Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

O Fakultetu

Danas je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi savremena vaspitno-obrazovna institucija koja ispunjava sve standarde Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, sa osnovnim strukovnim studijama prvog stepena (180 ESPB) i master strukovnim studijama drugog stepena (120 ESPB).

Osnovni zadaci i ciljevi Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jesu kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog tako i nenastavnog kadra, tako i samih studenata. Da bi ostvarila osnovne zadatke i ciljeve, Škola kontinuirano vrši planiranje i kontrolu rezultata svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, umetničkih, istraživačkih i stručnih aktivnosti u okviru svoje delatnosti.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi zapošljava nastavnike i saradnike koji svojim naučnim, umetničkom i nastavnom delatnošću omogućavaju kvalitetno i kompetentno ostvarivanje studijskih programa. Organizacija nastave je poverena stručnim službama Škole, a studentima su u svakom momentu dostupne informacije u vezi sa organizacijom nastave i radom Škole.

Zgrada u kojoj se Škola nalazi izgrađena je krajem šezdesetih godina prošlog veka i zadovoljava sve neophodne uslove za rad. Nastava se realizuje u specijalizovanim učionica, metodičkim kabinetima, amfiteatru, a Škola poseduje i salu za fizičko vaspitanje, kabinete za nastavnike i biblioteku.

Studentima su ponuđene mnogobrojne vannastavne aktivnosti: improteatar, hor, orkestar, umetničke radionice, promocije knjiga i aktivnosti u okviru Studentskog parlamenta, koji aktivno radi u Školi i raspravlja i pokreće inicijative o aktuelnim temama.

Studenti koji dolaze iz drugih sredina mogu da koriste usluge smeštaja i ishrane u Domu učenika u Kikindi.

U skladu sa standardima evropskog obrazovnog prostora, u nastojanju da unapredi strukovnu nastavu i praksu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, organizuje Naučno-stručnue konferenciju i objavljuje Zbornik radova, koji prema prema kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije ima status naučnog časopisa.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi nastoji da uz stalno inoviranje studijskih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz pedagoški i istraživački rad, obrazuje mlade i kompetentne stručnjake u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Studijski programi

Nastava na osnovnim strukovnim studijama realizuje se na dva studijska programa:

  • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta (OAS)
  • Strukovni vaspitač za tradicionalne igre (OAS)
  • Strukovni master vaspitač (MAS)

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

Smer Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je najduže zastupljen u Školi. Ciljevi ovog programa jesu o brazovanje i priprema vaspitača koji će poznavati prirodu deteta i njegovog razvoja; puteve podsticanja razvoja; institucionalne i vaninstitucionalne oblike rada sa decom; načine prepoznavanja dečjih potreba; oblike saradnje sa decom, roditeljima, ostalim vaspitačima, stručnim saradnicima i lokalnom zajednicom; postupke individualizacije i poštovanja prava na različitosti i osobenosti dece i njihovih roditelja i principe inkluzivnog obrazovanja za decu sa posebnim potrebama.

Strukovni vaspitač za tradicionalne igre

Radeći u kontinuitetu od 2006. godine, smer Strukovni vaspitač za tradicionalne igre u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, okuplja i obrazuje studente zainteresovane za savremene naučne, teorijske, pedagoške i praktične pristupe folkloru. Ovakav savremeno koncipirani studijski program priprema studente, buduće vaspitače za tradicionalne igre, za rad u oblasti folklorne pedagogije sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, pre svega u domenu učenja tradicionalne igre i tradicionalne vokalne i instrumentalne muzike. 

Studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre tako gradi aktivan dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pružajući narednim generacijama mogućnost da se izraze u ovom području stvaralaštva. Teorijska i interaktivna nastava, praktični, empirijski rad na terenu, omogućava studentima da prolaze obuku kako u učenju uspostavljanja saznajnih procesa o svojoj tradicionalnoj kulturi, tako i o kulturama u okruženju posredstvom rada na terenu, a sa druge strane, da ovladavaju veštinom prenošenja stečenog znanja na najmlađe – decu u predškolskim.

Strukovni master vaspitač

Škola realizuje studije drugog stepena Strukovni master vaspitač. Svrha studijskog programa Strukovni master vaspitač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jeste obrazovanje visoko profesionalnog i prosvetnog kadra za rad u predškolskim ustanovama i on treba da omogući studentima produbljivanje uvida u međuodnose teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, i dalje razvijanje kompetencija stečenih na osnovnim strukovnim studijama. 

Studenti treba da izgrade sposobnost kritičkog mišljenja, refleksije sopstvene prakse, kao sposobnosti za samostalan profesionalni razvoj. Studijski program Strukovni master vaspitač obrazuje i osposobljava studente i ceo sistem obrazovanja vaspitača podiže na viši nivo. Studenti treba da ovladaju savremenim teorijskim znanjima iz oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i budu praktično osposobljeni (ovladaju specifičnim praktičnim veštinama, razviju odgovarajuću motivaciju, komunikaciju, stavove i vrednosti) za posao vaspitača dece ranog i predškolskog uzrasta, angažovanih i na njihovoj pripremi za uključivanje u sistem osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog