Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac

O Fakultetu

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu prvi put je akreditovana 2007. godine kao visoka škola strukovnih studija, kada je dobila i dozvolu za rad čime je u potpunosti odobreno izvođenje studijskog programa za zvanje strukovni vaspitač. U međuvremenu akreditovani su i realizovani i drugi programi osnovnih strukovnih, specijalističkih i master studija. Visoka škola poseduje sve neophodne dozvole za rad.

Studijski programi

Danas je na Visokoj školi moguće studirati na jednom programu osnovnih studija – radi se o harmonizovanom i modernizovanom studijskom programu Vaspitač dece predškolskog uzrasta (akreditacija 2016. godina). Program je osmišljen i akreditovan u okviru TEMPUS Teach programa Harmonizacija nastavnih planova i programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji.

Navedeni studijski program kreiran je tako da objedini 2 programa osnovnih strukovnih studija koja su do sada realizovana na Visokoj školi (Strukovni vaspitač i Vaspitač dece jaslenog uzrasta) i otvori širu lepezu mogućnosti usvajanja većeg broja identifikovanih poželjnih kompetencija Vama, studentima, budućim vaspitačima. Harmonizovani elementi odnose se, pre svega, na nastavne sadržaje u okviru postojećih ili novouvedenih obaveznih i izbornih predmeta, nastavne metode koje se realizuju u okviru njih, kao i novu literaturu, a samim tim i na kompetencije koje studenti stiču. 

Pri tome, uveden je određen broj novih obaveznih predmeta i značajan broj izbornih predmeta kroz koje se odgovara na uočenu potrebu za pojačanim kompetencijama za rad u kontekstu inkluzije, IKT kompetencijama, kompetencijama dramske pedagogije, komunikativnim kompetencijama, kao i mogućnošću da tokom studija u celini uče engleski jezik kao strani, s obzirom na to da su uvedeni izborni kursevi engleskog jezika u svakom semestru. Pri tome, inovirana je i intenzivirana stručna (pedagoška) i metodička praksa.

U okviru novoakreditovanog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta postoji 4 modula koji su kreirani na osnovu ponuđenih izbornih predmeta i u okviru kojih studenti mogu steći stručna zvanja:

  • strukovni vaspitač – opšti modul
  • strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta
  • strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom
  • strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku.

Pored studijskog programa osnovnih strukovnih studija, na Visokoj školi se realizuje i jedan program master strukovnih studija – Strukovni master vaspitač, za koji je Visoka škola dobila akreditaciju 2018. godine.

Nastava se na Visokoj školi izvodi na tri jezika: srpski, rumunski i romski (od šk. 2009/2010. godine).

Osnovne studije na ovoj Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače traju tri godine i na njima se studenti osposobljavaju za efikasno individualno i socijalno funkcionisanje u savremenim obrazovnim okolnostima. Studijski program na ovoj Školi pošao je od činjenice da savremeni pedagozi govore o čitavom setu opštih sposobnosti, odnosno o kompetencijama, kao neophodnom uslovu za postizanje individualnog i socijalnog ostvarenja. Kompetentnost i njene uže oblasti, samokompetencija i socijalna kompetencija, smatraju se ključnim sposobnostima u pitanjima ostvarenja pojedinca  u ličnom i socijalnom životu u 21. veku.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog