Prijemni.rs
Maturang
 • Građevinski fakultet u Subotici
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11


O Fakultetu

U Subotici je 22.04.1974. godine u sklopu Univerziteta u Novom Sadu osnovan Građevinski fakultet. Fakultet je izrastao u savremenu obrazovno-naučnu instituciju, sa nastavom na srpskom i delom na mađarskom jeziku, na osnovnim akademskim i strukovnim studijama, te diplomskim i doktorskim. Fakultet ima uspešnu saradnju sa drugim fakultetima, institutima i građevinskom operativom.

Fakultet je smešten u novoj zgradi, koju su u saradnji sa profesorima projektovali njegovi prvi studenti kroz svoje diplomske radove. Objekat raspolaže savremenim učionicama, amfiteatrom, laboratorijama, računarskim kabinetom i bibliotekom sa preko 7000 stručnih naslova.

Studijski programi na Građevinskom fakultetu Subotica ostvaruju se u akademskoj godini od 1. oktobra do 30. septembra naredne godine u okviru zimskog i letnjeg semestra i u potpunosti su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Prvi korak ka uvođenju "Bolonjske deklaracije" na našem fakultetu učinjen je 2002/2003. godine sa tada novim VI nastavnim planom i programom. Ova deklaracija čini okosnicu jedinstvenog evropskog univerzitetskog prostora. Građevinski fakultet u Subotici je do tada bio jedini građevinski fakultet u zemlji koji je počeo prilagođavati svoj nastavni plan i program prema novim evropskim standardima.

Suštinske prednosti tog nastavnog plana je bilo skraćenje studija sa 5 na 4 godine, smanjenje nedeljnog fonda nastave sa 30 na 24-26 sati, uvođenje jednosemestralnih predmeta i uvođenje izbornih predmeta. Od 2006/2007. akademske godine uvodi se kreditni sistem studiranja sa inoviranim studijskim programom. Planovi su bili uvođenje izbornih predmeta na svim godinama a cilj promena bilo je kraće i efikasnije studiranje, pri čemu bi studenti, između ostalog, dobili priliku za pojedinačno specifično profilisanje kroz izborne predmete.

Maja 2008. godine Građevinski fakultet Subotica uspešno je proveo proces akreditacije ustanove i studijskih programa u prvom akreditacionom ciklusu. Bili smo među prvim akreditovanim fakultetima i prvi akreditovani građevinski fakultet u Srbiji.

Studijski programi

GFS nudi osnovne, master i doktorske studije na dva studijska programa:

 • građevinarstvo,
 • geodezija.

Studijski program osnovnih akademskih studija Građevinarstvo

Osnovne akademske studije za sticanje zvanja diplomirani inženjer građevinarstva traju 4 godine i nose 240 ESPB. Prva 3 semestra osnovih studija na građevinskom odseku su zajednička za sve smerove. Nakon završenog 3. semestra studenti biraju jedan od 4 studijska modula, gde imaju priliku da steknu šira znanja i kompetencije iz oblasti povezanih sa njihovom specijalizacijom:

 • Konstrukcije
 • Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline
 • Saobraćajnice
 • Arhitektonsko inženjerstvo

Studijski program osnovnih akademskih studija Geodezija

Osnovne akademske studije za sticanje zvanja diplomirani inženjer geodezije traju 4 godine i nose 240 ESPB. Studijski program Geodezija pruža studentima znanja iz oblasti projektovanja i izvođenja geodetskih radova, kao što su: razvijanje geodetskih mreža, projektovanje i upravljanje geografskim informacionim sistemima, izvođenje premera, poslovi vezani za katastar i upravljanje prostorom, projektovanje i izvođenje poslova u oblasti inženjerske geodezije. Završetkom osnovnih akademskih studija stiče se uslov za dobijanje odgovarajućeg ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je stvaranje inženjera koji će imati solidno opšte akademsko obrazovanje (projektovanje, strani jezici, veze geodezije i srodnih inženjerskih disciplina i sl.), čvrstu podlogu iz teorijsko-metodoloških oblasti (matematike, fizike, geoinformatike, teorijske geodezije), kao i pouzdana znanja iz naučno stručnih i stručno-aplikativnih oblasti geodezije.

Studijski program master akademskih studija Građevinarstvo

Drugi stepen studija – master akademske studije, za sticanje zvanja master inženjera građevinarstva (60 ESPB) izvodi se na master studijama, koje traju jednu godinu. Studenti koji završe master studije imaju ukupno 300 ESPB bodova.

Studenti se shodno svojim afinitetima, opredeljuju za jedan od modula:

 • Modul Arhitektonsko inženjerstvo – projektovanje
 • Modul Betonske konstrukcije
 • Modul Metalne konstrukcije
 • Modul Saobraćajnice
 • Modul Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline

Studijski program master akademskih studija Geodezija

Drugi stepen studija – master akademske studije, za sticanje zvanja master inženjera geodezije (60 ESPB) izvodi se na master studijama, koje traju jednu godinu. Studenti koji završe master studije imaju ukupno 300 ESPB bodova.

Studijski program doktorskih akademskih studija Građevinarstvo

Doktorske akademske studije „Građevinarstvo“ traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.

Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta i oblasti studijskog istraživačkog rada koje će polagati odnosno izučavati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti i olasti studijskog istraživačkog rada se biraju iz ponuđenih grupa na samom studijskom programu.

Studije na doktorskim studijama se organizuju kroz nastavu, naučni rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) izvodi se kao grupna ili individualna (mentorska). Grupna nastava izvodi se ukoliko na jednom predmetu ima pet ili više studenata, odnosno ako je ovakav vid nastave neophodno organizovati zbog prirode (karaktera) predmeta. Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovati donosi Rukovodilac doktorskih studija uz saglasnost komisije za kvalitet studijskog programa.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog