Prijemni.rs
Maturang
  • Izbor fakulteta sa aspekta značenja deficitarnih zanimanja


U proteklih par godina, uz rastući trend koji beleži IT sektor, primetno je da za pojedina područja postoji veoma ograničeno, nedovoljno interesovanje budućih studenata. Na vodećoj liniji su, kao deficitarne na srpskom tržištu, grane medicine, zanimanja tehničke struke, discipline iz oblasti prirodnih nauka. 

Izbor fakulteta

Upravo zbog prethodnog, utvrđivanje zahteva pomenutih struka danas se smatra neminovnošću, a obavezom postaje da se ovim zanimanjima i njihovim pitanjima posveti puna pažnja. Osim što  je reč o delatnostima u kojima bi maturanti mogli da pronađu buduće zaposlenje, to su, pre svega, delatnosti koje imaju značajnu i istaknutu ulogu udruštvu. Kao takva, ona zahtevaju kompleksan i sistemski pristup, a činjenje razlike usmeravanjem ka rešavanju pomenutog problema već bi bilo ohrabrujuće.

Zarad pronalaženja profesije sa kojom će se baviti, učenici završne godine srednjih škola biraju iz niza mogućnosti. Delotvorno je izbor oblasti studiranja staviti u kontekst kasnijeg uklapanja u svet rada, zbog čega je neophodno održavati upoznatost sa aktuelnim stanjem, tj. informisanost, novostima i temeljnim ispitivanjem. Istovremeno, potrebno je u vidu imati i postizanje većeg zadovoljstva poslom, sa kojim nameravate da se bavite - sagledavanjem sebe. Pravi zadatak neće biti samo dati prednost stručnim znanjima koja su tržišno korisna. Treba biti spreman za procenu usklađenosti između pomenutih deficitarnih zanimanja i područja koja želite da istražite i obavljate prema vlastitim sklonostima. Primarni činilac izbora neke od pomenutih, traženih profesija trebalo bi da budu posedovane predispozicije i potencijal za njeno razumevanje.

Iako opredeljenje za neku od deficitarnih profesija sa sobom nosi svojstvo, tačnije prednost, izvodljivog i bržeg poslovnog angažovanja, uporedite vaše želje sa potrebama tržišta rada. Ukoliko neko od ovih zanimanja predstavlja kombinaciju atributa upravo onih predmeta sa kojima ste imali poteškoća tokom dosadašnjeg školovanja, konkretne poslove možete potpuno izbeći. Sa druge strane, usredsredite se na aktivnosti i stvari prema kojima imate pozitivno interesovanje, sigurni da ne gubite vitalan period života na kome se zasniva vreme studija.

Takođe, važno je uzeti u obzir da na raspolaganju imate različite vrste, ali i nivoe studija. Većina studenata se odlučuje za pohađanje osnovnih akademskih studija, nakon kojih mogu upisati master akademske studije, a ukoliko žele, i doktorske akademske studije. S druge strane, možete se odlučiti i za osnovne strukovne studije. Kao i kod akademskih, nakon osnovnih možete nastaviti master strukovne studije ili master specijalističke studije. Fundamentalna razlika između akademskih i strukovnih studija je pristup učenju. Akademske studije se najčešće fokusiraju na teorijske koncepte i istraživanja, dok strukovne studije daju primat praktičnom, primenljivom znanju. Dakle, pored želja i sposobnosti, kao i potreba tržišta rada, važno je razmisliti i o tipu studija koji bi vam najviše odgovarao. 

Mada podaci o kadrovima u nedostatku predstavljaju priliku za koju je dobro biti pripremljen, s obzirom na to da su u pitanju stipendirana zanimanja, maturanti, na rapolaganju imate još uvek dovoljno vremena za razmišljanje, vrednovanje rada i svega onog što je za vas važno.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: