Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 

1. Kakvu diplomu, odnosno zvanje, stičem na Ekonomskom fakultetu?

Po završetku četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani ekonomista, s naznakom naziva završenog studijskog programa.

Po završetku osnovnih studija, student može da nastavi obrazovanje na jednogodišnjim master studijama. Pri tome, poštujući promene afiniteta studenta, usmerenje master studija ne mora da bude identično usmerenju osnovnih studija. Nakon završetka master studija stiče se zvanje master ekonomista, s naznakom naziva završenog studijskog programa.

 

2. Koja srednja škola omogućuje upis na Ekonomski fakultet?

Pravo da upišu Ekonomski fakultet u Subotici imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja.

 

3. Pod kojim uslovima se upisuju državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu?

Prilikom prijavljivanja na konkurs, državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ukoliko se postupak nostrifikacije ne završi do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali u trenutku upisa nostrifikacija mora biti završena. 

Državljanin Republike Srbije koji je srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana prvog konkursnog roka nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku. Kandidat sam nostrifikuje svedočanstva nekog razreda ili diplomu u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. 

Državljanin Republike Srbije koji je srednju školu završio u inostranstvu, može se upisati na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, ako se kvalifikuje do broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog odlukom Vlade za tu kategoriju studenata. 

 

4. Pod kojim uslovima se upisuju pripadnici srpske nacionalne manjine?

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta. Ukoliko se postupak nostrifikacije ne završi do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali u trenutku upisa nostrifikacija mora biti završena. 

Kandidat sam nostrifikuje svedočanstva nekog razreda ili diplomu u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Diplome i svedočanstva iz Republike Srpske ne podležu postupku nostrifikacije i ekvivalencije. Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom (formular će blagovremeno biti objavljen na veb stranici fakulteta). 

 

5. Pod kojim uslovima se upisuju strani državljani?

Strani državljani imaju pravo učešća na konkursu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljani sami finansiraju svoje školovanje. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ukoliko se postupak nostrifikacije ne završi do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku, ali u trenutku upisa nostrifikacija mora biti završena. Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu dokaz: 

 • da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju, 
 • da vladaju jezikom studija, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

 

6. Kada i gde se podnosi prijava na Konkurs i koja dokumenta su potrebna?

Prijava na Konkurs se podnosi u Subotici, Segedinski put br. 9-11, u prostorijama Ekonomskog fakulteta, i na Odeljenjima u Novom Sadu i Bujanovcu, krajem juna, što će biti poznato objavljivanjem Konkursa za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija za važeću školsku godinu. 

Kandidati prilikom prijave podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu, ili se može popuniti i poslati elektronskim putem), kandidati podnose neoverene fotokopije dokumenata: 

 • svedočanstva četiri razreda završene četvorogodišnje srednje škole, 
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, 
 • ličnu kartu (koja se podnosi na uvid) i fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), 
 • dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita u iznosu od 7.300,00 dinara na tekući račun fakulteta 840-5334760-72 

Napomena: kandidatima koji su prethodno izvršili uplatu za pohađanje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita, uplaćeni troškovi za pripremnu nastavu, biće priznati za troškove polaganja prijemnog ispita. Da bi se ova uplata priznala, kandidati su dužni da prilikom predaje dokumentacije, dostave i navedenu uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati 

Prijavu na Konkurs kandidati podnose lično, a ukoliko su sprečeni, prijavu može, umesto njih, da obavi opunomoćeni, odnosno lice kome je kandidat dao specijalnu punomoć za obavljanje ove pravne radnje, overenu od za to nadležnog organa. 

 

7. Kada i gde se organizuje prijemni ispit?

Prijemni ispit se polaže u Subotici, Novom Sadu i Bujanovcu, početkom jula, po rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, a u skladu sa jedinstvenim Konkursom koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu. 

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš). 

 

8. Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu se polažu dva, od sledećih pet predmeta:

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Informatika
 4. Matematika
 5. Filozofija sa logikom.

Na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korišćenje sveski sa formulama (Zbirka matematičkih formula), ali isključivo onih koje se mogu kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta. 

Prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, kandidat bira predmete koje želi da polaže na prijemnom ispitu. 

Takođe, kandidatima će biti pružena mogućnost da se izjasne o redosledu svojih preferencija, po pitanju načina finansiranja, studijskog programa i lokacije studiranja. (dodatno uputstvo za popunjavanje prijavnog lista možete da pogledate i ovde). 

Naknadne izmene preferencija kandidata izraženih prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs, nakon objavljivanja preliminarne ili konačne rang-liste, nisu moguće. 

 

9. Iz koje literature se sprema prijemni ispit?

Literatura na osnovu koje se sastavljaju testovi za prijemni ispit i nastavni programi predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit, detaljno su opisani u Informativnom biltenu, a obuhvataju gradivo iz udžbenika za ekonomsku srednju školu i gimnaziju. Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita sadrži i zadatke sa prijemnog ispita iz prošlih godina. Posebno vam skrećemo pažnju da za polaganje prijemnog ispita za upis na Ekonomski fakultet ne postoji unapred pripremljena lista pitanja za prijemni ispit.

 

10. Gde mogu da kupim Informativni bilten za polaganje prijemnog ispita?

Elektronska verzija biltena se od ove godine može preuzeti besplatno na ovoj stranici:
Link za prijavu na mail listu i preuzimanje besplatnog informativnog biltena sa pitanjima sa prijemnog ispita 2016. godine >>

Bilteni od prethodnih godina se mogu kupiti u skriptarnicama Fakulteta, u Subotici i na Odeljenju u Novom Sadu, ili naručiti elektronskim putem. Više detalja >> 

 

11. Sistem bodovanja?

Kandidat može da osvoji ukupno 100 bodova. Od toga, najviše 40 na osnovu uspeha u srednjoj školi, a najviše 60 na osnovu postignutog uspeha na prijemnom ispitu (30 bodova po predmetu).

 

12. Koliko bodova je potrebno da bi se položio prijemni ispit?

Da biste položili prijemni ispit, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. Na primer, ako je kandidat na jednom predmetu, iz kojeg polaže prijemni ispit, osvojio 4 poena, a na drugom 10, kandidat nije položio prijemni ispit, iako je ukupan broj poena 14. Međutim, kombinacija 5 i 9 poena, znači da je kandidat položio prijemni ispit. Na osnovu uspeha u srednjoj školi kandidat može da ima najmanje 16 bodova. Da bi se kandidat upisao na Ekonomski fakultet, zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova postignutih na prijemnom ispitu, mora da bude najmanje 30.

 

13. Sa koliko bodova je prošlih godina vršen upis na teret budžeta?

Mesto na jedinstvenoj rang-listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih akademskih studija. 

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom, i ima više od 50 bodova. 

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do utvrđenog broja studenata i ima najmanje 30 bodova. 

Tabelarni prikaz minimalnog broja bodova koji je bio potreban za upis studija na teret budžeta u 2014., 2015. i 2016. godini. 

Studijski program

2014. 2015. 2016.
SU NS SU NS SU NS
Agrarna ekonomija i agrobiznis 87,26 93,84 85,76 87,70 79,04 87,82
Evropska ekonomija i biznis 89,52 94,00 93,36 89,76 65,28 88,20
Finansije, bankarstvo i osiguranje 76,24 95,26 55,02 86,50 71,84 90,82
Marketing 88,00 95,92 80,90 92,74 65,44 90,32
Menadžment 84,40 93,46 77,36 89,36 59,66 89,14
Poslovni informacioni sistemi 88,68 97,62 86,16 93,20 83,16 93,76
Računovodstvo i revizija 97,00 99,54 94,02 98,54 77,68 95,98
Trgovina 84,52 94,00 77,00 92,12 68,42 87,82

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog