Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 

1. Kakvu diplomu, odnosno zvanje, stičem na Ekonomskom fakultetu?

Po završetku četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani ekonomista, dok studenti studijskog programa Poslovna informatika stiču zvanje diplomirani poslovni informatičar. Po završetku osnovnih studija, student može da nastavi obrazovanje na jednogodišnjim master studijama. Pri tome, poštujući promene afiniteta studenta, studijski program master studija ne mora da bude identičan završenom studijskom programu na osnovnim studijama. Nakon završetka master studija stiče se zvanje master ekonomista.

 

2. Koja srednja škola omogućuje upis na Ekonomski fakultet?

Pravo da upišu Ekonomski fakultet u Subotici imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja. 

 

3. Pod kojim uslovima se upisuju državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu?

Državljanin Republike Srbije koji je srednju školu završio u inostranstvu, odnosno koji je stranu srednjoškolsku ispravu stekao završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji, imalac je strane srednjoškolske isprave koja podleže postupuku nostrifikacije (u daljem tekstu: Imalac strane srednjoškolske isprave). 
Imalac strane srednjoškolske isprave može ostvariti pravo upisa u prvu godinu studija u okviru budžetske kvote određene Odlukom Vlade za državljane Republike Srbije koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, u drugom konkursnom roku. 


Imalac strane srednjoškolske isprave iz prethodnog stava može biti upisan na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta ako se kvalifikuje do broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju studenata. 


Sa potvrdom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju, imalac strane srednjoškolske isprave može se prijaviti za upis u prvu godinu studija u prvom konkursnom roku. 
Imalac strane srednjoškolske isprave koji stiče diplomu polaganjem IB mature, u prvom upisnom roku voskoškolskoj ustanovi dostavlja potvrdu srednje škole da je položio sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (International Baccaleurate Diploma Programme). 


Imaoca strane srednjoškolske isprave iz prethodna dva stava koji ostvari pravo upisa na studije u prvom upisnom roku u okviru broja redovnih budžetskih mesta po Odluci Vlade, odnosno u okviru broja samofinansirajućih mesta, visokoškolska ustanova može upisati u prvu godinu studija uslovno, uz obavezu da do početka nastave dostavi rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice o nostrifikaciji njegove srednjoškolske isprave. . 

 

4. Pod kojim uslovima se upisuju pripadnici srpske nacionalne manjine?

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može upisati prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. 


Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta. Ukoliko se postupak nostrifikacije ne završi do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali do početka nastave nostrifikacija mora biti završena i dostavljena Fakultetu. 
Kandidat sam nostrifikuje svedočanstva nekog razreda ili diplomu u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Diplome i svedočanstva iz Republike Srpske ne podležu postupku nostrifikacije i ekvivalencije. 

Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. 

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije, kandidat podnosi i izjavu u pisanoj formi da je pripadnik srpske nacionalne manjine (model izjave objavljen na sajtu Fakulteta).

 

5. Pod kojim uslovima se upisuju strani državljani?

Strani državljani imaju pravo učešća na konkursu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljani sami finansiraju svoje školovanje. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ukoliko se postupak nostrifikacije ne završi do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali u trenutku upisa nostrifikacija mora biti završena. Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu dokaz: 

 • da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju, 
 • da vladaju jezikom studija, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije. 

 

6. Kada i gde se podnosi prijava na Konkurs i koja dokumenta su potrebna?

Prijava na Konkurs se podnosi u Subotici u prostorijama Ekonomskog fakulteta (Segedinski put br. 9-11), i na Odeljenjima u Novom Sadu (Dr Sime Miloševića 16), i Bujanovcu (Karađorđa Petrovića bb), u drugoj polovini juna meseca (tačni datumi prijave biće objavljeni u tekstu Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za tekuću školsku godinu).

Kandidati prilikom prijave podnose NA UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu, ili se može popuniti i poslati elektronskim putem), kandidati podnose neoverene fotokopije dokumenata: 

 • svedočanstva četiri razreda završene četvorogodišnje srednje škole, 
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, 
 • ličnu kartu (koja se podnosi na uvid) i fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), 
 • dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita u iznosu od 7.300,00 dinara na tekući račun fakulteta 840-5334760-72 

Napomena: kandidatima koji su prethodno izvršili uplatu za pohađanje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita, uplaćeni troškovi za pripremnu nastavu, biće priznati za troškove polaganja prijemnog ispita. Da bi se ova uplata priznala, kandidati su dužni da prilikom predaje dokumentacije, dostave i navedenu uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati.

Prijavu na Konkurs kandidati podnose lično, a ukoliko su sprečeni, prijavu može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa. 

 

7. Kada i gde se organizuje prijemni ispit?

Prijemni ispit se polaže u Subotici i Novom Sadu i Bujanovcu krajem juna (od 10:00 i eventualno 12:30 časova), po rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, a u skladu sa jedinstvenim Konkursom koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu. 

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš).

 

8. Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu se polažu dva, od sledećih pet predmeta: 

 1. Osnovi ekonomije, 
 2. Poslovna ekonomija, 
 3. Informatika, 
 4. Matematika, 
 5. Filozofija sa logikom. 

Na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korišćenje sveski sa formulama (Zbirka matematičkih formula), ali isključivo onih koje se mogu kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta. 

Prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, kandidat bira predmete koje želi da polaže na prijemnom ispitu. 

Takođe, kandidatima će biti pružena mogućnost da se izjasne o redosledu svojih preferencija, po pitanju načina finansiranja, studijskog programa i lokacije studiranja. 


Naknadne izmene preferencija kandidata izraženih prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, nakon objavljivanja preliminarne ili konačne rang-liste, nisu moguće. 

 

9. Koji studijski programi mogu da se upišu na Ekonomskom fakultetu u Subotici? 

Studijski programi osnovnih akademskih studija su sledeći: 

 • Agrarna ekonomija i agrobiznis, 
 • Evropska i međunarodna ekonomija i biznis, 
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje, 
 • Marketing, 
 • Menadžment, 
 • Poslovna informatika, 
 • Računovodstvo i revizija, 
 • Trgovina. 

Detaljnije informacije o studijskim programima su date na veb sajtu Fakulteta www.ef.uns.ac.rs. 

Detaljne informacije o novom studijskom programu “Poslovna informatika” >> 

Link: http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/studijski-planovi/osnovne-studije.php  

10. Iz koje literature se sprema prijemni ispit?

Uputstvo o literaturi iz koje se sprema prijemni ispit, pitanja koja se pripremaju za prijemni ispit i odgovore na njih moguće je naći pravljenjem naloga po uputstvu na linku ispod: 
Zbirka za pripremu prijemnog ispita 2019. i odgovori - kako doći do njih? 

11. Gde može da se kupi Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita?

Zbirka za pripremu prijemnog ispita 2019. i odgovori - kako doći do njih?

 

12. Sistem bodovanja?

Kandidat može da osvoji ukupno 100 bodova. Od toga, najviše 40 na osnovu uspeha u srednjoj školi, a najviše 60 na osnovu postignutog uspeha na prijemnom ispitu (30 bodova po predmetu). 

 

13. Koliko bodova je potrebno da bi se položio prijemni ispit?

Da biste položili prijemni ispit, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. Na primer, ako je kandidat na jednom predmetu, iz kojeg polaže prijemni ispit, osvojio 4 poena, a na drugom 10, kandidat nije položio prijemni ispit, iako je ukupan broj poena 14. Međutim, kombinacija 5 i 9 poena, znači da je kandidat položio prijemni ispit. Na osnovu uspeha u srednjoj školi kandidat može da ima najmanje 16 bodova. Da bi se kandidat upisao na Ekonomski fakultet, zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova postignutih na prijemnom ispitu, mora da bude najmanje 30. 

 

13. Sa koliko bodova je prošlih godina vršen upis na teret budžeta?

Mesto na jedinstvenoj rang-listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih akademskih studija. 
Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom, i ima više od 50 bodova. 
Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do utvrđenog broja studenata i ima najmanje 30 bodova. 
Tabelarni prikaz minimalnog broja bodova koji je bio potreban za upis studija na teret budžeta u 2018. godini: 
 

Studijski program

Minimalan broj bodova potreban za budžet 2018
SU NS
Agrarna ekonomija i agrobiznis 55,64 88,24
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 52,76 90,90
Finansije, bankarstvo i osiguranje 65,52 88,46
Marketing 50,56 89,28
Menadžment 84,60 95,16
Poslovna informatika 83,66 93,50
Računovodstvo i revizija 66,46 71,58
Trgovina 76,58 84,00

 

* Na odeljenju u Bujanovcu prošle školske godine bilo je predviđeno samo budžetsko finansiranje i na raspolaganju je bilo 90 mesta. 

 

15. Gde i kada se objavljuju rezultati prijemnog ispita?

Preliminarni i konačni rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na veb sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta (u Subotici, u Novom Sadu, kao i na Odeljenju Fakuleta u Bujanovcu), a prema rokovima utvrđenim Konkursom za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za tekuću školsku godinu. 

16. Da li postoji mogućnost dostavljanja rang-liste srednjim školama? 

Postoji mogućnost da se rang-liste pošalju elektronskim putem u srednje škole - dovoljno je da se direktor, sekretar škole ili pedagog obrate pismeno dekanu Fakulteta. 
 

17. Da li je moguće prigovoriti na Preliminarnu rang-listu?

Učesnik Konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, odnosno da je njegovo pravo povređeno, može podneti prigovor dekanu Fakulteta, u roku od 36 sati od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta. Dekan donosi Odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu na Odluku dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema iste. Savet rešava po žalbi u roku od dva dana od njenog prijema. 

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.


 18. Da li osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na državnim takmičenjima oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita?

Osvojeno jedno od prva tri mesta, u trećem i četvrtom razredu srednje škole, na državnom (organizator nadležno državno ministarstvo) ili međunarodnom takmičenju iz predmeta navedenih za polaganje prijemnog ispita, oslobađaju kandidata od polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta, u skladu sa Statutom Fakulteta, i priznaje se maksimalnih 30 poena. 

Napomena: Osvojena nagrada sa takmičenja iz jednog predmeta, ne oslobađa kandidata polaganja prijemnog ispita iz drugog predmeta. 

19. Kada i gde se vrši upis u prvu godinu studija?

Upis u prvu godinu studija će se obaviti prema rasporedu koji će blagovremeno biti objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, u Subotici, Novom Sadu, kao i na Odeljenju Fakuleta u Bujanovcu, a prema rokovima utvrđenim Konkursom za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za tekuću školsku godinu. 
Prilikom upisa, treba podneti sledeća dokumenta: 

1. dva obrasca ŠV-20, 
2. indeks, 
3. dve fotografije (3,5 x 4,5 cm), 
4. dokaz o izvršenoj uplati školarine za samofinansirajuće studente, 
5. dokaz o izvršenoj uplati materijalnih troškova upisa za sve studente (iznos 6.200,00 dinara, uplata na tekući račun fakulteta 840-5334760-72). 

Iznosi i brojevi računa na koje treba izvršiti uplate biće blagovremeno objavljeni na veb sajtu Fakulteta. 
Studenti koji su prilikom prijavljivanja na konkurs podneli fotokopije dokumenata (pitanje br. 6) prilikom upisa su obavezni da prilože originalna dokumenta. 
Fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatima koji ne izvrše upis. 
Kandidati se upisuju lično, a ukoliko su sprečeni, upis može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa. 

20. Da li su moguća pomeranja na rang-listi ako se neko ne upiše? 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati sledećeg kandidata po redosledu na konačnoj rang-listi, određenog studijskog programa, na određenoj lokaciji studiranja. 

21. Kolika je školarina za samofinansirajuće studente i da li je moguće plaćanje u više rata?

Školarina za samofinansirajuće studente svih studijskih programa iznosi 96.000 dinara, odnosno 1.900 € za studente strane državljane. 

Studentima će biti omogućeno, ukoliko žele, plaćanje školarine u dve, tri, šest, odnosno devet rata. 
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog