Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu

O Ustanovi

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija osnovana je odlukom Vlade Republike Srbije 04. aprila 2019. godine spajanjem Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Kruševac, Visoke medicinske škole strukovnih studija Ćuprija i Visoke škole za vaspitače strukovnih studija Aleksinac. Septembra 2022. godine Akademiji se priključuje nekadašnja Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija iz Kruševca, tako da danas Akademiju čine četiri odseka, a sedište Akademije se nalazi u Kruševcu. 

Akademija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački i stručni rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akademija je ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija, iz više naučnih i stručnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja: Društveno-humanističke nauke, Tehničko-tehnoloških i Medicinskih nauka. 

U Akademiji se školuje više od dve hiljade studenata na sva četiri Odseka (Odsek vaspitačkih studija Kruševac, Odsek medicinskih studija Ćuprija, Odsek vaspitačkih studija Aleksinac i Odsek tehničko-tehnoloških studija Kruševac) u okviru 12 studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i tri studijska programa na master strukovnim studijama, zaposleno je 190 nastavnika i saradnika. Akademija je učesnik/partner brojnih međunarodnih projekata i organizacija, kao i organizator međunarodnih, domaćih stručnih, naučnih skupova i konferencija, nosilac je i ERASMUS povelje. Izdavač je dva stručna časopisa i to: Sinteze – naučno-stručni časopis za pedagoške nauke, književnosti i kulturu; Pons – medicinski časopis.

Odsek vaspitačkih studija Kruševac

Tradicija školovanja stručnjaka prosvetne struke u ovoj ustanovi duga je preko 60 godina.

Škola je osnovana 1948. godine u Kuršumliji (kao Učiteljska škola), 1950. je preseljena u Kruševac, a vaspitače školuje od 1973. godine.

Od školske 2007/08. godine, na osnovu Odluke Ministarstva prosvete Republike Srbije, br. 612-00-1209/2006-04 naša škola započinje ostvarivanje nastavnog plana i programa po Bolonjskoj deklaraciji kao Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, čiji studenti diplomiranjem stiču prvi stepen visokog obrazovanja i zvanje strukovni vaspitač. Od školske 2010/2011. akreditovan je studijski program na specijalističkim studijama.

U skladu sa najnovijim standardima visokog obrazovanja Škola je, pored postojećeg studijskog programa – Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u procesu akreditacije još dva osnovna studijska programa: Domski vaspitač i Vaspitač dece jaslenog uzrasta, a u planu je akreditacija još najmanje dva specijalistička programa. Time će se znatno proširiti mogućnosti studenata da u oblasti vaspitačkog poziva dalje usavršavaju i specijalizuju svoja znanja, što je ujedno i imperativ savremenih evropskih obrazovnih koncepata.

Do sada je u ovoj školi diplomiralo preko pet hiljada stručnjaka prosvetne struke (učitelja i vaspitača).

Pored širokog spektra teorijskih znanja koja studenti stiču tokom trogodišnjih studija, Školu posebno odlikuje visok stepen saradnje sa PU „Nata Veljković” iz Kruševca koja obuhvata 11 vrtića, gde studenti redovno obavljaju praksu i metodičke vežbe. Tokom prakse studenti primenjuju naučene metode i tehnike rada i uključuju se u celokupan život i rad predškolske ustanove. Pored širokog spektra teorijskih znanja koja studenti stiču tokom trogodišnjih studija, oni redovno obavljaju praksu i metodičke vežbe u 11 kruševačkih vrtića , čime se uključuju u celokupan život i rad predškolske ustanove. S obzirom na činjenicu da tako usvajaju čitav niz veština i kompetencija, oni stiču i komparativnu prednost prilikom zapošljavanja, budući da su odmah po završetku škole osposobljeni za kompletan vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama.

Studijski programi 

Osnovne strukovne studije

  • Vaspitač dece predškolskog uzrasta
  • Domski vaspitač
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta

Specijalističke strukovne studije

  • Strukovni vaspitač - specijalista za pripremni predškolski program
  • Rad sa decom iz osetljivih grupa

Master strukovne studije

  • Vaspitač dece predškolskog uzrasta

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog