potrebe studenata, putem Skriptarnice.
 • Škola vrši štampanje periodičnih časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, kalendara, na mašinama za umnožavanje, kompjuterskim štampačima i fotokopir aparatima, putem Skriptarnice.
 • Škola ima Kantinu i Studentski klub, za potrebe studenata i zaposlenih.
 • Škola pruža usluge u vezi s kompjuterskom opremom i kompjuterskim programima, obradom i izradom baza podataka i ostale usluge i aktivnosti vezane za kompjutere.
 • Škola pruža usluge u vezi s naprednim učenjem stranog jezika – Engleski.

Nenastavnu delatnost Škole obavljaju nenastavni radnici, izvršavajući: analitičke, pravne, finansijsko-računovodstvene, bibliotečke, poslove marketinga,poslove vezane za studente, poslove vezane za informacioni sistem, snabdevanje udžbeničkom građom i literaturom, tehničke i pomoćne poslove. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice je akreditovala 2012. godine i dobila dozvolu za rad od Ministarstva omladine i sporta iz Beograda da izvodi Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja za sportske operativne trenere u trajanju od 240 sati i po završetku obuke kandidat dobija uverenje da je osposobljen za operativnog trenera za određenu sportsku granu.Uverenje se izdaje na srpskom i engleskom jeziku. 

 

Politika obezbeđenja kvaliteta 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, modernom i funkcionalnom organizacijom, savremenim nastavnim programima, raspoloživom opremom, stručnim i pedagoškim kapacitetima teži potpunom ispunjavanju zahteva okruženja, koristeći najsavremenije metode i tehnike kako bi obezbedila poverenje i zadovoljstvo korisnika. 

Osnovni principi na kojima se zasniva Politika obezbeđenja kvaliteta Škole:

 1. Obezbeđivanje visokog nivoa kvaliteta stalnim praćenjem rezultata rada i otkrivanjem i otklanjanjem nedostataka, stalnim usavršavanjem i maksimalnim zalaganjem zaposlenih, stalnim unapređivanjem i osavremenjavanjem načina rada i uslova za rad i studiranje i stalnim unapređivanjem saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama, privrednim i vanprivrednim subjektima i drugim institucijama.
 2. Odgovrnost za kvalitet je obaveza svih zaposlenih i studenata Škole. Posebnu odgovornost za sprovođenje Politike obezbeđenja kvaliteta imaju: rukovodstvo Škole, Komisija za obezbeđenje i praćenje kvaliteta i Nastavno veće škole.
 3. Visok nivo kvaliteta obezbeđuje se u oblastima studijskih programa, nastavnog procesa, udžbeničke i druge građe, rada biblioteke, uspešnosti studiranja, stručnog rada i napredovanja nastavnika i saradnika, tehničkih i prostornih uslova za rad i studiranje, rada stručnih službi i vannastavnog osoblja, saradnje sa drugim obrazovnim i poslovnim subjektima i u oblasti procesa upravljanja.
 4. Obezbeđivanje visokog nivoa organizacione kulture, zasnovane na uzajamnom poverenju i poštovanju, poštenju i pravičnosti, razmeni znanja i iskustava, timskom radu i usvojenoj etici, vrednostima i normama ponašanja.
 5. Oblasti stručnog rada i usavršavanja svih zaposlenih su u funkciji stalnog stručnog i ličnog napredovanja nastavnog osoblja i korišćenja rezultata njihovog rada, kao i najnovijih naučnih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, u procesu stalnog osavremenjivanja studijskih programa i nastavnog procesa i aktivnog uključivanja u razmenu znanja i izradu i realizaciju projekata na svim nivoima.


 


Studiranje za vaspitača i trenera pruža temeljno obrazovanje u radu sa ljudima svih uzrasta. Ova oblast obuhvata sve aspekte razvoja i obrazovanja, bilo da se radi o ranoj edukaciji dece ili sportskom treningu. Tokom studija, studenti se upoznaju sa pedagoškim metodama, psihologijom, kreativnim pristupima učenju i razvoju interpersonalnih veština. Sticanje diplome u ovoj oblasti omogućava studentima da postanu stručnjaci u podršci različitim grupama ljudi i njihovom vođenju.

Karijerne mogućnosti za studente vaspitače i trenere

Diplomirani studenti vaspitači i treneri imaju obilje karijernih mogućnosti na raspolaganju. Ova oblast obrazovanja otvara vrata za rad u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, sportskim klubovima, rekreativnim centrima, organizacijama za decu sa posebnim potrebama i drugim institucijama koje se bave obrazovanjem i razvojem ljudi. U nastavku navodimo nekoliko ključnih pozicija na kojima diplomirani studenti mogu da se zaposle.

Vaspitač predškolskog obrazovanja

Kao vaspitač predškolskog obrazovanja, radićete na podsticanju razvoja dece u ranom uzrastu. Ova pozicija zahteva stručnost u pružanju podrške učenju, razumevanju dečjeg razvoja i kreiranju stimulativnog okruženja za decu.

Učitelj osnovne škole

Kao učitelj osnovne škole, radićete na obrazovanju i podršci đacima u osnovnim razredima. Ova pozicija zahteva veštine u pedagogiji, planiranju nastave i individualnom pristupu svakom učeniku.

Sportski trener

Kao sportski trener, radite na vođenju treninga, razvoju veština i motivaciji sportista. Ova pozicija zahteva stručnost u određenom sportu, sposobnost timskog rada i motivacije sportista za postizanje vrhunskih rezultata.

Vaspitač u centru za decu sa posebnim potrebama

Kao vaspitač u centru za decu sa posebnim potrebama, radićete na podršci i razvoju dece sa različitim izazovima. Ova pozicija zahteva empatiju, strpljenje i prilagodljivost u radu sa decom sa posebnim potrebama.

Konsultant za razvoj ljudskih resursa

Kao konsultant za razvoj ljudskih resursa, radićete na podršci organizacija u razvoju njihovih zaposlenih. Ova pozicija zahteva veštine u obuci, motivaciji i razvoju ljudskih potencijala.

Ustanove i kompanije koje nude pozicije vaspitača i trenera pružaju izvanredne mogućnosti za napredak. Mnoge škole i sportski klubovi imaju prostor za rast i razvoj karijere, nudeći mogućnosti za preuzimanje vođstva, specijalizaciju u određenim oblastima i napredovanje u hijerarhiji.

Studiranje za vaspitača i trenera ne samo da otvara vrata karijernim mogućnostima, već i pruža priliku da se ostvari duboka veza sa drugim ljudima i da se bude inspiracija u njihovom razvoju. To je jedan od retkih poslova koji ima potencijal da menja živote ljudi nabolje i da ostavi trajan utisak u društvu.

Studiranje za vaspitača i trenera je izuzetna prilika za ljude koji žele da rade sa ljudima, da pruže podršku učenju i razvoju, i da budu deo pozitivnih promena u društvu. Sticanje diplome u ovoj oblasti omogućava ne samo zanimljivu karijeru, već i mogućnost da se ostvari lični i profesionalni rast. Bilo da se radi o radu sa decom, sportistima ili odraslima, vaspitači i treneri imaju priliku da budu pokretači pozitivnih promena u životima drugih ljudi.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog