Prijemni.rs
Maturang
  • Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Studentski domovi

  • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica 

Studiranje prava je izazov, ali je istovremeno i veoma zanimljivo. To je oblast koja se bavi sistemom pravnih normi, pravnim pravilima i pitanjima koja se odnose na pravosuđe, advokaturu i druga zanimanja koja su povezana sa zakonom i pravom. Ako ste zainteresovani za studiranje prava, verovatno se pitate šta se zapravo uči na fakultetu i koji su benefiti od studiranja ove oblasti.

Tokom studiranja prava, studenti će naučiti kako da analiziraju i primenjuju pravne norme, uočavaju probleme u pravnom sistemu, rade na rešavanju slučajeva i donose odluke u pravnoj oblasti. Takođe, studenti će razvijati veštine kritičkog mišljenja, pisanja i verbalne komunikacije. Ovo je veoma važno, jer je većina poslova u pravnoj oblasti povezana sa kritičkim razmišljanjem i jasnim izražavanjem. Ukoliko vas interesuje kako izgleda studirati pravne nauke iz ugla studenta prava, pročitajte sledeći intervju.

Karijerne mogućnosti za studente prava

Kada diplomirate, otvara se mnogo mogućnosti u pravnoj oblasti. Možete se baviti advokaturom; raditi u sudstvu, državnim organima, međunarodnim organizacijama ili kao pravni savetnik u velikim kompanijama.

Pored ovih tradicionalnih karijera, postoje i druge zanimljive mogućnosti. Na primer, diplomci pravnih nauka mogu raditi u nevladinim organizacijama, u oblasti intelektualne svojine, u medijima, u tehnološkim kompanijama, u marketingu i mnogim drugim oblastima.

Ove industrije se konstantno razvijaju i napreduju. To znači da će diplomci imati priliku da rade u dinamičnom okruženju, učestvuju u interesantnim projektima i da se neprestano profesionalno razvijaju. Sada kada smo videli šta je sve moguće raditi, hajde da pogledamo konkretnije neke od pozicija koje su otvorene za diplomce pravnih nauka.

Advokat

Advokati su nezavisni pravni stručnjaci koji zastupaju klijente u sudskim postupcima ili daju pravne savete. Mogu raditi kao samostalni preduzetnici ili u advokatskim kancelarijama. Advokati mogu raditi u različitim pravnim područjima, uključujući krivično pravo, građansko pravo, porodično pravo, nasledno pravo, trgovinsko pravo i mnoga druga. Ovaj posao zahteva izvrsnu pravnu pismenost i sposobnost zastupanja klijenata, pregovaranja i rešavanja problema. Ova pozicija zahteva visoke komunikacione veštine i sposobnost da se brzo rešavaju pravni problemi.

Sudija

Sudije su pravni stručnjaci koji odlučuju o zakonskim pitanjima i rešavaju sudske sporove. Sudije mogu raditi u različitim vrstama sudova, kao što su opštinski, okružni ili viši sudovi, kao i u sudovima specijalizovanim za određene oblasti, kao što su trgovinski, radni ili krivični sudovi. Sudije se bave interpretacijom zakona, analizom dokaza i svedočenja, donošenjem odluka o sporovima i izricanjem kazni. Ovo je odgovoran posao koji zahteva izvrsnu pravnu pismenost, sposobnost analize i odlučivanja, i moralni integritet.

Notar

Notari su pravni stručnjaci koji overavaju javne isprave poput ugovora, testamenta, punomoćja i drugih. Notari se nalaze u javnim službama i obavljaju posao overavanja ovih dokumenata kako bi se osigurala njihova zakonitost i legitimnost. Notari takođe mogu pružati pravne savete i pružati usluge kao što su upis imovine, overavanje pečata i slično.

Korporativni pravnik

Korporativni pravnici su pravni stručnjaci koji se bave pravnim pitanjima u vezi sa poslovanjem organizacije. Korporativni pravnici mogu raditi u različitim vrstama organizacija, uključujući velike kompanije, mala preduzeća, neprofitne organizacije i druge. Ovi stručnjaci se bave pitanjima kao što su osnivanje preduzeća, priprema ugovora, zaštita intelektualne svojine, upravljanje zaposlenima, poslovne transakcije... Ovaj posao zahteva izvrsnu pravnu pismenost, sposobnost rada sa klijentima i sposobnost pregovaranja.

Na kraju, važno je napomenuti da je studiranje prava pravi izbor za one koji žele da steknu obrazovanje u oblasti koja podrazumeva mnoštvo karijernih mogućnosti i koja omogućava razvoj širokog spektra veština, kao što su analitičko razmišljanje, kritičko razmišljanje, te sposobnost argumentovanja i rešavanja problema.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog