Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Niš
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Filozofski fakultet je osnovan 1971. godine kao akademska jedinica Univerziteta u Nišu, sa dosta složenom akademskom strukturom koja obuhvata naučne i obrazovne programe iz humanističkih i prirodnih nauka. Unutrašnja organizacija koja je zahtevala više obazrivosti u sprovođenju osnovne misije Fakulteta održala se do oktobra 1999. godine kada su se Odsek za fizičku kulturu i tri odseka za prirodne nauke razvila u nezavisne institucije. To je omogućilo transformaciju matičnog fakulteta u integrisaniju akademsku jedinicu. Godine 2001. obeležena je trideseta godišnjica Fakulteta sa novim obrazovnim i naučnim izgledom, suštinski fokusiranim na filološko-filozofske discipline, dopunjenim Odsekom za umetnost, koji će prerasti u nezavisni fakultet 2003. godine.

Danas Filozofski fakultet ima dvanaest departmana koji predstavljaju nastavne baze za realizaciju 32 studijska programa na svim nivoima studija: Anglistika, Istorija, Komunikologija i novinarstvo, Nemački jezik i književnost, Pedagogija, Psihologija, Socijalna politika i socijalni rad, Sociologija, Srbistika, Ruski jezik i književnost, Filozofija, Francuski jezik i književnost. U realizaciji nastave učestvuje i Centar za strane jezike, a na Fakultetu postoje i centri i laboratorije u okviru kojih se odvija naučnoistraživački rad. Važnu podršku nastavnom i naučnoistraživačkom radu pružaju Biblioteka, Računarski centar, kao i Izdavački centar.

Stručni organi Fakulteta su Izborno veće i Nastavno-naučno veće, a predloge odluka fakultetskim većima upućuju veća departmana, centara i Veće doktorskih studija.

Savet fakulteta je glavno telo upravljanja, dok Fakultetom rukovodi dekan. Kabinet dekana i prodekani zaduženi su za organizaciona pitanja. Sekretarijat Fakulteta sastoji se od stručnih službi koje se bave finansijama, pravnim aspektima, studentskim pitanjima, tehničkim održavanjem. Na Fakultetu postoje i Kancelarija za razvoj karijere i podršku studentima i Kancelarija za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju koje studentima i nastavnom osoblju pružaju podršku u okviru svog delokruga rada.

Fakultet ima oko 240 zaposlenih (nastavnici, saradnici, istraživači i nenastavno osoblje), a broj studenata doseže 4000.

Osnovna obaveza Filozofskog fakulteta je da organizuje i sprovodi studijske programe koji vode do sticanja diplome osnovnih, master i doktorskih akademskih studija. Osim toga, Fakultet promoviše različite oblike osnovnih i razvojnih istraživanja, a bavi se i drugim problemima koji se odnose na obrazovanje, nezavisno ili u saradnji sa drugim akademskim, istraživačkim i drugim organizacijama i institucijama.

Studijski programi

U okviru 12 departmana postoji 32 akreditovana studijska programa: 

1. Anglistika

 • Osnovne akademske studije Anglistike
 • Master akademske studije Anglistike
 • Doktorske akademske studije Filologije

2. Istorija

 • Osnovne akademske studije Istorije
 • Master akademske studije Istorije
 • Doktorske akademske studije Istorije

3. Komunikologija i novinarstvo

 • Osnovne akademske studije Novinarstva
 • Osnovne akademske studije Komuniciranja i odnosa sa javnošću
 • Master akademske studije Komunikologije
 • Doktorske akademske studije Mediji i društvo

4. Nemački jezik i književnost

 • Osnovne akademske studije Nemačkog jezika i književnosti
 • Master akademske studije Nemačkog jezika i književnosti
 • Doktorske akademske studije Filologije

5. Pedagogija

 • Osnovne akademske studije Pedagogije
 • Master akademske studije Pedagogije
 • Doktorske akademske studije Pedagogije

6. Psihologija

 • Osnovne akademske studije Psihologije
 • Master akademske studije Psihologije
 • Doktorske akademske studije Psihologije

7. Ruski jezik i književnost

 • Osnovne akademske studije Ruskog jezika i književnosti
 • Master akademske studije Ruskog jezika i književnosti
 • Doktorske akademske studije Filologije

8. Socijalna politika i socijalni rad

 • Osnovne akademske studije Socijalne politike i socijalnog rada
 • Master akademske studije Socijalnog rada

9. Sociologija

 • Osnovne akademske studije sociologije 
 • Master akademske studije sociologije 
 • Master akademske studije Sociolog u socijalnoj zaštiti 
 • Doktorske akademske studije sociologije 

10. Srbistika

 • Osnovne akademske studije Srbistike
 • Master akademske studije Srbistike
 • Doktorske akademske studije Srbistike

11. Filozofija

 • Osnovne akademske studije Filozofije
 • Master akademske studije Filozofije
 • Doktorske akademske studije Filozofije

12. Francuski jezik i književnost

 • Osnovne akademske studije Francuskog jezika i književnosti
 • Master akademske studije Francuskog jezika i književnosti
 • Doktorske akademske studije Filologije

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog