Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za fizičku hemiju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna delatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o naučnoistraživačkom radu, kao i sa statutima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu hemiju i radiohemiju, hemijsku kinetiku, hemijsku termodinamiku, kvantnu hemiju, biofizičku hemiju i dinamiku neravnotežnih procesa, fizičku hemiju materijala i fizičku hemiju u kontroli i zaštiti životne sredine.

Na fakultetu se stiču diplome:

 • Diplomirani fizikohemičar
 • Master fizikohemičar
 • Doktor nauka-fizičkohemijske nauke
 • Specijalista strukovnih studije - forenzika

Do sada je na fakultetu diplomiralo preko 1300 studenata. Od tog broja njih oko 200 je doktoriralo, a specijalističke i magistarske studije je završilo preko 300 diplomiranih fizikohemičara.

Fizička hemija ima veliki značaj u savremenom životu pa se područja koja ona obuhvata neprekidno šire. Razvoj novih znanja, tehnologija i materijala, zahtevaju primenu multidisciplinarnih znanja, tako da fizička hemija svoje granice širi preklapajući se sa drugim fundamentalnim i primenjenim naukama. Nove metode u proizvodnji i nove tehnike koje se koriste u analizi hemijskih i bioloških struktura i materijala nameću organizaciju savremenih studija kao sintezu teorijskih znanja i eksperimentalnih veština.

Diplomirani fizikohemičari se zapošljavaju u institucijama različitih delatnosti i u industriji, na poslovima istraživanja i razvoja gde se traže znanja ne samo iz fizičke hemije već i drugih prirodnih nauka. Diploma fizikohemičara je osnova za druge vrste karijera koje uključuju obrazovanje ali i marketing i trgovinu.

Programi studija su koncipirani tako da daju neophodna znanja kako iz osnovnih oblasti fizičke hemije tako i iz hemije, fizike i matematike.

Predmeti su razvijeni tako da mogu da zadovolje današnje potrebe i za savremenim i za tradicionalnim znanjima, ali i veštinama univerzalno primenjljivim, što daje studentima mogućnost da svoju profesionalnu karijeru mogu započeti bilo u zemlji ili inostranstvu.

Studije su organizovane tako da se znanja stiču kroz predavanja, konsultacije seminare i vežbe. Specifičnost vežbanja se ogleda u tome što studenti individualno i samostalno rade eksperimentalne vežbe iz velikog broja predmeta.

Studijski programi

Osnovne akademske studije fizičke hemije

Studijski program osnovnih akademskih studija Fizička hemija traje 8 semestara, u ukupnom obimu od 240 ESPB bodova. Osnovni ciljevi programa su da omogući studentima sticanje znanja i veština iz specifičnih oblasti fizičke hemije, kao i da studente osposobi za primenu stečenih znanja, i pripremi ih za nastavak školovanja na višim nivoima studija i obrazovanje tokom celog života. Ishodi procesa učenja su u potpunosti usklađeni sa Nacionalnom okvirom kvalifikacija. Posle završenih studija student stiče stručno zvanje diplomirani fizikohemičar.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Fizička hemija je da studentima obezbedi sveobuhvatna znanja iz klasičnih i savremenih grana fizičke hemije, a time kompetencije za rad u privrednim, obrazovnim i razvojnim institucijama u kojima se fizičkohemijske zakonitosti primenjuju u praksi. Znanja i veštine koje obezbeđuje studijski program je specifičan i u skladu je sa potrebama za stručnjacima koji poznaju principe i obučeni su da koriste najsavremenije metode za analizu i kontrolu različitih materijala, procesa i sistema.

Master akademske studije fizičke hemije

Studijski program master akademskih studija Fizička hemija traje godinu dana (dva semestra) u obimu od 60 ESPB bodova, obuhvata jedan obavezan predmet (7 ESPB), izborne predmete (32 ESPB), stručnu praksu (3 ESPB) i završni (master) rad (18 ESPB). Cilj ovog studijskog programa je proširivanje shvatanja ključnih koncepata fizičke hemije čime se studenti osposobljavaju za dublje razumevanje specijalnih oblasti fizičke hemije: spektrohemije, elektrohemije, hemijske kinetike, radiohemije, biofizičke hemije, fizičke hemije materijala i fizičke hemije životne sredine. 

Kroz poseban, obavezni predmet studenti stiču znanja koja ih uvode u metode i metodologiju savremenog fizičkohemijskog istraživanja, uključujući i etičke principe u naučno-istraživačkom radu i osnove pripreme naučno-istraživačkog projekta. Studenti biraju izborne predmete u skladu sa oblasti interesovanja, odnosno užom naučnom oblašću svog završnog rada. Kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu završnog (master) rada, studenti se usmeravaju ka samostalnom istraživačkom radu. Na taj način se studenti osposobljavaju za dalji profesionalni rad i za doktorske akademske studije.

Specijalističke strukovne studije forenzike 

Studijski program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“ doneo je Senat Univerziteta u Beogradu 14. jula 2010. godine, koji zajednički izvode Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju. Na predlog oba fakulteta Senat Univerziteta u Beogradu 26. oktobra 2016. godine usvojio je izmene i dopune studijskog programa specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“. 

Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalističkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike. Na Specijalističke strukovne studije „Forenzika“ se mogu upisati svi studenti koji su završili osnovne studije u polju prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih ili društveno-humanističkih nauka u obimu od najmanje 180 ESPB. Organizaciju i realizaciju upisa na studijski program, uključujući prijem dokumenata, rangiranje i upis kandidata obavlja se na Fakultetu za fizičku hemiju. Studijski program specijalističkih strukovnih studija „Forenzika“ traje dva semestra u obimu od ukupno 60 ESPB bodova.

Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije fizičke hemije traju tri godine (šest semestara) u obimu od 180 ESPB bodova i nastavljaju se na osnovne i master akademske studije obima 300 ESPB bodova. Posle završenih doktorskih akademskih studija, student stiče naučno zvanje DOKTOR NAUKA – FIZIČKOHEMIJSKE NAUKE.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija fizičke hemije je edukacija i razvoj uspešnog, odgovornog i konkurentnog naučnika u skladu sa najvišim međunarodnim naučnim, stručnim i etičkim standardima. Kurikulum ovih studija je koncipiran tako da se obrazuje naučni i nastavni kadar u različitim klasičnim oblastima fizičke hemije kao što su opšta fizička hemija, atomistika, hemijska termodinamika, elektrohemija, spektrohemija, nuklearna i radiohemija, hemijska kinetika, kvantna hemija, fizičke hemije čvrstog stanja, fluida i plazme, ali i novih oblasti kao što su biofizička hemija, zaštita životne sredine, nanomaterijali i drugo. Doktoranti se upoznaju sa metodologijom naučno-istraživačkog rada i produbljuju svoja do sad stečena znanja. Osposobljavaju se za rad u naučnom timu, za rad u interdisciplinarnim oblastima, a takođe kroz rad sa studentima osnovnih i diplomskih studija osposobljavaju se da se uključe u razvoj naučnog podmlatka.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog