Prijemni.rs
Maturang
 • Pravni fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Prošlo je više od pedeset godina od kada je Narodna skupština Narodne Republike Srbije donela Zakon o osnivanju Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Pola veka postojanja Fakulteta jeste tradicija na koju se sa razlogom može biti ponosan. Ovaj period bitno obeležava ideja o razvijanju Fakulteta u što kvalitetniju naučno obrazovnu instituciju. U ostvarivanju tog plemenitog cilja ugrađen je napor generacija profesora, studenata i zaposlenih na našem Fakultetu.

dekanIdeja o Fakultetu kao vrhunskoj naučno obrazovnoj ustanovi bitno je određivala sve aspekte fakultetskog života. U ostvarivanju navedenog cilja skladno su se prožimali individualni napori zaposlenih sa kolektivnim osećajem o posebnoj odgovornosti Fakulteta za što kvalitetnije obrazovanje studenata i razvoj pravne nauke u celini.

Fakultet teži da i dalje bude optimalna sredina za razvoj uspešne univerzitetske karijere. Pažljivo je vršena selekcija najmlađeg, saradničkog kadra koji je uz podršku starijih kolega i uz dobre uslove za rad i napredovanje vremenom izrastao u priznate naučne autoritete. Stvoren je reprezentativan nastavnički kolektiv koji se stalno širi i obnavlja pre svega iz reda najuspešnijih studenata našeg Fakulteta. Na tako određenoj kadrovskoj osnovi moglo se uspešno odgovoriti na kompleksne i ponekad teške izazove koji su bili posledica tranzicionih promena i menjanja zatečenih društvenih struktura ali i potrebe da se pravničko obrazovanje usaglasi sa pretpostavljenim integracionim procesima naše države u širi evropski kontekst.

Fakultet se stalno menjao i prilagođavao zahtevima vremena, rukovođen spoljašnjim ali u znatno većoj meri sopstvenim razlozima. U svemu tome bilo je dovoljno odlučnosti ali i potrebne mere opreza. Nastavni planovi i programi su bili predmet konstantnog preispitivanja i usavršavanja, sve u težnji da se time odrede najkvalitetniji okviri pravničkog obrazovanja. Inoviranje nastavnih planova i programa praćeno je uporednim uvođenjem novih nastavnih metoda i pristupa, pre svega onih koji su posledica razvoja informacionih tehnologija. Ostvarena je saradnja sa nizom državnih institucija i ostalih relevantnih subjekata u kojima je moguće sticanje praktičnih pravničkih znanja i veština. Na samom Fakultetu uspešno deluje Pravna klinika a u posebnoj učionici koja je opremljena kao sudnica održavaju se simulacije suđenja. Podržane su i najraznovrsnije forme kojima se ostvaruje mobilnost studenata. Sticanje novih znanja i iskustava na drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu se pretežnim delom ostvaruje u bliskoj saradnji sa odgovarajućim studentskim organizacijama, uz snažnu materijalnu i moralnu podršku Fakulteta.

Kontinuirano je podstican i razvijan naučnoistraživački rad. Podržava se usavršavanje nastavnika i saradnika u zemlji i inostranstvu, uključujući učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Na samom Fakultetu postoje svi potrebni uslovi za uspešan naučni rad i usavršavanje. Posebno mesto pripada Biblioteci koja sa svojim knjižnim fondom predstavlja jednu od značajnijih ustanova ove vrste u oblasti društvenih nauka. Posebno je vredno spomenuti da obnavljanje bibliotečkog fonda nije prekidano ni u vremenu izuzetno lošeg materijalnog stanja Fakulteta. Bibliotečki fond je u potpunosti informatički obrađen i prilagođen potrebama naučnog rada. Fakultet je povezan sa najznačajnim pravnim bazama u zemlji i svetu i one su dostupne nastavnom kadru ali i studentima. Pored učešća u naučnoistraživačkim projektima koje ostvaruje posredstvom Ministarstva za nauku Fakultet uspešno razvija sopstvene projekte kao pogodnu formu stimulisanja naučnog rada nastavnika i saradnika. Rezultati istraživanja se pretežnim delom objavljuju u odgovarajućim publikacijama Izdavačkog centra od kojih se posebno izdvaja časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, sa tradicijom neprekidnog izlaženja od preko četrdeset godina.

Fakultet ima izuzetno bogatu, ponekad i višedecenijsku, saradnju sa brojnim pravnim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Ta saradnja je vremenom postajala sve intenzivnija i sadržajnija. Fakultet je osnivač Akademske zajednice državnih pravnih fakulteta preko koje se koordiniraju aktivnosti državnih fakulteta vezane za najznačajnija pitanja pravničkog obrazovanja.

Fakultet podržava sve vidove studentskog angažavanja, od onih koji su u uskoj vezi sa ostvarivanjem osnovne delatnosti do onih sportskog i za bav nog tipa. Postoji izuzetan stepen međusobnog razumevanja i podrške. U dužem periodu zapaženo je učešće naših studenata na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti retorike i simulacije suđenja. Godinama naši studenti ostvaruju veoma dobre rezultate na pravosudnim ispitima. Diplomirani studenti našeg Fakulteta se prepoznaju kao kvalitetni i uspešni pravnici u vršenju niza poslova, uključujući one najsloženije u oblasti pravosuđa i izvršne vlasti.

Najzad, Fakultet se razvija i deluje u okvirima jedne šire celine u koju je skladno integrisan i povezan. Kao deo Univerziteta u Novom Sadu Fakultet podržava i doprinosi ostvarivanju njegovih funkcija i afirmisanju akademskih sloboda i vrednosti.

Prof. dr Ranko Keča

Dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu


Pravo se često opisuje kao jedna od najkompleksnijih i najzahtevnijih oblasti studiranja, ali ujedno i jedna od najzanimljivijih. Studiranje prava vam pruža mogućnost da razumete osnovna pravna pitanja i naučite kako da primenjujete pravne principe u realnom svetu. Tokom studiranja prava, studenti uče o različitim zakonima, pravnim institucijama i procesima u pravosuđu i upoznaju se sa pravnim sistemom i različitim oblastima prava, uključujući građansko, krivično, radno, poresko i trgovačko pravo. Studenti će takođe razvijati svoje veštine pisanja, istraživanja i analize, kao i sposobnost kritičkog razmišljanja i zaključivanja.

Karijerne mogućnosti za studente pravnih oblasti

Diplomci pravnih fakulteta imaju širok spektar karijernih mogućnosti u različitim sektorima. Ova diploma pruža mnogo prednosti, kao što su veća verovatnoća zaposlenja, visoka plata i mogućnosti za profesionalni razvoj.

Po završetku studija, studenti prava se obično zapošljavaju u pravnom sektoru, uključujući advokatske kancelarije, pravna odeljenja kompanija, sudove i druge pravne ustanove. Pored toga, oni mogu pronaći posao i u nepravnom sektoru, kao što su vladine agencije, neprofitne organizacije, finansijske institucije i konsultantske firme. Neke od opcija za zapošljavanje diplomaca prava su:

Pravne kancelarije

Ovde se studenti obično zapošljavaju kao pripravnici ili advokati. Advokatske kancelarije pružaju različite usluge, kao što su savetovanje klijenata, priprema pravnih dokumenata i zastupanje u sudskim postupcima. Pripravnički staž u ovom sektoru je obično prvi korak ka karijeri advokata. Tokom pripravničkog staža, studenti mogu da se upoznaju sa različitim granama prava, uče kako da pišu pravne dokumente, sastavljaju ugovore i brane klijente u sudskim postupcima.

Državne institucije

Diplomirani studenti pravnih nauka mogu da rade u državnim institucijama kao što su sudovi, tužilaštva i ministarstva. U ovim ustanovama, diplomci se bave različitim zadacima, uključujući donošenje odluka o pravnim pitanjima, pripremu pravnih dokumenata i sprovođenje istraga.

Privredni sektor

Diplomci pravnih fakulteta takođe mogu da rade u privatnom sektoru, gde pružaju pravne savete i rešavaju pravne probleme kompanija. Ove pozicije mogu biti veoma raznovrsne, od upravnih i regulatornih poslova do pravnih zastupanja i rešavanja sporova.

Međunarodne organizacije

Diplomirani studenti pravnih nauka imaju mogućnost da rade u međunarodnim organizacijama, kao što su UN, Evropska unija i Međunarodni sud pravde. Ove organizacije imaju različite zadatke, od rešavanja sporova između država do podrške u postizanju globalnih ciljeva i rešavanju pitanja ljudskih prava.

Javni sektor

Diplomci pravnih fakulteta mogu da rade u javnom sektoru – u nevladinim i humanitarnim organizacijama. Ove organizacije se bave različitim pitanjima, od pružanja pravne pomoći siromašnim zajednicama do zaštite ljudskih prava i podsticanja društvene pravde.

Karijerni napredak u pravosuđu može biti spor i zahteva strpljenje, ali postoji mnogo mogućnosti za profesionalni razvoj. Diplomirani studenti pravnih nauka mogu da se odluče za postdiplomske studije, gde se stiče master ili doktorska titula, kao i da se posvete specijalizaciji u određenoj oblasti prava. Takođe mogu da se usavršavaju kroz različite seminare i kurseve kako bi stekli nova znanja i veštine.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog