Prijemni.rs
Maturang
 • Građevinski fakultet u Subotici
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11


Građevinski fakultet Subotica

 

O Fakultetu

U Subotici je 22.04.1974. godine u sklopu Univerziteta u Novom Sadu osnovan Građevinski fakultet. Fakultet je izrastao u savremenu obrazovno-naučnu instituciju, sa nastavom na srpskom i delom na mađarskom jeziku, na osnovnim akademskim i strukovnim studijama, te diplomskim i doktorskim. Fakultet ima uspešnu saradnju sa drugim fakultetima, institutima i građevinskom operativom.

Fakultet je smešten u novoj zgradi, koju su u saradnji sa profesorima projektovali njegovi prvi studenti kroz svoje diplomske radove. Objekat raspolaže savremenim učionicama, amfiteatrom, laboratorijama, računarskim kabinetom i bibliotekom sa preko 7000 stručnih naslova.

Građevinski fakultet Subotica

 

Studijski programi

Studijski programi na Građevinskom fakultetu Subotica ostvaruju se u akademskoj godini od 1. oktobra do 30. septembra naredne godine u okviru zimskog i letnjeg semestra i u potpunosti su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Prvi korak ka uvođenju "Bolonjske deklaracije" na našem fakultetu učinjen je 2002/2003. godine sa tada novim VI nastavnim planom i programom. Ova deklaracija čini okosnicu jedinstvenog evropskog univerzitetskog prostora. Građevinski fakultet u Subotici je do tada bio jedini građevinski fakultet u zemlji koji je počeo prilagođavati svoj nastavni plan i program prema novim evropskim standardima.

Suštinske prednosti tog nastavnog plana je bilo skraćenje studija sa 5 na 4 godine, smanjenje nedeljnog fonda nastave sa 30 na 24-26 sati, uvođenje jednosemestralnih predmeta i uvođenje izbornih predmeta. Od 2006/2007. akademske godine uvodi se kreditni sistem studiranja sa inoviranim studijskim programom. Planovi su bili uvođenje izbornih predmeta na svim godinama a cilj promena bilo je kraće i efikasnije studiranje, pri čemu bi studenti, između ostalog, dobili priliku za pojedinačno specifično profilisanje kroz izborne predmete.

Maja 2008. godine Građevinski fakultet Subotica uspešno je proveo proces akreditacije ustanove i studijskih programa u prvom akreditacionom ciklusu. Bili smo među prvim akreditovanim fakultetima i prvi akreditovani građevinski fakultet u Srbiji.

Građevinski fakultet Subotica

Fakultet u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje studente na studijske programe: 

U 3 semestru studijskog programa Građevinarstvo, studenti mogu po želji da upišu jedan od sledećih studijskih modula:

 • Konstrukcije,
 • Hidrotehnika i vodno inženjestvo okoline,
 • Saobraćajnice,
 • Arhitektonsko inženjerstvo.

Po završetku osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od studijskog programa, student stiče zvanje diplomirani inženjer građevinarstva odnosno diplomirani inženjer geodezije.

Nakon završetka osnovnih akademskih studija moguće je nastaviti studije na master akademskim studijama koje traju 1 godinu. Po odbrani završnog rada dobija se naziv master, diplomirani inženjer građevinarstva. Uslov za upis ovih studija je završen srodni fakultet i osvojenih 240 kreditnih bodova.

 

Studentski smeštaj i ishrana

Studentski dom Ivo Lola Ribar

U oviru Studentskog centra Subotica nalaze se dva studentska doma:

 • Dom studenata "Ivo Lola Ribar" (stari dom)
 • Dom studenata "Bosa Milićević" (novi dom)

Ukupni smeštajni kapacitet je 765 kreveta. Oko 70% studenata koji konkurišu dobiju mesto u domu. Prednosti smeštaja u domu su: izuzetno je jeftin, nemate gazde, okruženi ste svojom generacijom, veliki broj događaja, žurki...., smeštaj je zadovoljavajući i može se učiti. Doduše komfor nije kao kad iznajmite svoj stan, ali to zahteva i veće izdatke.

Kancelarije studentskog centra se nalaze u novom domu, a telefon je: 546-637. U toku školske godine student plaća dotiranu cenu stanarine od oko 1500 dinara mesečno u zavisnosti od broja kreveta u sobi i kategorije sobe i doma. U ovu cenu uračunati su troškovi vode i struje, a telefon se plaća. U letnjem periodu (jul/avgust) studenti imaju prava da ostanu u domu, ali plaćaju dom po ekonomskoj ceni.

Pravo da konkurišu za mesto u domu imaju samo studenti koji se finansiraju iz budžeta. Prilikom rangiranja studenata za mesto u domu uzimaju se u obzir uspeh u studiranju kao i prihod po članu domaćinstva studenta. Obrasce potrebne za konkurs student može da nabavi na fakultetu. Prvi obrasci se odnose na uspeh u studijama i potvrdu o upisu godine i overavaju se na fakultetu. Drugi obrazac je potvrda o mesečnim prihodima i overava se u opštini u mestu stanovanja. Sređena dokumenta se predaju studentskoj službi na fakultetu, a liste sa rezultatima se objavljuju po fakultetima. Brucoši prijave za dom podnose u septembru, dok studenti ostalih godina za dom konkurišu tokom oktobra i eventualno početkom novembra.

 

Studentska menza - Restoran 2

U Subotici postoje 2 studentska restorana:

 • Restoran 1 (pored novog doma)
 • Restoran 2 (pored starog doma).

Pravo na ishranu u studentskim restoranima po dotiranoj ceni imaju samo studenti koji se finansiraju iz budžeta. Na blagajnama studentskih domova student treba da podigne zahtev za abonentsku kartica (ponesite index sa overenim semestrom) koju overava na fakultetu. Sa overenim zahtevom student se vraća na blagajnu doma (obavezno tamo gde je uzeo zahtev), sa indeksom i dvema fotografijama 3,5 x 2,5 cm i plaća taksu. Kada dobijete abonentsku imajte u vidu da, ako je izgubite, neće vam biti izdata nova. Neophodan vam je i žeton za pribor. Ako njega izgubite, prosto kupite novi. 

Sufinansirajuci i samofinansirajuci studenti imaju pravo na ishranu po ekonomskoj ceni koja je veća od dotirane, ali ipak predstavlja relativno jeftin vid ishrane. 

Detaljnije informacije možete pronaći na web sajtu Studentskog centra www.scsu.org.rs.

 

Studentske organizacije

Osim nastavno-administrativnog osoblja, čija je osnovna delatnost pružanje kvalitetnih usluga u oblasti obrazovanja, na Građevinskom fakultetu postoje i dve studentske organizacije, koje deluju nezavisno i samostalno sa pravom udruživanja sa drugim organizacijama studenata. To su Savez studenata Građevinskog fakulteta (SSGF) u koji je učlanjeno preko 90% studenata i Studentski Parlament (SP).

Obe organizacije su interesnog karaktera, koje brinu i unapređuju položaj studenata na fakultetu i omogućuju saradnju sa drugim fakultetima, savezima ili unijama u zemlji i inostranstvu. Član saveza/unije može postati svaki student Građevinskog fakulteta, koji dobrovoljno, slobodno izraženom voljom i prihvatanjem programa i Statuta pristupa organizaciji.

Ciljevi i zadaci studentskog organizovanja na fakultetu su:

 • Obezbeđenje optimalnih uslova za učenje (udžbenici, praktikumi, pristup korišćenju računara i internet mreže, mogućnost štampanja i plotovanja grafičkih i diplomskih radova, mogućnost korišćenja opreme za prezentaciju radova i slično).
 • Ostvarivanje prava studenata definisanih Statutom Građevinskog fakulteta preko predstvanika studenata u radu nastavno naučnog veća i saveta fakulteta
 • Organizovanje studentskih susreta (brucošijade, građevinijade). Obezbeđenje sportskih terena za pripremu studentskih sportskih susreta. Pohvalno je da su studenti Građevinskog fakulteta u Subotici na Građevinijadi 2003. osvojili ekipno prvo mesto u kvizu znanja.
 • Ostvarivanje međufakultetske saradnje studenata u zemlji i inostranstvu.

Studenti, koji žele da putuju, da upoznaju nove kulture i nove prijatelje, koji žele da usavršavaju strane jezike, mogu to ostavriti preko jedne od tri međunarodne organizacije čiji su SSGF i SP članovi:

 • IACES – međunarodna organizacija studenata građevine koja omogućava da se provede nedelju dana u nekom od evropskih gradova i da se učestvuje na predavanju ili seminaru iz oblasti građevine.
 • AEGEE – najveća multidisciplinarna evropska studentska organizacija koja okuplja studente svih fakulteta. Pruža neograničene mogućnosti za putovanje i učenje stranih jezika.
 • IAESTE – međunarodna organizacija studenata tehničkih nauka, koja omogućava da se provede 6-12 meseci u inostranstvu radeći u nekoj građevinskoj kompaniji. Obezbeđen je smeštaj, ishrana i mesečni džeparac.

Osim navedenih organizacija i Građevinski fakultet se direktno uključuje u organizovanje boravka studenata na usavršavanju. U protekle dve godine, fakultet je za 5 studenata omogućio jednomesečne plaćene boravke na stručnom usavršavanju u vodećoj građevinskoj kompaniji KESZ u Republici Mađarskoj. 


Građevina je višedisciplinarna oblast koja zahteva znanje iz različitih naučnih i tehničkih oblasti. Tokom studija, studenti se upoznaju sa fundamentalnim principima građevinarstva, građevinskim materijalima, strukturama, projektovanjem i upravljanjem projektima. Kroz praktičnu obuku, studenti stiču veštine u primeni teorije na konkretnim građevinskim projektima.

Kada diplomiraju, otvaraju se brojne karijerne mogućnosti za građevinske inženjere. Oni mogu raditi u različitim sektorima i industrijama, od javnog i privatnog sektora do građevinskih kompanija i konsultantskih firmi. Građevinski inženjeri su neophodni za planiranje, projektovanje, izgradnju i održavanje različitih građevinskih objekata.

Karijerne mogućnosti diplomiranih studenata građevine

Industrija građevine pruža stabilnost i mogućnosti za rast i razvoj karijere. Ovaj sektor je vitalan za ekonomski napredak i infrastrukturno unapređenje. Diplomci građevine mogu naći posao u mnogim industrijama.

 • Građevinske kompanije su ključni igrači u industriji, uključujući izgradnju stambenih, komercijalnih i industrijskih objekata. Kao građevinski inženjer, možete raditi na projektima izgradnje zgrada, mostova, puteva i drugih infrastrukturnih objekata. Posao obuhvata planiranje projekata, nadzor izgradnje, upravljanje resursima i saradnju sa drugim stručnjacima;
 • Konsultantske firme pružaju stručno savetovanje i podršku u raznim fazama građevinskih projekata. Kao građevinski inženjer, možete raditi kao konsultant za projektovanje, nadzor izvođenja radova, upravljanje kvalitetom ili procenu vrednosti projekta. Ove pozicije zahtevaju analitičke veštine, sposobnost rešavanja problema i komunikacijske veštine;
 • Javni sektor: Vlade i državne agencije igraju važnu ulogu u razvoju infrastrukture i urbanih projekata. Diplomirani građevinski inženjeri mogu raditi u gradskim upravama, ministarstvima građevine ili agencijama za planiranje. Posao može obuhvatati razvoj i implementaciju javnih projekata, upravljanje urbanim prostorom i nadzor izgradnje;
 • Naučno-istraživački sektor: Postoji mogućnost da se bavite istraživanjem i razvojem u oblasti građevine. Možete raditi u univerzitetskim istraživačkim centrima ili institutima koji se bave naprednim tehnologijama građevinskih materijala, održivim građevinarstvom ili inovacijama u građevinskoj industriji;
 • Diplomci građevine imaju priliku da započnu sopstvene građevinske kompanije ili konsultantske firme. Ova opcija omogućava vam da samostalno upravljate projektima, angažujete tim stručnjaka i razvijate sopstvene ideje u industriji građevine.

Neizostavno je spomenuti da je industrija građevine ključna za ekonomski razvoj, a potreba za građevinskim stručnjacima je kontinuirano velika. Građevinski inženjeri su traženi širom sveta, a njihov rad ima značajan uticaj na našu svakodnevicu.

Savremena tehnologija i građevina

Savremene tehnologije su donele nove karijerne mogućnosti u građevinskoj industriji, gde su IT rešenja postala neizostavan deo mnogih procesa. Navešćemo nekoliko novih karijera u građevini koje su se razvile zahvaljujući primeni savremenih IT rešenja.

BIM menadžer

BIM (Building Information Modeling) menadžer je stručnjak koji upravlja procesom kreiranja BIM modela, upravljanjem i koordinacijom njime. BIM menadžeri koriste sofisticirane softvere i alate za razvoj detaljnih digitalnih modela građevinskih objekata, omogućavajući efikasnije planiranje, projektovanje i izgradnju.

GIS stručnjak

GIS (Geografski informacioni sistemi) stručnjak koristi geoprostorne podatke i tehnologiju za analizu i upravljanje građevinskim projektima. Oni kreiraju digitalne mape i prostorne analize koje pomažu u identifikaciji najboljih lokacija za izgradnju, u planiranju transportne infrastrukture i optimizaciji resursa.

Softverski inženjer za građevinske aplikacije

Ovi stručnjaci razvijaju i održavaju softverska rešenja koja podržavaju građevinske procese. Oni kreiraju alate za planiranje projekata, upravljanje troškovima, praćenje napretka i druge aplikacije koje olakšavaju rad u građevinskoj industriji.

Stručnjak za upravljanje podacima o građevinskim projektima

Sa velikim količinama podataka generisanim tokom građevinskih projekata, stručnjaci za upravljanje podacima igraju ključnu ulogu u organizaciji i analizi tih podataka. Oni koriste napredne alate i tehnike za prikupljanje, obradu i interpretaciju podataka, pružajući relevantne informacije za donošenje odluka i optimizaciju projekata.

Inženjer za pametne građevine

Inženjeri za pametne građevine se bave integracijom tehnoloških sistema u građevinske objekte kako bi se poboljšala funkcionalnost, energetska efikasnost i sigurnost. Oni su odgovorni za projektovanje i implementaciju sistema pametne kuće, automatizaciju objekata, sigurnosne sisteme i druge tehnološke infrastrukture.

Nove karijerne mogućnosti u građevini koje su povezane sa IT rešenjima pružaju širok spektar mogućnosti za studente koji se obrazuju u ovoj oblasti. Uz napredak tehnologije, ove pozicije postaju sve važnije u građevinskoj industriji i omogućavaju stručnjacima da budu inovativni, efikasni i konkurentni na tržištu rada.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog