Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Prijemni ispit i uslovi za upis - Ekonomski fakultet Subotica

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uputstvo za kreiranje naloga radi dolaženja do besplatne zbirke zadataka za prijemni ispit

Važni datumi

Prvi konkursni rok:
Prijavljivanje kandidata:
21, 22. i 23. jun 2023. godine na Fakultetu u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu (od 8-14 časova)
29. i 30. jun 2023. godine na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu (od 8-14 časova)
Kandidati će biti u mogućnosti da prijavu izvrše na jedan od dva načina: ličnom predajom dokumenata u prostorijama fakulteta ili onlajn (bez dolaska na fakultet).

Polaganje prijemnog ispita:
28. jun 2023. godine na Fakultetu u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu
4. jul 2023. godine na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu

Objavljivanje preliminarne rang liste:
29. jun 2023. godine na Fakultetu u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu,
5. jul 2023. godine na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu

Objavljivanje konačne rang liste:
7. jul 2023. godine na Fakultetu u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu
11. jul 2023. godine na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu

Upis primljenih kandidata:
10, 11. i 12. jul 2023. godine na Fakultetu u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu
12. i 13. jul 2023. godine od 9-14 časova na Odeljenju Fakulteta u Bujanovc

Opšti uslovi 

Pravo da upišu Ekonomski fakultet Subotica imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja, u svim područjima ekonomske, administrativne, pravne, poljoprivredne, prehrambene, trgovinske, turističke i srodnih struka, kao i lica koja su završila gimnaziju. Ukoliko mislite da srednja škola koju ste završili ne spada u nabrojane kategorije, slobodno nam se obratite.

Na prijemnom ispitu se polažu dva od sledećih pet predmeta:

 1. Principi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Informatika
 4. Matematika
 5. Filozofija sa logikom

Zbirka za pripremu prijemnog ispita: po 100 pitanja iz svakog predmeta (Uputstvo za kreiranje naloga radi dolaženja do besplatne zbirke zadataka za prijemni ispit). Svaki predmet ima 100 pitanja. Od 200 pitanja koliko pripremate (jer se biraju 2 od 5 ponuđenih predmeta) na prijemnom ispitu bude 20 pitanja iz te zbirke (istih). Način koji vam može pomoći da se što bolje spremite za ispit je Digitalna pripremna nastava, gde profesori prolaze kroz pitanja, daju odgovore I obrazložavaju ih. Platformi za učenje možete pristupiti ovde.

Prilikom podnošenja dokumenata na konkursu izjašnjavate se o predmetima koje želite da polažete na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit se polaže na srpskom jeziku. Kandidat se može prilikom podnošenja prijave na konkurs opredeliti da prijemni ispit polaže na mađarskom jeziku. Istovremeno, kandidat se opredeljuje i za studijski program, unoseći u prijavu redosled studijskih programa po svom izboru prioriteta.

Prijemni ispit

Prijavljivanje na konkurs za upis

Prijavljivanje na Konkurs se podnosi u prostorijama Ekonomskog fakulteta: 

 • u Subotici (zgrada Fakulteta u ulici Segedinski put br. 9-11)
 • u Novom Sadu (zgrada Odeljenja Fakulteta u Novom Sadu u ulici dr Sime Miloševića 16)
 • u Bujanovcu (zgrada Odeljenja Fakulteta u Bujanovcu u ulici Karađorđa Petrovića BB)

Datumi prijave: Prijavu na Konkurs kandidati podnose lično, a ukoliko su sprečeni, prijavu može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa. 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata: 

 1. Kandidati prilikom prijave podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu, ili se može popuniti i poslati elektronskim putem), kandidati podnose neoverene fotokopije dokumenata:
 2. svedočanstva četiri razreda završene četvorogodišnje srednje škole,
 3. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 4. ličnu kartu (koja se podnosi na uvid) i fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu),
 5. dokaz o uplati 7.300,00 dinara za troškove polaganja prijemnog ispita na tekući račun Ekonomskog Fakulteta, broj 840-5334760-72.* (NAPOMENA: kandidatima koji su prethodno izvršili uplatu za pohađanje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita, uplaćeni troškovi za pripremnu nastavu, biće priznati za troškove polaganja prijemnog ispita. Da bi se ova uplata priznala, kandidati su dužni da prilikom predaje dokumentacije, dostave i navedenu uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati)

Bitno: Prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, kandidat bira predmete koje želi da polaže na prijemnom ispitu. 

Kandidat je, takođe, u obavezi da se izjasni o redosledu svojih preferencija, po pitanju: 

 • načina finansiranja,
 • studijskog programa i
 • lokacije studiranja.

Naknadne izmene preferencija kandidata izraženih prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, nakon objavljivanja preliminarne ili konačne rang-liste, nisu moguće.

Dan prijemnog ispita

Prijemni ispit za kandidate koji su dokumenta predali na fakultetu u Subotici polaže se u sedištu Fakulteta u Subotici; za kandidate koji su dokumenta predali u Novom Sadu - na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu; a za kandidate koji su dokumenta predali na fakultetu u Bujanovcu – na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu. Raspored polaganja će biti blagovremeno objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta u skladu sa jedinstvenim Konkursom koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu. 

Prijemni ispit

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš). Predviđeno vreme trajanja ispita je 2 sata. 

Na prijemnom ispitu se polažu dva, od sledećih pet predmeta: 

 • Principi ekonomije,
 • Poslovna ekonomija,
 • Informatika,
 • Matematika (na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korišćenje sveski sa formulama - Zbirka matematičkih formula, ali isključivo onih koje se mogu kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta)
 • Filozofija s logikom. 

(Prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, kandidat bira predmete koje želi da polaže na prijemnom ispitu.) 

Da biste položili prijemni ispit, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. 

Osvojeno jedno od prva tri mesta, u trećem i četvrtom razredu srednje škole, na državnom (organizator nadležno državno ministarstvo) ili međunarodnom takmičenju iz predmeta navedenih za polaganje prijemnog ispita, oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta i priznaje mu se maksimalnih 30 poena. 

Prijemni ispit

Preliminarni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na veb sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta (u Subotici, kao i na Odeljenjima Fakuleta u Novom Sadu i Bujanovcu). 

Konačni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na veb sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta, na sve tri lokacije.

Dan upisa na fakultet

Upis na fakultet se vrši na osnovu rasporeda koji će, prilikom objavljivanja konačne rang liste, biti objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta. Dokumenta koja je potrebno poneti prilikom upisa su:

 • dva obrazca ŠV-20 i indeks (dobijaju se na šalteru Skriptarnice fakulteta i Odeljenja, uz prikaz uplate materijalnih troškova upisa);
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
 • dokaz o uplati naknade za upis – materijalni troškovi upisa 6.200,00 dinara (uplata na tekući račun fakulteta 840-5334760-72);
 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju (omogućeno je plaćanje školarine u ratama, na način koji će biti definisan na sajtu fakulteta, prilikom objavljivanja konačne rang liste)
 • studenti koji su prilikom prijavljivanja na konkurs podneli fotokopije dokumenata prilikom upisa su obavezni da prilože originalna dokumenta (fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatima koji ne izvrše upis).

Iznosi i brojevi računa na koje treba izvršiti uplate biće blagovremeno objavljeni na veb sajtu Fakulteta. 

Upis će se vršiti:

 • u sedištu Fakulteta u Subotici za kandidate koji su rangirani na lokciji u Subotici:
 • na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu za kandidate koji su rangirani na lokaciji u Novom Sadu:
 • na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu za kandidate koji su rangirani na lokaciji u Bujanovcu:

Kandidati se upisuju lično, a ukoliko su sprečeni, upis može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa.

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente svih studijskih programa iznosi 96.000,00 dinara. Visina školarine za studente strane državljane iznosi 1.900,00 €. 

Studentima je omogućeno da, ukoliko žele, plaćanje školarine u dve, tri, šest, odnosno devet rata. 

Studenti koji nastavu slušaju na Odeljenju fakulteta u Novom Sadu, na osnovu Troškovnika fakulteta, plaćaju i iznos od 20.000,00 dinara kao participaciju u troškovima za organizovanje nastave na Odeljenju fakulteta u Novom Sadu. Ovaj iznos može da se plati u celosti, dve ili tri rate (prva rata se plaća prilikom upisa).

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog