Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac

Poštovane kolege,
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Vršcu je akreditovana od 2007. godine. Iste godine Škola je dobila i dozvolu za rad čime je u potpunosti odobreno izvođenje studijskog programa: strukovni vaspitač. Tokom školske 2008/09. godine akreditovani su i programi specijalističkih studija, na dva studijska programa: strukovni vaspitač – specijalista za pripremni predškolski rad i strukovni vaspitač – specijalista za afirmaciju dečjeg stvaralaštva, tako da se svi studenti nakon završenih osnovnih studija mogu i dalje usavršavati na specijalističkim studijama.
Osnovne studije na ovoj Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače traju tri godine i na njima se studenti osposobljavaju za efikasno individualno i socijalno funkcionisanje u savremenim obrazovnim okolnostima. Studijski program na ovoj Školi pošao je od činjenice da savremeni pedagozi govore o čitavom setu opštih sposobnosti, odnosno o kompetencijama, kao neophodnom uslovu za postizanje individualnog i socijalnog ostvarenja. Kompetentnost i njene uže oblasti, samokompetencija i socijalna kompetencija, smatraju se ključnim sposobnostima u pitanjima ostvarenja pojedinca uličnom i socijalnom životu u 21. veku. Jedinstven obrazovni evropski prostor mogao bi da bude, sa stanovišta mladih, prednost u smislu većih mogućnosti za njihovu pokretljivost, kao i za prohodnost ideja. Zato je program koji je pred vama koncipiran tako da sa dosta kritičke odgovornosti pruža studentima pedagoške vrednosti i pomaže im da se osposobe da donose mudre pedagoške odluke, i ne samo pedagoške, nego i moralne, ljudske, kao što su one koje u osnovi imaju altruizam, empatiju i ljudsko razumevanje; da vam pomogne da razvijate svoje samopoštovanje i sposobnost da volite ljude; da se osposobite da planirate i predviđate konsekvence svojih odluka i akcija, što podrazumeva toleranciju, veštinu slušanja, sposobnost rešavanja problema, sposobnost sagledavanja smisla u svemu što radimo, u svemu što se dešava oko nas. Programom se, takođe, nastoje razvijati veštine nošenja odgovornosti, pokretanja inicijative i mnogo drugih osobina koje podrazumeva tim u pedagoškom radu. Na praktičnom nivou ovo znači da Vas nastojim o uputiti u timski rad, što podrazumeva kreativnost i individualne doprinose kvalitetnim rezultatima u timovima.
Prethodno je podrazumevalo da se u kurikulumima više naglasi jedinstvo nauke, procesi istraživanja i saznavanje suštine i smisla, kao i naglašene potrebe za metodama interakcije, tematskim kurikulumima, timskoj nastavi i sl., kako bi se više išlo u susret većoj kompetenciji u osnovnim pedagoškim veštinama. Ova Škola, dakle, nastoji da Vam pruži dobro opšte obrazovanje, koje je u funkciji struke za koju se pripremate i u kome je lični razvoj iz ugla evropske dimenzije pre svega u funkciji razvoja studenata, pripreme za život u multikulturnom društvu i pripreme za rad koja treba da omogući široki pogled na rad i uključi teorijski uvod u prirodu i oblike rada i radnog iskustva.
Sastavljači Informatora koji je pred vama imali su nameru da Vam pruže što više informacija koje bi vam olakšale snalaženje u toku studija. Nadamo se da će Informator omogućiti da se na vreme usmerite i organizujete u svim aktivnostima, a takođe i skratiti Vaša lutanja, zapitkivanja... Zato se u njemu nalaze mnoga praktična pitanja kao što su:
sadržaji predmeta, literatura, ispitna pitanja, načini polaganja ispita, teme za diplomske ispite, komisije i sl., a tu su i informacije koje se odnose na dodatno detaljnije i nformisanje (sajt, mejl i sl.). Očekujemo da će Vam sve ovo pomoći da napravite uspešne prve korake, koji su već pola puta do cilja.
Iskrene želje za uspešne studije.


Studiranje za vaspitače je ključni korak ka izgradnji karijere posvećene obrazovanju i razvoju dece. U današnjem svetu, u kome je briga o najmlađima od velike važnosti, vaspitači imaju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti dece.

Vaspitanje i obrazovanje dece su od presudnog značaja za njihov razvoj i uspeh u životu. Studiranje za vaspitače omogućava vam da steknete temeljno razumevanje razvojnih faza dece, pedagoških pristupa i metoda, kao i veština za efikasno vođenje učionice. Na fakultetu, studenti će se upoznati sa teorijskim i praktičnim aspektima vaspitanja, učiti o psihologiji deteta, razvoju igre i kreativnosti, kao i o pedagoškim metodama prilagođenim uzrastu dece. Studiranje za vaspitače je prilika da se istraže različiti pristupi obrazovanju i razvoju dece i da se razviju veštine u komunikaciji, vođenju tima i rešavanju problema.

Mogućnosti zaposlenja diplomiranih vaspitača

Diplomirani vaspitači imaju sjajne mogućnosti zapošljavanja u oblasti obrazovanja i brige o deci. Sa sve većom svešću o značaju ranog obrazovanja i razvoja dece, tražnja za stručnjacima iz ove oblasti kontinuirano raste. Neki od sektora koji otvaraju vrata za diplomirane vaspitače su:

  • vrtići,
  • predškolske ustanove,
  • osnovne škole,
  • inkluzivni programi.

Ova karijera pruža priliku za rad sa decom različitih uzrasta, za oblikovanje njihovog razvoja i pružanje podrške u njihovom obrazovanju i socijalnom rastu. Sa perspektivom visoke tražnje, kreativnim izazovima i mogućnošću značajnog doprinosa zajednici, zaposlenje diplomiranih vaspitača predstavlja izuzetno atraktivnu opciju za one koji žele karijeru u oblasti obrazovanja.

Vaspitač u predškolskoj ustanovi

Kao vaspitač u predškolskoj ustanovi radićete sa decom uzrasta od 3 do 6 godina. Vaša uloga je da pružate podršku u njihovom celokupnom razvoju, kroz organizovanje edukativnih aktivnosti, igru, pevanje i umetničke projekte. Ova pozicija može biti u vrtićima, dečjim centrima ili privatnim predškolskim ustanovama.

Učitelj u osnovnoj školi

Diplomirani vaspitači mogu se odlučiti da rade kao učitelji u osnovnoj školi, gde će raditi sa decom različitih uzrasta. Kroz planiranje i vođenje nastavnih aktivnosti đacima pružate obrazovanje i podršku u njihovom akademskom i socijalnom razvoju.

Vaspitač u inkluzivnim ustanovama

U inkluzivnim ustanovama, vaspitači rade sa decom koja imaju različite sposobnosti i potrebe. Ova pozicija zahteva posebne veštine i senzibilitet za rad sa različitim tipovima dece, kojoj pružate podršku i omogućavate im da se integrišu u zajednicu.

Vaspitač u privatnom sektoru

Mnoge privatne škole, dečji centri i obrazovni programi zapošljavaju diplomirane vaspitače za rad sa decom. Ovi sektori često pružaju mogućnosti za napredovanje i razvoj karijere, kao i veće plate.

Samostalni vaspitač

Neke diplomirane vaspitače privlači mogućnost da rade kao samostalni vaspitači. Kroz otvaranje privatnog vrtića ili rad kod kuće, imate mogućnost da samostalno vodite vaspitno-obrazovni program, pružate usluge roditeljima i brinete o deci u manjim grupama.

Studiranje za vaspitače je put ka karijeri posvećenoj obrazovanju i razvoju dece. Kroz teorijsko i praktično obrazovanje, stičete znanje, veštine i stručnost potrebne za rad sa decom u različitim obrazovnim okruženjima. Kao vaspitač, imaćete priliku da pružite vredan doprinos zajednici, oblikujete budućnost dece i iskusite rad koji je zaista inspirativan.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog