Prijemni.rs
Maturang
 • Pravni fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Prošlo je više od pedeset godina od kada je Narodna skupština Narodne Republike Srbije donela Zakon o osnivanju Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Pola veka postojanja Fakulteta jeste tradicija na koju se sa razlogom može biti ponosan. Ovaj period bitno obeležava ideja o razvijanju Fakulteta u što kvalitetniju naučno obrazovnu instituciju. U ostvarivanju tog plemenitog cilja ugrađen je napor generacija profesora, studenata i zaposlenih na našem Fakultetu.

Ideja o Fakultetu kao vrhunskoj naučno obrazovnoj ustanovi bitno je određivala sve aspekte fakultetskog života. U ostvarivanju navedenog cilja skladno su se prožimali individualni napori zaposlenih sa kolektivnim osećajem o posebnoj odgovornosti Fakulteta za što kvalitetnije obrazovanje studenata i razvoj pravne nauke u celini.

Fakultet teži da i dalje bude optimalna sredina za razvoj uspešne univerzitetske karijere. Pažljivo je vršena selekcija najmlađeg, saradničkog kadra koji je uz podršku starijih kolega i uz dobre uslove za rad i napredovanje vremenom izrastao u priznate naučne autoritete. Stvoren je reprezentativan nastavnički kolektiv koji se stalno širi i obnavlja pre svega iz reda najuspešnijih studenata našeg Fakulteta. Na tako određenoj kadrovskoj osnovi moglo se uspešno odgovoriti na kompleksne i ponekad teške izazove koji su bili posledica tranzicionih promena i menjanja zatečenih društvenih struktura ali i potrebe da se pravničko obrazovanje usaglasi sa pretpostavljenim integracionim procesima naše države u širi evropski kontekst.

Fakultet se stalno menjao i prilagođavao zahtevima vremena, rukovođen spoljašnjim ali u znatno većoj meri sopstvenim razlozima. U svemu tome bilo je dovoljno odlučnosti ali i potrebne mere opreza. Nastavni planovi i programi su bili predmet konstantnog preispitivanja i usavršavanja, sve u težnji da se time odrede najkvalitetniji okviri pravničkog obrazovanja. Inoviranje nastavnih planova i programa praćeno je uporednim uvođenjem novih nastavnih metoda i pristupa, pre svega onih koji su posledica razvoja informacionih tehnologija. Ostvarena je saradnja sa nizom državnih institucija i ostalih relevantnih subjekata u kojima je moguće sticanje praktičnih pravničkih znanja i veština. Na samom Fakultetu uspešno deluje Pravna klinika a u posebnoj učionici koja je opremljena kao sudnica održavaju se simulacije suđenja. Podržane su i najraznovrsnije forme kojima se ostvaruje mobilnost studenata. Sticanje novih znanja i iskustava na drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu se pretežnim delom ostvaruje u bliskoj saradnji sa odgovarajućim studentskim organizacijama, uz snažnu materijalnu i moralnu podršku Fakulteta.

Kontinuirano je podstican i razvijan naučnoistraživački rad. Podržava se usavršavanje nastavnika i saradnika u zemlji i inostranstvu, uključujući učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Na samom Fakultetu postoje svi potrebni uslovi za uspešan naučni rad i usavršavanje. Posebno mesto pripada Biblioteci koja sa svojim knjižnim fondom predstavlja jednu od značajnijih ustanova ove vrste u oblasti društvenih nauka. Posebno je vredno spomenuti da obnavljanje bibliotečkog fonda nije prekidano ni u vremenu izuzetno lošeg materijalnog stanja Fakulteta. Bibliotečki fond je u potpunosti informatički obrađen i prilagođen potrebama naučnog rada. Fakultet je povezan sa najznačajnim pravnim bazama u zemlji i svetu i one su dostupne nastavnom kadru ali i studentima. Pored učešća u naučnoistraživačkim projektima koje ostvaruje posredstvom Ministarstva za nauku Fakultet uspešno razvija sopstvene projekte kao pogodnu formu stimulisanja naučnog rada nastavnika i saradnika. Rezultati istraživanja se pretežnim delom objavljuju u odgovarajućim publikacijama Izdavačkog centra od kojih se posebno izdvaja časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, sa tradicijom neprekidnog izlaženja od preko četrdeset godina.

Fakultet ima izuzetno bogatu, ponekad i višedecenijsku, saradnju sa brojnim pravnim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Ta saradnja je vremenom postajala sve intenzivnija i sadržajnija. Fakultet je osnivač Akademske zajednice državnih pravnih fakulteta preko koje se koordiniraju aktivnosti državnih fakulteta vezane za najznačajnija pitanja pravničkog obrazovanja.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

 • Pravo
 • Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi

Master akademske studije

 • Pravo 
 • Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi

Doktorske akademske studije

 • Pravo

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog