Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za fizičku hemiju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Zgrada Fakulteta za fizičku hemiju

 

O fakultetu

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna delatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o naučnoistraživačkom radu, kao i sa statutima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu hemiju i radiohemiju, hemijsku kinetiku, hemijsku termodinamiku, kvantnu hemiju, biofizičku hemiju i dinamiku neravnotežnih procesa, fizičku hemiju materijala i fizičku hemiju u kontroli i zaštiti životne sredine.

Na fakultetu se stiču diplome:

 • Diplomirani fizikohemičar
 • Master fizikohemičar
 • Doktor nauka-fizičkohemijske nauke
 • Specijalista strukovnih studije - forenzika

Do sada je na fakultetu diplomiralo preko 1300 studenata. Od tog broja njih oko 200 je doktoriralo, a specijalističke i magistarske studije je završilo preko 300 diplomiranih fizikohemičara.

 

Katedre

Na Fakultetu za fizičku hemiju postoji pet katedri. Katedre sačinjavaju nastavnici i asistenti koji drže nastavu iz predmeta koji pripadaju katedri i čija su istraživanja u oblastima koje pokriva katedra. Katedre organizuju izvodjenje teorijske i praktične nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama.

 • Katedra za opstu fizičku hemiju
 • Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme
 • Katedra za elektrohemiju, hemijsku kinetiku i materijale
 • Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju
 • Katedra za dinamiku i strukturu materije

 

Studijski programi i šta pružaju

Na fakultetu se organizuje sledeće studije: 

Fizička hemija ima veliki značaj u savremenom životu pa se područja koja ona obuhvata neprekidno šire. Razvoj novih znanja, tehnologija i materijala, zahtevaju primenu multidisciplinarnih znanja, tako da fizička hemija svoje granice širi preklapajući se sa drugim fundamentalnim i primenjenim naukama. Nove metode u proizvodnji i nove tehnike koje se koriste u analizi hemijskih i bioloških struktura i materijala nameću organizaciju savremenih studija kao sintezu teorijskih znanja i eksperimentalnih veština.

Diplomirani fizikohemičari se zapošljavaju u institucijama različitih delatnosti i u industriji, na poslovima istraživanja i razvoja gde se traže znanja ne samo iz fizičke hemije već i drugih prirodnih nauka. Diploma fizikohemičara je osnova za druge vrste karijera koje uključuju obrazovanje ali i marketing i trgovinu. 

Programi studija su koncipirani tako da daju neophodna znanja kako iz osnovnih oblasti fizičke hemije tako i iz hemije, fizike i matematike. 

Predmeti su razvijeni tako da mogu da zadovolje današnje potrebe i za savremenim i za tradicionalnim znanjima, ali i veštinama univerzalno primenjljivim, što daje studentima mogućnost da svoju profesionalnu karijeru mogu započeti bilo u zemlji ili inostranstvu.

Studije su organizovane tako da se znanja stiču kroz predavanja, konsultacije seminare i vežbe. Specifičnost vežbanja se ogleda u tome što studenti individualno i samostalno rade eksperimentalne vežbe iz velikog broja predmeta.

Studenti Fakulteta za fizičku hemiju

 

Centar za fizičku hemiju bioloških sistema BioScope

Centar za fizičku hemiju bioloških sistema BioScope predstavlja naučno-istraživački tim stručnjaka koji se bave fizičkohemijskim ispitivanjima bioloških procesa, materijala i živih sistema. Istraživanja u okviru Centra su orijentisana ka inovativnim primenama klasičnih fizičkohemijskih tehnika, matičnim za Fakultet za fizičku hemiju, kao i razvijanju novih eksperimentalnih i teorijskih procedura u rešavanju savremenih multidisciplinarnih naučnih problema, posebno vezanim za biosisteme. Takođe, u skladu sa Nacionalnom strategijom naučnog i tehnološkog razvoja, u kojoj je istaknuta važnost povezivanja visokog obrazovanja i nauke, Centar, kao jedan od svojih prioriteta, ima za cilj obrazovanje naučnog podmlatka kroz master i doktorske studije iz oblasti biofizičke hemije na Fakultetu za fizičku hemiju. Centar je osnovan je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 3.2.2015. godine Odlukom Saveta Fakulteta za fizičku hemiju br. 62/2.

BioScope

 

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta

Osnovni cilj Fakulteta za fizičku hemiju je da u okviru Univerziteta u Beogradu obrzbedi u sva tri nivoa studija: osnovnih akademskih, diplomskih i doktorskih kvalitetno obrazovanje iz oblasti fizičke hemije, da kroz naučnu saradnju i sopstveni razvoj omogući svojim studenatima, nastavnicima, saradnicima i svršenim studentima uključivanje u najsavremenija naučna istraživanja i praktični rad u kontrolnim i razvojnim laboratorijama i uopšte u privredi.

Fizička hemija je nauka koja se zbog svoje interdisciplinarnosti izdvaja kao jedan od prioriteta u savremenim naučnim i tehnološkom tokovima. Fakultet za fizičku hemiju u okviru svoje matičnosti za fizičkohemijske nauke je jedinstvena obrazovna naučna ustanova u našoj zemlji i u okruženju, koja pored obrazovne delatnosti razvija i neguje naučni rad u oblasti fizičke hemije i srodnih nauka . Fakultet ima veoma dugu tradiciju u nastavnom procesu, što je sažeto prikazano u publikaciji "Sto godina nastave fizičke hemije 1903-2003", Beograd 2003, ISBN 86-82139-11-2.

Fakultet, obavlja obrazovnu delatnost u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, i naučno-istraživačku delatnost u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti , kao ravnopravne delatnosti. Delokrug i načini rada preciznije su definisani Statutom Fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Studijski programi usvojeni su procedurom propisanom Zakonom o visokom obrazovanju Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta od strane Senata Univerziteta, pošto su ih prethodno usvojili Naučno-nastavno veće i Savet Fakulteta, čime su dobili društvenu verifikaciju svoje svrsishodnosti.

Naučni rad koji se obavlja u ustanovi i kroz različite oblike saradnje sa drugim naučno-istraživačkim ustanovama u zemlji i svetu je u funkciji nastavnog procesa, prati savremene tokove nauke u svetu, doprinosi razvoju i poboljšava kvalitet i svih ostalih segmenata delatnosti Fakulteta.

Cilj Fakulteta je da svake godine upiše na sva tri stepena studija studente, u broju koji je u skladu sa društvenim potrebama, prostornim, kadrovskim i materijalnim mogućnostima Fakulteta, da obezbedi kvalitetnu nastavu, uspešan završetak studija i kvalifikacije koje su predviđene odgovarajućim ishodima znanja i kompetencijama. Osim toga Fakultet obezbeđuje forme permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja kroz rad.

Fakultet redovno prati kvalitet i uspešnost sprovođenja studijskih programa, i njihovu svrsishodnost i društvenu opravdanost, u skladu sa strategijom obezbeđenja kvaliteta i pravilnikom o obezbeđenju kvaliteta Fakulteta. Fakultet nastoji da prati zapošljavanje svojih svršenih studenata i njihovu dalju karijeru.

Fakultet organizuje i održava nastavu fizičke hemije i za studente: Hemijskog, Biološkog i Geografskog fakulteta po ugovorima o međusobnom držanju nastave.

 

Vizija fakulteta

Vizija Fakulteta za fizičku hemiju je da pruži studentima znanja i razvije sposobnosti da znanja i veštine koriste i razvijaju tokom čitavog života, baveći se fizičkom hemijom ili disciplinama koje su joj srodne. Prateći dinamične promene u naučnom i tehnološkom razvoju i promene u obrazovanju, fakultet izlazi u susret potrebama za novim kompetencijama generacija koje će profesionalno delovati u našoj, ali i evropskoj sredini. Osavremenjeni, i izmenjeni programi potpuno su prilagodjeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama Evropske unije. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih. Fakultet za fizičku hemiju, u školskoj 2009/2010. godini nudi akademske studije u tri ciklusa 4+1+3 godina, BSc/MSc/PhD (u ukupnom trajanju od 4/5/8 godina). Uveden je sistem ECTS bodova pa svaka godina studija ima 60 ECTS bodova.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog