Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

                                                                                                Istorijat škole

Danas je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi savremena vaspitno-obrazovna institucija koja ispunjava sve standarde Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, sa osnovnim strukovnim studijama prvog stepena (180 ESPB) i master strukovnim studijama drugog stepena (120 ESPB).

Nastava na osnovnim strukovnim studijama realizuje se na dva studijska programa:

• Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta,
• Strukovni vaspitač za tradicionalne igre,
Smer Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta je najduže zastupljen u Školi. Ciljevi ovog programa jesu o brazovanje i priprema vaspitača koji će poznavati prirodu deteta i njegovog razvoja; puteve podsticanja razvoja; institucionalne i vaninstitucionalne oblike rada sa decom; načine prepoznavanja dečjih potreba; oblike saradnje sa decom, roditeljima, ostalim vaspitačima, stručnim saradnicima i lokalnom zajednicom; postupke individualizacije i poštovanja prava na različitosti i osobenosti dece i njihovih roditelja i principe inkluzivnog obrazovanja za decu sa posebnim potrebama.


  Radeći u kontinuitetu od 2006. godine, smer Strukovni vaspitač za tradicionalne igre u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, okuplja i obrazuje studente zainteresovane za savremene naučne, teorijske, pedagoške i praktične pristupe folkloru. Ovakav savremeno koncipirani studijski program priprema studente, buduće vaspitače za tradicionalne igre, za rad u oblasti folklorne pedagogije sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, pre svega u domenu učenja tradicionalne igre i tradicionalne vokalne i instrumentalne muzike. Studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre tako gradi aktivan dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pružajući narednim generacijama mogućnost da se izraze u ovom području stvaralaštva. Teorijska i interaktivna nastava, praktični, empirijski rad na terenu, omogućava studentima da prolaze obuku kako u učenju uspostavljanja saznajnih procesa o svojoj tradicionalnoj kulturi, tako i o kulturama u okruženju posredstvom rada na terenu, a sa druge strane, da ovladavaju veštinom prenošenja stečenog znanja na najmlađe – decu u predškolskim.


  Škola realizuje studije drugog stepena Strukovni master vaspitač. Svrha studijskog programa Strukovni master vaspitač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jeste obrazovanje visoko profesionalnog i prosvetnog kadra za rad u predškolskim ustanovama i on treba da omogući studentima produbljivanje uvida u međuodnose teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, i dalje razvijanje kompetencija stečenih na osnovnim strukovnim studijama. Studenti treba da izgrade sposobnost kritičkog mišljenja, refleksije sopstvene prakse, kao sposobnosti za samostalan profesionalni razvoj. Studijski program Strukovni master vaspitač obrazuje i osposobljava studente i ceo sistem obrazovanja vaspitača podiže na viši nivo. Studenti treba da ovladaju savremenim teorijskim znanjima iz oblasti vaspitanja i obrazovanja dece i budu praktično osposobljeni (ovladaju specifičnim praktičnim veštinama, razviju odgovarajuću motivaciju, komunikaciju, stavove i vrednosti) za posao vaspitača dece ranog i predškolskog uzrasta, angažovanih i na njihovoj pripremi za uključivanje u sistem osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja.

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi moguće je i doškolovanje studenata koji su završili višu dvogodišnju školu.

Osnovni zadaci i ciljevi Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jesu kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog tako i nenastavnog kadra, tako i samih studenata. Da bi ostvarila osnovne zadatke i ciljeve, Škola kontinuirano vrši planiranje i kontrolu rezultata svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, umetničkih, istraživačkih i stručnih aktivnosti u okviru svoje delatnosti.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi zapošljava nastavnike i saradnike koji svojim naučnim, umetničkom i nastavnom delatnošću omogućavaju kvalitetno i kompetentno ostvarivanje studijskih programa. Organizacija nastave je poverena stručnim službama Škole, a studentima su u svakom momentu dostupne informacije u vezi sa organizacijom nastave i radom Škole.

Zgrada u kojoj se Škola nalazi izgrađena je krajem šezdesetih godina prošlog veka i zadovoljava sve neophodne uslove za rad. Nastava se realizuje u specijalizovanim učionica, metodičkim kabinetima, amfiteatru, a Škola poseduje i salu za fizičko vaspitanje, kabinete za nastavnike i biblioteku.

Studentima su ponuđene mnogobrojne vannastavne aktivnosti: improteatar, hor, orkestar, umetničke radionice, promocije knjiga i aktivnosti u okviru Studentskog parlamenta, koji aktivno radi u Školi i raspravlja i pokreće inicijative o aktuelnim temama.

Studenti koji dolaze iz drugih sredina mogu da koriste usluge smeštaja i ishrane u Domu učenika u Kikindi.

U skladu sa standardima evropskog obrazovnog prostora, u nastojanju da unapredi strukovnu nastavu i praksu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, organizuje Naučno-stručnue konferenciju i objavljuje Zbornik radova, koji prema prema kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije ima status naučnog časopisa.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi nastoji da uz stalno inoviranje studijskih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz pedagoški i istraživački rad, obrazuje mlade i kompetentne stručnjake u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 


U svetu u kojem živimo obrazovanje igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti. Jedna od oblasti studiranja koja je od izuzetnog značaja jeste obrazovanje vaspitača. Studiranje za vaspitača je od suštinskog značaja jer obuhvata pripremu budućih generacija za život, pružajući im vredne veštine i znanja u ranom razvojnom periodu. Ova oblast je izuzetno važna jer vaspitači igraju ključnu ulogu u oblikovanju ličnosti, emocionalnog razvoja i socijalnih veština dece.

Kroz kombinaciju teorijskog znanja i praktične primene, studenti će steći veštine potrebne za rad u vaspitnim ustanovama i drugim relevantnim oblastima. Tokom studiranja usvaja se niz teorijskih i praktičnih znanja, kao što su psihologija deteta, pedagogija, razvojna psihologija, metodika rada s decom, interakcija i komunikacija, umetnost, muzika, fizičko vaspitanje i mnoge druge oblasti koje su bitne za celokupan razvoj dece. Kroz ove predmete studenti će razviti kompetencije u vođenju i organizaciji nastave, prilagođavanju obrazovnih programa i radu sa decom različitih uzrasta.

Mogućnosti za zaposlenje nakon završenih studija

Karijerne mogućnosti za diplomirane vaspitače su brojne i raznolike. Diplomci mogu pronaći posao u vrtićima, osnovnim školama, privatnim predškolskim ustanovama, obrazovnim institucijama, ali i u drugim sektorima koji su usko povezani sa decom. Prednost ovog obrazovanja je što se diplomirani vaspitač može prilagoditi različitim radnim okruženjima.

Industrije u kojima diplomirani vaspitači mogu raditi pružaju različite mogućnosti za karijerni razvoj. Vrtići su jedno od najčešćih radnih mesta za vaspitače, gde će imati priliku da rade direktno sa decom, prateći njihov svakodnevni razvoj i pružajući im podršku u učenju i igri.

Osim toga, diplomirani vaspitači mogu raditi i u osnovnim školama, gde će biti zaduženi za rani razvoj dece i izgradnju temelja za njihov akademski uspeh. Takođe, mogu se zaposliti u privatnim predškolskim ustanovama, gde je naglasak na individualizovanom pristupu i podršci svakom detetu.

Sem u vaspitnim ustanovama, diplomirani vaspitači mogu pronaći zaposlenje u obrazovnim institucijama, kao što su udruženja za podršku roditeljima, obrazovni centri ili organizacije koje pružaju dodatne edukativne programe za decu. Takođe, postoje i mogućnosti rada u konsultantskim agencijama, gde vaspitači mogu pružiti stručno mišljenje i savetovanje u vezi sa razvojem dece.

Nakon sticanja diplome vaspitači imaju mogućnost napredovanja u svojoj karijeri. Mogu se usmeriti ka raznim oblastima i biti na raznim pozicijama:

  • rukovodećim pozicijama, kao što su direktori vrtića ili škola;
  • pedagoški savetnici ili stručni saradnici u obrazovnim institucijama;
  • istraživanja u oblasti obrazovanja;
  • preduzetništvo i otvaranje sopstvenih predškolskih ustanova.

Sve više roditelja prepoznaje važnost kvalitetnog obrazovanja i brige o deci, što otvara brojne mogućnosti za vaspitače da pronađu posao i ostvare uspešnu karijeru. Studije za vaspitača pružaju mogućnost da se steknu veštine koje su od suštinskog značaja za oblikovanje budućnosti mladih generacija. Raznolike karijerne mogućnosti i perspektivno zaposlenje diplomiranim vaspitačima pruža priliku da rade posao koji vole i otvara im nove mogućnosti za profesionalni i lični razvoj.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog