Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Akademiji 

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o osnivanju Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS). Tom Odlukom je predviđeno da ATUSS nastaje statusnom promenom spajanja pet postojećih visokih škola strukovnih studija, i to spajanjem: 

 • Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu,
 • Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu, 
 • Visoke građevinsko-geodetske škole strukovnih studija u Beogradu,
 • Visoke železničke škole strukovnih studija u Beogradu, 
 • Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu.

Studenti upisani na studijske programe visokih škola strukovnih studija čijim spajanjem nastaje ATUSS zaključno sa školskom 2019/2020. godinom, nastavljaju studije po nastavnim planovima, programima i pravilima studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Priveremeni savet ATUSS je doneo Statut ATUSS, kojim je predviđeno da visoke škole strukovnih studija čijim spajanjem nastaje ATUSS postaju odseci u okviru ATUSS, sa sledećim nazivima i sedištima:

 1. Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, sa sedištem u Beogradu;
 2. Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije, sa sedištem u Beogradu;
 3. Odsek Visoka građevinsko-geodetska škola, sa sedištem u Beogradu;
 4. Odsek Visoka železnička škola, sa sedištem u Beogradu; 
 5. Odsek Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, sa sedištem u Beogradu.

Kao samostalna visokoškolska ustanova u čijem sastavu se nalazi pet Odseka, Akademija se od svog osnivanja neprekidno menja i razvija želeći da podizanjem standarda, izmenama i stalnom dogradnjom nastavnih planova i programa, kao i uvođenjem novih sadržaja i tehnologija u proces školovanja svojim polaznicima pruži visokokvalitetne studije iz oblasti tehnike i umetnosti. 

Obrazovni proces je suštinska delatnost Akademije, a koncipiran je tako da studentima omogući da steknu najrelevantnija teorijska znanja, veštine i kompetencije. Svojim višegodišnjim zalaganjem i predanim radom, nastavni kadar priprema studente da odgovore na profesionalne izazove svog vremena, dok kroz saradnju sa ustanovama istog ili sličnog karaktera - koja se zasniva na razmeni nastavnih dostignuća, studenata i profesora - dodatno motivišemo studente da sva stečena znanja dalje razvijaju i usavršavaju. 

Akademija krupnim koracima gradi imidž prestižne ustanove koja školuje visokostručne kadrove koji će u potpunosti biti osposobljeni da dalje razvijaju svoju ličnost, stvaralačko i analitičko mišljenje i da kao vrsni stručnjaci odgovore na sve vrste profesionalnih izazova. 

Odsek Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment 

Odsek Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment započeo je svoj život kao Viša tehnička tekstilna škola 1958. godine. U periodu nakon Drugog svetskog rata mnogo se radilo na obnavljanju razorene industrije, i tekstilna industrija – koja je u Srbiji imala dugu i bogatu istoriju – nije bila izuzetak. Radeći kako na obnavljanju postrojenja i ponovnom pokretanju proizvodnje, tako i na sustizanju tehnoloških dostignuća koja su dolazila iz inostranstva, Društvo inženjera i tehničara tekstilaca je u maju 1957. godine obrazovalo stalnu komisiju za školstvo, čiji je zadatak bio da prouči koji su kadrovi potrebni industriji i da osmisli školsku mrežu za stvaranje novih i unapređenje postojećih stručnjaka.

Visoka tekstilna škola je tako od prvih svojih dana bila usmerena na saradnju sa privredom i na praktičan rad; i tekstilna preduzeća su pravilno shvatila da je rad na stručnom obrazovanju i usavršavanju kadrova isto tako važan zadatak kao i sama proizvodnja. 

Talas promena došao je sa prilagođavanjem zahtevima Bolonjske deklaracije 2002. godine; studije su do tada trajale 5 semestara, a od te godine traju 6 semestara, odnosno tri godine. Dolazi i do korenitih promena nastavnih planova i programa škole; uvodi se nekolicina novih, eksperimentalnih smerova i istražuju nove mogućnosti rada.

Sa prvom akreditacijom škole, 2007. godine, nakon dugog i napornog rada na usklađivanju sa postavljenim standardima, uspostavljena su četiri studijska programa. Od te godine, škola je prošla kroz nekoliko ciklusa akreditacije, stalno radeći na poboljšanju i prilagođavanju studijskih programa. 

U okviru reforme visokog strukovnog obrazovanja koju je pokrenulo Ministarstvo prosvete, škola je 2019. godine postala jedan od odseka Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd.

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

 • Dizajn tekstila i odeće
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Menadžment u tekstilnoj industriji

Master strukovne studije

 • Dizajn tekstila i odeće
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Menadžment u modnoj industriji

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog