Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Opšte informacije - Ekonomski fakultet Subotica

 

O Fakultetu 

Ekonomski fakultet u Subotici je tokom kalendarske 2020. godine obeležio više nego značajan jubilej – navršilo se punih 60 godina postojanja, razvoja i uspešnog poslovanja ove obrazovne i naučne institucije. Ekonomski fakultet sa sedištem u Subotici osnovan je 18. maja 1960. godine Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetu, član 171, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Republičkog veća. Za proteklih 60 godina poslovanja i ispunjavanja naučno-obrazovne misije Ekonomskog fakulteta u Subotici 15400 studenata je steklo diplomu diplomiranog ekonomiste, na osnovu zakona koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Na osnovnim akademskim studijama, po Zakonu o visokom obrazovanju, diplomiralo je 7463 studenata, a na master akademskim studijama diplomiralo je 3150 studenata i steklo diplomu master ekonomiste. Na Fakultetu je, do sada, 280 studenata steklo naučni naziv doktora nauka, a akademski naziv magistra nauka steklo je 537 studenata. Veliki broj diplomaca Ekonomskog fakulteta u Subotici ostvario je i ostvaruje izuzetne poslovne karijere, kao naučni i prosvetni radnici, predsednici skupština i vlada, ministri, uspešni privrednici i menadžeri koji doprinose nacionalnom i internacionalnom privrednom razvoju.

Ekonomski fakultet u Subotici kao naučno-obrazovna ustanova funkcioniše na tri lokacije – u sedištu fakulteta u Subotici, zatim na Odeljenju fakulteta u Novom Sadu od 1977. godine i na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu od 2011. godine, na srpskom jeziku i jednim delom na mađarskom i albanskom jeziku, po identičnom Nastavnom planu i programu, sa potpuno istom osnovnom i dopunskom literaturom. Matičnost Ekonomskog fakulteta se odnosi na obrazovanje ekonomista, menadžera i poslovnih informatičara. U pojedinim vremenskim periodima menjani su i osavremenjavani nastavni planovi u pogledu broja i sadržaja nastavnih predmeta i smerova, ali je fakultet od samog osnivanja bio koncepcijski orijentisan ka obrazovanju ekonomista, menadžera i informatičara mikroekonomskog usmerenja. Na fakultetu postoje akreditovane studije sa više od 450 budžetskih mesta. Diploma državnog fakulteta je međunarodno priznata, od strane Nemačke vlade Ekonomski fakultet u Subotici je ocenjen najvišom ocenom. Pored osnovnih, na Ekonomskom fakultetu u Subotici postoje i master i doktorske studije. 

Cilj vizije Ekonomskog fakulteta usmeren je na stalno uvođenje novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i različitih kurseva i specijalizacija, radi obezbeđenja esencijalne različitosti i konkurentske prednosti. U poređenju sa drugim obrazovnim i naučnoistraživačkim institucijama u zemlji i regionu, Ekonomski fakultet u Subotici predstavljaće i u budućem vremenu jedinstvenu celinu sa Odeljenjima u Novom Sadu i Bujanovcu. Posebno će razvijati naučnoistraživački rad i konsultantske usluge, nastaviti da aktivno proširuje poslovno partnerstvo sa vodećim institucijama i kompanijama u zemlji i širem okruženju radi obavljanja stručne prakse studenata i njihovog bržeg zapošljavanja po završetku studija, te raditi na daljem razvijanju međunarodne saradnje sa vodećim univerzitetima i fakultetima zemalja Evropske unije i šireg međunarodnog prostora.
 

Studijski programi

Ekonomski fakultet u Subotici realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara) na 2 studijskih programa:

 • Ekonomija, zvanje koje se stiče – Diplomirani ekonomista
 • Poslovna informatika, zvanje koje se stiče - Diplomirani poslovni informatičar

Na studijskom programu Ekonomija ima 7 modula, gde studenti biraju module nakon odslušane druge godine;

 • Agrobiznis i ruralni razvoj - Agrobiznis i ruralni razvoj jeste primenjena oblast ekonomije, gde se kombinuju tehničke karakteristike poljoprivrede sa principima ekonomije, poslovanja, menadžmenta, marketinga i finansija. Agroekonomisti su izuzetno tražen i perspektivan profil stručnjaka, zbog dominantnog udela agrobiznis sektor u privredi Srbije i rastućeg značaja ekonomije i menadžmenta u savremenom globalnom prehrambenom sistemu. Više pogledajte ovde.
 • Finansijski I bankarski menadžment - Studijski program je koncipiran saglasno savremenim svetskim trendovima iz oblasti finansijskog i bankarskog menadžmenta. Studenti će biti u prilici da steknu znanja I veštine vezane za funkcionisanja domaćih i međunarodnih finansijskih tržišta I finansijskih institucija, kao i načinom upravljanja finansijama u preduzećima javnog I privatnog sektora, bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama. Veliki interes studenta za ovaj studijski program ukazuje da je isti atraktivan i prepoznatljiv sa aspekta struke i finansijske profesije. Više pogledajte ovde.
 • Marketing - Marketing je, u najširem smislu, opredeljenje kompanija da ostvare poslovni uspeh tako što će imati zadovoljne potrošače. Da bi to postigle, kompanije moraju znati šta je ono što je vrednost za njihove potrošače, kako da je stvore, isporuče i iskomuniciraju. U čitavom tom procesu postoji niz poslova koji od marketara zahtevaju kreativnost, analitičke sposobnosti, timski rad. Marketing se ne primenjuje samo u profitnom sektoru od strane većih kompanija, već i u neprofitnom sektoru, u malim i srednjim preduzećima, u svim delatnostima. Posebnu atraktivnost marketingu u novije vreme donosi potreba prilagođavanja poslovanja digitalnom okruženju. Studijski program Marketing pruža znanja i veštine za obavljanje upravo takvih poslova. Više pogledajte ovde.
 • Međunarodna ekonomija i biznis - Studijski program Evropska i međunarodna ekonomija biznis pruža mogućnostima studenima da steknu znanja o ekonomiji Evropske unije i specifičnostima poslovanja na jedinstvenom evropskom tržištu. Posebna pažnja je posvećena procesu prilagođavanja ekonomije I poslovanja u Srbiji pravilima i standardima Evropske unije, imajući u vidu činjenicu da je Evropska unija najveći trgovinski partner i investitor u Srbiji, i da je članstvo u Evropskoj uniji strateški - ekonomski i politički cilj Srbije. Više pogledajte ovde.
 • Menadžment i biznis - Menadžment je proces postizanja ciljeva organizacije kroz aktivnosti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole uz pomoć zaposlenih i uz optimalnu upotrebu drugih organizacionih resursa. Bilo da je reč o malim, srednjim ili velikim organizacijama, profitnim ili neprofitnim, organizacijama u proizvodnom ili uslužnom sektoru, menadžeri sa kvalitetnim i primenljivim znanjima, ali i praktičnim veštinama predstavljaju ključni faktor za uspešno poslovanje, posebno u dinamičnim tržišnim uslovima koje karakteriše savremeno poslovno okruženje. Više pogledajte ovde.
 • Računovodstvo i revizija - Studenti studijskog progama Računovodstva i revizija će biti obučeni za rad u globalnom okruženju kroz primenu međunarodne regulative u računovodstvu i reviziji. Steći će potrebne veštine za rad sa računovodstvenim i revizijskim aplikacijama, razviti profesionalne veštine i usvojiti etičke vrednosti. Više pogledajte ovde.
 • Trgovinski marketing i menadžment - Globalizacija tržišta i savremeni uslovi poslovanja, uz sve veću primenu novih tehnologija, zahteva od studenata da ovladaju savremenim znanjima u oblasti trgovine. Upisom smera Trgovinski marketing i menadžment budući studenti stiču znanja i veštine neophodne za planiranje, dizajniranje i vođenje kanala marketinga, implementaciju elektronske trgovine u trgovinskim preduzećima i razvijanje strategijskih partnerstava i odnosa sa kupcima. Studijski program Trgovinski marketing i menadžment je usmeren ka obrazovanju studenata čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru trgovinske delatnosti. Više pogledajte ovde.

Drugi studijski program, Poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno-ekonomska znanja i veštine. Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa stalnim trendom rasta. 

Poslovna informatika se izučava na Ekonomskom fakultetu u Subotici od 1973. godine, a do danas je iz oblasti poslovne informatike diplomiralo oko 1800 studenata. Aktuelni studijski program Poslovna informatika je potpuno inoviran i zasnovan na standardima i preporukama svetski priznatih profesionalnih udruženja ACM, IEEE i AIS. Program je usaglašen sa sličnim studijskim programima na univerzitetima u svetu i nudi znanja i veštine, primenljive u malim i srednjim preduzećima, kako privatnog, tako i javnog sektora.

Poslovni informatičari mogu raditi:

 • u razvoju poslovnog softvera 
 • pri uvođenju i upravljanju informacionim sistemom organizacije 
 • u podršci menadžmentu u procesu odlučivanja 
 • u poslovima vezanim za upravljanje poslovnim procesima 
 • u menadžmentu organizacije 
 • u samostalnom nastupu na tržištu

Master akademske studije organizovane su na devet studijskih programa, dok na doktorske akademske studije Fakultet upisuje kandidate na tri studijska programa: Ekonomija, Poslovna ekonomija i menadžment i Poslovna informatika. 
68.jpg

 

Zašto studirati na Ekonomskom fakultetu u Subotici

 • Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovani državni fakultet sa tradicijom od preko 55 godina, koji nudi svojim studentima širok izbor između osam studijskih programa na osnovnim, devet studijskih programa na master i tri studijska programa na doktorskim akademskim studijama.
 • Diploma Ekonomskog fakulteta u Subotici je priznata kako na nivou zemlje tako i u inostranstvu.
 • Više od 50% predviđenih mesta za upis je namenjeno za studente čije se obrazovanje finansira iz budžeta.
 • Studenti državnih fakulteta imaju mogućnost da učestvuju na brojnim konkursima za dobijanje stipendija koji se raspisuju na nivou Univerziteta kome državni fakultet pripada i na nivou Republike Srbije.
 • Studentima je omogućeno da učestvuju u programima studentske razmene na nivou Univerziteta u Novom Sadu i završe jedan semestar na nekom od priznatih evrpskih univerziteta, uz priznavanje položenih ispita.
 • Pored aktivne interakcije sa nastavnicima i saradnicima tokom predavanja i vežbi, na Fakultetu se organizuju i predavanja stručnjaka iz privrede, posete preduzećima iz okruženja, kao i predstavljanje domaćih i inostranih poslodavaca studentima završnih godina studija.
 • Studentima je omogućeno da u 3. i 4. godini studija realizuju letnju stručnu praksu u nekom od 50 preduzeća partnera Fakulteta, ili preduzeća po sopstvenom izboru, uz sticanje praktičnih znanja i veština.
 • Pored redovnih nastavnih obaveza, studenti mogu da učestvuju i u najrazličitijim programima i događajima zabavnog i edukativnog karaktera, koje organizuju Centar za strane jezike, ECDL centar, Sportsko-rekreativni centar, Studentski parlament, AIESEC itd.

 

Uputstvo o literaturi iz koje se sprema prijemni ispit, pitanja koja se pripremaju za prijemni ispit i odgovore na njih moguće je naći pravljenjem naloga po uputstvu na linku ispod: 
 

Zbirka za pripremu prijemnog ispita 2019. i odgovori - kako doći do njih?
 

Ekonomski fakultet u Subotici - Razlika je u izboru!

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog