Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 440 957 1160 65.000 2.000/ 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 40 20 60 40 65000 2000/ 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 10 7 17 2 65000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 45 40 85 44 65000 2000/ 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 11 65000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 40 30 70 184 96000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 40 20 60 76 65000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 25 15 40 27 65000 2000/ 0
Mađarski jezik i književnost 16 9 25 11 65000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 27 33 60 21 65000 2000/ 0
Rumunski jezik i književnost 5 20 25 6 65000 2000/ 0
Rusinski jezik i književnost 4 11 15 1 65000 2000/ 0
Slovački jezik i književnost 5 15 20 1 65000 2000/ 0
Pedagogija 40 35 75 111 96000 2000/ 0
Psihologija 40 40 80 288 96000 2000/ 0
Filozofija 30 30 60 25 65000 2000/ 0
Sociologija 30 25 55 53 65000 2000/ 0
Istorija 45 25 70 65 96000 2000/ 0
Žurnalistika 40 30 70 74 96000 2000/ 0
Socijalni rad 20 30 50 120 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 565 175 740 615 74.800 2.000/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 90 0 90 113 74800 2000/ 0
Stočarstvo 60 0 60 48 74800 2000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 45 5 50 74 74800 2000/ 0
Fitomedicina 60 15 75 108 88000 2000/ 0
Poljoprivredna tehnika 25 5 30 32 63800 2000/ 0
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 25 5 30 20 63800 2000/ 0
Agroekonomski smer 60 30 90 84 74800 2000/ 0
Hortikultura 25 5 30 30 74800 2000/ 0
Veterinarska medicina - integrisane studije 50 10 60 94 125400 3000/ 0
Pejzažna arhitektura 25 25 50 49 74800 2000/ 0
Agroekologija i zaštita životne sredine 25 25 50 39 74800 2000/ 0
Agroturizam i ruralni razvoj 25 25 50 29 74800 2000/ 0
Organska poljoprivreda 25 25 50 38 74800 2000/ 0
Agroindustrijsko inženjerstvo 25 0 25 14 74800 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 195 65.000 3.000/ 0
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 21 65000 3000/ 0
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 22 65000 3000/ 0
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 28 65000 3000/ 0
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 51 65000 3000/ 0
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 21 65000 3000/ 0
Inženjerstvo materijala 19 3 22 5 65000 3000/ 0
Kontrola kvaliteta 17 3 20 18 65000 3000/ 0
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 13 65000 3000/ 0
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 3 65000 3000/ 0
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 13 65000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1493 1201 2694 2769 90.000 2.000/ 0
Arhitektura 47 73 120 170 100000 2000/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 183 90000 2000/ 0
Građevinarstvo 110 70 180 104 90000 2000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 49 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 35 90000 2000/ 0
Mehatronika 50 40 90 84 90000 2000/ 0
Saobraćaj i transport 70 70 140 134 90000 2000/ 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 15 90000 2000/ 0
Geodezija i geomatika 40 30 70 68 90000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 55 125 180 158 90000 2000/ 0
Proizvodno mašinstvo 80 20 100 53 90000 2000/ 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 55 5 60 26 90000 2000/ 0
Energetika i procesna tehnika 55 5 60 27 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 30 30 0 90000 2000/ 0
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 169 90000 2000/ 0
Računarstvo i automatika 190 50 240 422 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 43 90000 2000/ 0
Softverske i informacione tehnologije 20 40 60 94 90000 2000/ 0
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 105 90000 2000/ 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 14 90000 2000/ 0
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 64 90000 2000/ 0
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 10 90000 2000/ 0
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 171 90000 2000/ 0
Merenje i regulacija 10 50 60 9 90000 2000/ 0
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 44 80 393 90000 2000/ 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 15 100000 2000/ 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 20 40 60 7 90000 2000/ 0
Elektronika i telekomunikacije 20 20 40 6 90000 2000/ 0
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 95 90000 2000/ 0
Informacioni inženjering 60 0 60 46 90000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 415 304 719 1158 88.000 3.000/ 0
Akademske studije zdravstvene nege - Organizator zdravstvene nege 35 12 47 55 88000 2000/ 0
Strukovne studije zdravstvene nege - Strukovna medicinska sestra-tehničar 25 23 48 33 88000 2000/ 0
Integrisane studije medicine na engleskom jeziku 0 70 70 0 5500 5500/ 0
Integrisane studije farmacije 55 53 108 154 160000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije 45 7 52 157 160000 3600/ 0
Integrisane studije medicine 180 32 212 461 110000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 0 5500 5500/ 0
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije i edukacije - modul: Višestruka ometenost 15 9 24 0 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rezabilitacije - modul: Inkluzivno obrazovanje 10 14 24 0 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije - modul: Logopedija 15 9 24 119 88000 2000/ 0
Medicinska rehabilitacija 25 20 45 114 88000 2000/ 0
Osnovne strukovne studije radiološke tehnologije 10 35 45 65 88000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 680 320 1000 757 107.690 2.000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 55 25 80 88 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Fizika 48 2 50 42 54450 2000/ 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 30 30 13 218900 3500/ 0
Osnovne akademske studije Matematika 75 5 80 35 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 10 10 20 12 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 45 15 60 70 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije 65 5 70 80 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 35 5 40 5 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije biohemije 30 5 35 48 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 30 5 35 29 107690 2000/ 0
Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva 0 60 60 0 54450 5000/ 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 35 5 40 32 90750 5000/ 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 27 3 30 7 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 18 22 40 23 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 50 5 55 25 54450 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator gastronomske delatnosti 10 25 35 34 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator hotelijerske delatnosti 19 21 40 38 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator lovno-turističke delatnosti 10 10 20 20 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - turizam 18 47 65 65 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije Računarske nauke 30 5 35 26 77440 2000/ 0
Osnovne akademske studije Informacione tehnologije 70 10 80 65 77440 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 149 54 203 250 125.000 1.500/ 0
Gluma na srpskom jeziku 10 0 10 23 0 1500/ 0
Etnomuzikologija 3 5 8 7 125000 1500/ 0
Muzikologija 3 1 4 2 125000 1500/ 0
Kompozicija 3 1 4 4 125000 1500/ 0
Dramaturgija 4 1 5 7 0 1500/ 0
Gluma na mađarskom jeziku 8 2 10 9 125000 1500/ 0
Muzička pedagogija 16 4 20 16 125000 1500/ 0
Likovne umetnosti 28 15 43 51 125000 1500/ 0
Primenjene umetnosti i dizajn 13 9 22 35 125000 1500/ 0
Audiovizuelni mediji 24 6 30 35 125000 1500/ 0
Izvođačke umetnosti 37 10 47 61 125000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 110 24 134 35 72.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 110 24 134 35 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 249 161 410 275 75.000 1.500/ 0
Informacione tehnologije 55 25 80 74 75000 1500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 9 75000 1500/ 0
Informacione tehnologije - Softersko inženjerstvo 25 15 40 61 75000 1500/ 0
Odevno inženjerstvo 25 15 40 15 75000 1500/ 0
Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 20 30 50 30 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 45 35 80 55 75000 1500/ 0
Menadžment informacionih tehnologija 10 15 25 8 75000 1500/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program 25 10 35 20 75000 1500/ 0
Informatika i tehnika u obrazovanju 14 6 20 3 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 163 212 375 267 93.500 1.500/ 0
Osnovne akademske studije - Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 43 57 100 39 88000 1500/ 0
Sportski menadžment 0 25 25 0 88000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 120 130 250 228 93500 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 177 703 880 522 79.000 1.200/ 0
Opšti smer 135 525 660 340 79000 1200/ 0
Smer unutrašnjih poslova 42 178 220 182 79000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet Subotica 489 447 903 551 96.000 1.900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 43 46 89 0 96000 1900/ 0
Marketing 36 27 63 0 96000 1900/ 0
Menadžment 18 19 37 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika 20 13 33 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija 26 15 41 0 96000 1900/ 0
Trgovina 14 10 24 0 96000 1900/ 0
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 24 9 33 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika - u Novom Sadu 37 20 57 0 96000 1900/ 0
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96000 1900/ 0
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 37 85 122 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - istureno odeljenje u Bujanovcu 90 0 90 0 96000 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 112 123 235 87 50.000 1.000/ 0
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 25 25 50 0 50000 1000/ 0
Diplomirani vaspitač 30 30 60 0 50000 1000/ 0
Diplomirani bibliotekar - informatičar 10 20 30 0 50000 1000/ 0
Diplomirani učitelj 47 48 95 0 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 35 20 55 0 50.000 2.300/ 0
Diplomirani učitelj 20 15 35 0 50000 2300/ 0
Diplomirani vaspitač 15 5 20 0 50000 2300/ 0