Prijemni.rs
Maturang
 • Panevropski Univerzitet Apeiron

O Fakultetu

Panevropski univerzitet "APEIRON" je obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i master studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. 

Univerzitet takođe obavlja osnovna i primijenjena istraživanja u matičnim naučnim oblastima akreditovanih studijskih programa, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti. Panevropski univerzitet “APEIRON” je nastavno-naučna, neprofitna visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja svoju djelatnost obavlja na osnovu licenci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Sjedište Univerziteta je u Banjoj Luci, gdje je smješten studentski kampus kapaciteta 6.000 m2 zatvorenog prostora i 9.100 m2 okolnog uređenog zemljišta. U ovom prostoru, koji je opremljen sa najsavremenijom edukativnom opremom i učilima, računarskom i telekomunikacionom opremom, locirana su dva amfiteatra, više desetina učionica, kabineti za profesore, biblioteka i čitaonica, prostorije rektorata i uprave univerziteta, prostorije dekanata svih fakulteta, administrativne kancelarije i studentske službe Univerziteta, kabineti za bazične medicinske nauke i laboratorije za hemiju, fizikalnu hemiju, kliničku hemiju i biohemiju, Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije i učenje na daljinu, dva kabineta za informatiku, Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“. 

Prostor unutar učionica je organizovan tako da podstiče interaktivan rad studenata i nastavnika, a sve učionice su digitalizovane i opremljene za izvođenje studija učenja na daljinu sa standardnom ugrađenom opremom za tele-confrencing i video-streaming-om na internetu iz svake učionice (standardna oprema svake učionice je IP video-kamera, širokopojasni stacionarni mikrofon, multimedijani računar za akviziciju i digitalizaciju svih ulazno-izlaznih sadržaja u/iz učionice, projekcioni uređaj i projekcioni panel). Sva predavanja se snimaju, digitalizuju i katalogiziraju u informacionom sistemu učenja na daljinu, omogućavajući studentima da u bilo koje vrijeme i sa udaljenih lokacija pregledaju bilo koju nastavnu jedinicu.

Studijski programi

Panevropski univerzitet je registrovan i organizovan kao integralni univerzitet. Organizacione jedinice Univerziteta nemaju status pravnog lica. Kao organizacione jedinice za ostvarivanje obrazovnih naučno-istraživačkih i drugih edukativnih djelatnosti Panevropski univerzitet "APEIRON" na osnovnim studijama prvog ciklua, master studijama drugog ciklusa i doktorskim studijima trećeg ciklusa organizuje fakultete i/ili studijske programe, institute, katedre, odjeljenja (filijale) i strukovne akademije. Organizacione jedinice u sastavu Panevropskog univerziteta "APEIRON":

1. Fakultet poslovne ekonomije (College of Modern Management) sa studijskim programima:

 • Preduzetnički menadžment - 180/240 ECTS
 • Menadžment javne uprave - 180/240 ECTS
 • Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 180/240 ECTS
 • Preduzetnički menadžment - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Ekonomija - Studijski modul: Poslovno upravljanje u logistici - 180 ECTS (doktorske studije trećeg ciklusa)

2. Fakultet pravnih nauka (Law College) sa studijskim programima:

 • Opšte-pravni studijski program - 180/240 ECTS
 • Poslovno pravo - 180/240 ECTS
 • Opšte-pravni studijski program - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)

3. Fakultet informacionih tehnologija (College of Information Technologies) sa studijskim programima:

 • Poslovna informatika - 180/240 ECTS
 • Nastavnička informatika - 180/240 ECTS
 • Računarska multimedija i grafika - 180 ECTS
 • Inženjering informacionih tehnologija sa usmjerenjima:

1. Programiranje i softversko inženjerstvo - 180/240 ECTS
2. Računarska bezbjednost i zaštita informacija - 180/240 ECTS

 • Poslovna informatika - inženjering informacionih tehnologija - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici - 180 ECTS (doktorske studije trećeg ciklusa)

4. Fakultet zdravstvenih nauka (College of Health Sciences) sa studijskim programima:

 • Sestrinstvo - 180/240 ECTS
 • Fizioterapija i radna terapija - 180/240 ECTS
 • Sanitarni inženjering - 180/240 ECTS
 • Menadžment u zdravstvu - 180/240 ECTS
 • Laboratorijsko-medicinski inženjering - 180/240 ECTS
 • Sestrinstvo - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Sanitarni inženjering - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Menadžment u zdravstvu - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)

5. Fakultet sportskih nauka (College of Sport Sciences) sa studijskim programima:

 • Sportski menadžment - 180/240 ECTS
 • Sportski trener - 180/240 ECTS
 • Pedagoško-nastavni studijski program u sportu - 240 ECTS
 • Sportski menadžment - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Sport u ciljanim grupama - 60 ECTS (master studije drugog ciklusa)

6. Fakultet filoloških nauka (College of Philology) sa studijskim programima:

 • Ruski jezik - 240 ECTS
 • Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika - 180 ECTS
 • Ruski jezik - 60 ECTS (master studije drugog ciklusa)
 • Ruski jezik i književnost - 180 ECTS sa usmjerenjima:

1. Lingvistika i književne studije (doktorske studije trećeg ciklusa)
2. Kulturološko-civilizacijski okvir ruskog jezika i književnosti (doktorske studije trećeg ciklusa)

7. Saobraćajni fakultet (College of Traffic Engineering ) sa studijskim programom:

 • Drumski saobraćaj i transport - 180/240 ECTS
 • Saobraćaj i transport - 60/120 ECTS (master studije drugog ciklusa)

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog