Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za sport i turizam - TIMS
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Fakultet za sport i turizam – Tims. iz Novog Sada, osnovan je 2004. godine kao samostalna visokoškolska ustanova čiji su osnivači privatna lica. Fakultet posluje u sastavu Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice. Fakultet, kao i svi studijski programi, akreditovan je kao naučna institucija sa dozvolom za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Pored toga Fakultetu je izdata i radna dozvola od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata, kao jednom od prvih privatnih fakulteta sa takvim statusom.

Osnovne vrednosti Tims.a su usmerenost ka praksi, preduzetnički duh, interaktivna nastava i rad u malim grupama, naučna utemeljenost saznanja i fokusiranost na savremena dostignuća u teoriji i praksi.

Studijski programi

Misija Tims.a je da bude mesto susreta i razmene ideja iz oblasti sporta, turizma i psihologije, kao i aktivnog i kreativnog korišćenja slobodnog vremena u cilju poboljšanja kvaliteta življenja. Koncipiran kao akademska ustanova visokog obrazovanja, Fakultet za sport i turizam je akreditovan za sprovođenje osam studijskih programa, tri u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, tri u oblasti menadžmenta i biznisa u turizmu i dva u oblasti psihologije. Svi programi su akreditovani u polju društveno-humanističkih nauka. Kurikulumi su generalno koncipirani tako da se osnovni nivo završava nakon četiri godine studija, diplomski master nivo traje jednu, a doktorske studije tri godine.

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport

Osnovne akademske studije Fizičkog vaspitanja i sporta se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Osnovni ciljevi studijskog programa su da studentima: (1) obezbedi kompleksne informacije o zakonitostima ljudskog kretanja; (2) upozna ih sa pedagoško-psihološkim, metodičkim i fiziološkim principima motornog učenja i razvoja motoričkih sposobnosti; te (3) da ih upozna sa savremenim sistemima fizičkog vaspitanja i sporta.

Glavni ishodi procesa učenja su: (1) osobosobljenost dilomiranih studenata da samostalno sprovode sve programe fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i aktivnosti trenažnog procesa u sportu za koji su se pripremili kroz izborne predmete; (2) usvojenost dovoljnog obima znanja za kompetentnu holističku analizu problema fizičkog vaspitanja i sporta; (3) sposobnost za kreiranje specijalnih programa primenljivih u standardnim i nestandardnim uslovima rada. Ukupan broj ESPB-a koje student mora da sakupi da bi završio ovaj stepen studija je 240.

Na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport stiču se sledeća zvanja:

 • na osnovnom nivou akademskog obrazovanja, prema nomenklaturi zanimanja stiče se zvanje: Diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja;
 • na master studiju se stiče se zvanje: Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;
 • na doktorskim studijama sporta stiče se zvanje: Doktor nauka – fizičkog vaspitanja, sporta i kineziterapije.

Studijski program Menadžment i biznis u turizmu

Na Fakultetu za sport i turizam realizuje se akreditovan studijski program pod nazivom Menadžment i biznis u turizmu. 

Znanje stečeno tokom studija na Fakultetu za sport i turizam, omogućava sticanje dobre osnove za rad u oblasti hotelijerstva, agencijskog poslovanja, upravljanja turističkom destinacijom, u oblasti ruralnog, kulturnog i aktivnog turizma, ali i za pokretanje sopstvenog malog biznisa.

Predavanja i vežbe na Fakultetu za sport i turizam su interaktivnog tipa, omogućavaju studentima da, uz upotrebu računara i savremene literature, samostalno istražuju, zaključuju, sagledavaju i razumeju aktuelne trendove na turističkom tržištu, te da osmišljavaju i kreiraju inovativne turističke usluge i proizvode.

Pored nastave koja se sprovodi u prostorijama Fakulteta, studenti druge i treće godine osnovnih studija deo nastave obavljaju i u renomiranim kompanijama iz oblasti turizma, u sklopu obavezne stručne prakse. Tom prilikom se upoznaju sa radom u hotelima, hostelima, kampovima i turističkim agencijama, dok na trećoj i četvrtoj godini studija učestvuju u kreiranju i realizaciji programa Terenskih vežbi u Srbiji, ali i u inostranstvu. U okviru odabranih radnih zadataka, studenti dobijaju priliku da se oprobaju u ulozi turističkih agenata, vodiča, animatora, rekreatora ili marketing menadžera, što često biva presudno u donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja u turizmu.

Na studijskom programu Menadžment i biznis u turizmu stiču se sledeća zvanja:

 • na osnovnim akademskim studijama stiče se zvanje: Diplomirani menadžer;
 • na master studiju: Master menadžer;
 • na doktorskim studijama turizma stiče se zvanje: Doktor nauka – menadžmenta i biznisa.

Studijski program Psihologija

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija psihologije jeste pružanje osnovnih znanja iz oblasti vodećih psiholoških teorijskih sistema i istraživačkih metoda, sa ciljem osposobljavanja studenta za samostalan stručni rad u različitim oblastima primenjene psihologije, kao i sticanje osnovnih psiholoških znanja za nastavak studija na master nivou.

Struktura ovog studijskog programa, pored opštih predmeta kao što su strani jezik i primenjena informatika, pokriva gotovo sve bazične oblasti psihologije, odnosno njene teorijske i primenjene grane, uz nekoliko predmeta iz oblasti sporta i sportske psihologije. Na ovom nivou studija student izučava biološku osnovu za razumevanje psihičkih procesa i ponašanja, osnove funkcionisanja kognitivnih, emocionalnih i motivacionih procesa, metodologiju naučnih istraživanja uz osnovne statističke metode, zakonitosti konstruisanja i interpretiranja psiholoških mernih instrumenata, zakonitosti psihičkog razvoja i funkcionisnja ličnosti. Primenjene oblasti psihologije koje nudi ovaj studijski program jesu sportska, klinička, pedagoška i organizacijska psihologija.Ovakva struktura studijskog programa priprema studenta za stručno i samostalno obavljanje psihološke prakse u mnogim oblastima primenjene psihologije, izuzev za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama za koji je neophodno završiti master studije psihologije.

Ovaj nivo studija takođe omogućava studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da koristi strani jezik u stručnoj komunikaciji, da koristi računar u profesionalnom radu, naročito u domenu obrade podataka, da učestvuje u interdisciplinarnom timskom radu kao psiholog, da se koristi psihološkim instrumentarijumom u različitim oblastima psihologije. Studijski program je takođe osnova za nastavak studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i veština.

Na studijskom programu Psihologija stiču se sledeća zvanja:

 • na osnovnim akademskim studijama stiče se zvanje: Diplomirani psiholog;
 • na master studiju: Master psiholog.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog