Prijemni.rs
Maturang

GRE test


U savremenom, globalizovanom svetu sve veći broj mladih se opredeljuje za studiranje u inostranstvu. Razmene studenata predstavljaju idealan način za sticanje novih poznanstava, stvaranje mreže prijatelja širom sveta, upoznavanje novih običaja i kultura. Ova vrsta obrazovanja donosi brojne prednosti i dragocena iskustva koja će vam zasigurno ostati u sećanju.

GRE (General Record Examination) predstavlja standardizovan test engleskog jezika koji polažu studenti zainteresovani da nastave svoje obrazovanje u SAD i drugim zemljama širom sveta. Na osnovu vaših verbalnih, kvantitativnih i analitičkih veština vrši se izbor kandidata za upis na određeni fakultet. Ovaj ispit je jedan od najpriznatijih standardizovanih testova koji se polaže prilikom upisa na postdiplomske studije u inostranstvu, poput master i doktorskih studija.

GRE test osmislila je pre više od 70 godina organizacija ETS (Educational Testing Service). Osnovana je 1947. godine i konstantno se trudi da usavrši svoje testove i pomogne studentima širom sveta na putu ka njihovom profesionalnom uspehu. ETS je lider kada je reč o organizacijma standardizovanih testova. Svake godine realizuje se oko 50 miliona testova na 9.000 lokacija u više od 180 zemalja.

The GRE General Test

GRE opšti test traje tri i po sata i sastoji se iz 4 grupe zadataka koji služe za proveru vaše verbalne sposobnosti i kritičkog razmišljanja, matematičkog znanja i veštine analitičkog pisanja.

Analitičko pisanje daje uvid u vaše mogućnosti iznošenja ideja. Ideje koje u eseju iznosite treba da prezentujete kratko i jasno, da ih potkrepite argumentima i primerima. Akcenat će biti na ispravnosti napisanog teksta i na ispitivanju tačnosti iznetih tvrdnji. Analitičko pisanje testira se kroz dva različita zadatka: analizu zadate teme i analizu zadatog argumenta.

 • Analiza zadate teme – u ovom zadatku svaki student dobija određenu temu iz svakodnevnog života i tvrdnju u vezi sa tom temom. Od kandidata se očekuje da u pisanoj formi dâ svoje mišljenje i stavove i jasno ih obrazloži.
 • Analiza zadatog argumenta – od studenta se očekuje da pročita tekst u kojem autor donosi zaključke i ideje za dalje delovanje koje je potkrepljeno argumentima i dokazima. Kandidat treba da napiše tekst u kojem će date argumente da analizira i da dâ svoje stavove i mišljenje o njima.

Verbalni deo odnosi se na razumevanje teksta, širinu i raznovrsnost vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja. Od studenata se zahteva da pročitaju tekst koji ima nepotpune informacije, a zatim da ga analiziraju, definišu njegove ključne delove i poznate reči. Nakon toga je neophodno da urade zadatke koji se odnose na pročitani tekst.

 • Prva grupa zadataka – dobićete pitanja sa više ponuđenih odgovora. Neophodno je da se opredelite za jedan.
 • Druga grupa zadataka – pred vas će biti postavljeno 5 rečenica sa praznim poljima. Za svako polje imaćete tri do pet ponuđenih reči. Vaš zadatak je da postavite reči na odgovarajuće mesto.
 • Treći zadatak – od šest ponuđenih odgovora (koji imaju slično značenje) treba da odaberete dva koja se uklapaju u zadatu rečenicu.

Matematički deo podrazumeva sposobnost studenta da analizira matematičke podatke, kao i da se služi različitim metodama pri rešavanju matematičkih zadataka. Zadaci koje ćete rešavati odnose se na algebru, geometriju, aritmetiku i analizu podataka.

 • Zadatak 1 – odabrati 1 od 5 ponuđenih odgovora;
 • Zadatak 2 – odabrati jedan tačan odgovor ili više tačnih odgovora od više ponuđenih;
 • Zadatak 3 – uporediti izraze i odabrati jedan tačan odgovor koji opisuje njihov odnos;
 • Zadatak 4 – uneti konačno rešenje za dati zadatak;
 • Zadatak 5 – predstavljanje i analiza podataka.

Analitičko pisanje je zadatak koji se na ispitu uvek prvo radi. Za njim sledi verbalni pa matematički deo. Za svaki deo testa imate 30 minuta za vaše odgovore, osim za segment koji se odnosi na matematičke zadatke. Za njega je predviđeno 35 minuta da date svoje odgovore ili rešenja. Kod zadatka koji se odnosi na analitičko pisanje, koji ima dva dela, za svaki deo imate 30 minuta da napišete rešenja.

Kako se na ispitu dva puta pojavljuju testovi matematike i komunikacije, važno je da napomenemo da je prvi test uvek lakši. Broj poena zavisiće od broja tačnih odgovora u oba testa, s tim što se drugi, teži test više vrednuje. Samim tim ćete imati više poena ukoliko više tačnih odgovora imate na drugom testu.

Na testiranju postoji i takozvani eksperimentalni deo, koji se može pojaviti u bilo kom trenutku ispitivanja. Odnosi se ili na matematiku ili na komunikaciju. Ovaj eksperiment se ne boduje.

GRE General test priznat je pre svega na pravnim fakultetima i različitim poslovnim obrazovnim institucijama.

GRE Subject Test

GRE Subject Test je namenjen studentima koji imaju posebne veštine i afinitete ka određenim naukama. Postoje četiri vrste ovog testa.

 1. Chemistry Test sadrži 130 pitanja. Glavne sekcije odnose se na organsku i neorgansku hemiju, analitičku i fizičku hemiju. Zadaci iz organske i fizičke hemije su najzastupljeniji (30%), potom sledi neorganska (25%) i na poslednjem mestu analitička hemija (15%);
 2. Mathematics Test (GMAT) se sastoji od tri grupe zadataka. Zadaci računanja su najobimniji i obuhvataju, čine 50% testa, a algebra 25%. Ostali zadaci su mešovitog tipa. Test matematike sadrži oko 66 pitanja;
 3. Physics Test ima 100 pitanja. Studenti treba da se opredele za jedan od pet ponuđenih odgovora. Na testu se obrađuje 9 oblasti fizike: atomska, elektromagnetizam, kvantna mehanika, termodinamika itd;
 4. Psyhology Test je najobimniji i sadrži 205 pitanja mešovitog tipa. Ocena se donosi na osnovu osvojenih poena iz 6 oblasti – biološke, kognitivne, društvene, razvojne, kliničke i metodološke.

Polaganje GRE Subject Testa na tradicionalan način, na papiru, organizuje se tri puta godišnje: u aprilu, septembru i oktobru. Možete polagati samo jedan predmet na dan. To praktično znači da ne možete da polažete test fizike i hemije u istom danu.

Sistem bodovanja

GRE test razlikuje se od ostalih po načinu ocenjivanja. Za deo testa koji se odnosi na pisanje vaš će se rad bodovati na skali od 0 do 6. Matematika i verbalni deo ispita boduju se sa 130 do 170 poena. Rezultate ćete moći da vidite nakon 20 dana od dana polaganja. Pored ukupnog broja osvojenih poena, dobićete i rezultat u vidu procenata za kvanitativni i verbalni deo.

Rezultati GRE specijalizovanog testa važe 5 godina od datuma polaganja. Studenti koji nisu zadovoljni rezultatom mogu ponovo da rade test nakon 31 dana. Test smete polagati maksimalno 5 puta godišnje (osim GRE Subject Testa, koji se održava 3 puta godišnje).

Imajte u vidu da GRE test nije lak i da zahteva poznavanje engleskog jezika na vrlo visokom nivou. Poželjno je da se za polaganje ovog testa ne prijavljuju studenti koji imaju niže znanje jezika od B2, pa čak i C1 nivoa. Pripreme ne bi trebalo da traju manje od dva meseca, čak i ako imate visok nivo znanja engleskog jezika.

Priprema za GRE testove

Kako biste obezbedili da vam dan testiranja prođe što bezbolnije i bez treme, potrudite se da prođete kroz što više materijala koji se mogu naći na internetu. Na oficijelnom sajtu ETS-a možete naći literaturu za sve vrste GRE testova sa pitanjima i odgovorima. Takođe, u svim knjigama postoji odeljak koji vam može pomoći da bolje razumete sistem bodovanja svih segmenata testa.

Na internetu možete naći mnogo različitih knjiga i praktikuma za vežbanje zadataka GRE General testa. Neki materijali su potpuno besplatni i možete ih skinuti sa sajta. Za neke materijale (braille, recorder audio) moraćete da stupite u kontakt sa zaposlenima u njihovom kol-centru i raspitate se o tome kojim putem možete da ih nabavite i da li se plaćaju.

Za GRE Subject Test dostupni su sledeći materijali:

 • GRE Chemistry Test Practice Book;
 • GRE Mathematics Test Practice Book;
 • GRE Physics Test Practice Book;
 • GRE Psychology Practice Book;

Kako su se na tržištu pojavili brojni materijali koji nisu validni i adekvatni za polaganje GRE General Testa, obratite pažnju na to šta kupujete. Važeći su samo oni koji imaju oznaku The Official Guide to the GRE® General Test i POWERPREP® Practice Tests with Accommodations.

GRE test centri u Srbiji

U Srbiji se polaganje GRE General Testa i GRE Subject Testa organizuje samo u Beogradu. Cena polaganja GRE testa u Srbiji iznosi 250 evra. GRE test se može raditi samo na kompjuteru u zvaničnim laboratorijama ili onlajn od kuće.

International Academic Center pruža usluge organizacije ispita, kao i pripreme studenata za polaganje ovog standardizovanog testa. Pripremni časovi mogu biti individualni (1 na 1) ili grupni, a održavaju se onlajn. Časovi mogu trajati šest ili osam nedelja. Grupna priprema u trajanju od 8 nedelja košta 48.000 dinara. U cenu su uključene knjige, kao i svi ostali materijali neophodni za usvajanje gradiva. Za prijavljivanje na ove kurseve potrebno je popuniti prijavu na zvaničnom sajtu International Academic Centera.

Pripremu organizuju i druge ustanove i organizacije, pre svega privatne škole stranih jezika. Takođe, pomoć pri učenju možete zatražiti i od studenata koji su ovaj proces prošli. Prednost ovakvog vida učenja ogleda se i u činjenici da iz prve ruke možete dobiti informacije o razmeni studenata i čuti njihova iskustva.